2
Jizaazai yagɨnya bainɨkerɨ yɨdɨkavamwaaihaꞌ.
(Matɨyui 9:1-8; Lukɨ 5:17-26)
Sawɨta pɨjaaꞌ kajɨnnaꞌ sai Kaapanɨyamɨna ayɨna yagalaawaka bamwaaina yaꞌ. Bamwaaidɨꞌnyɨ dara wɨꞌnesaꞌ “Anga aya mwaaidevɨ damwaalɨꞌ!” Sara deva kwala yɨꞌbwaꞌnyɨna yeꞌ. Kwala yɨꞌbwaꞌnyɨna yeva tɨkuryaba daavanneba kune pɨba madaayɨ yeva angavɨneꞌ mwasabanneꞌ bamwaihwodapi yagaalyaꞌ wɨjɨwaakɨna yaꞌ. Wɨjɨwakadaaꞌnyɨ pwara makabɨna kyeꞌ aꞌmwe daraai daraalyara kɨlaaka yagɨnya bainɨkerɨ marikwavamakabɨna yeꞌ. Marikwaꞌna yeva “Aꞌmwe kwalaalyara damwaaihava!” deva kwala bwaꞌnaanyavɨneꞌna Jizaazaryawɨnna mabamakulyara angevɨ aꞌba bamaragaꞌnɨgilaawɨna yɨna yeva munyaba Jizaazai wɨlamwaaidɨsɨyaba kwavɨsaꞌ daburaabɨna yeva yagɨnya bainɨkei yɨꞌbɨnnakerɨ maralaꞌmwagakɨna yeꞌ. Maralaꞌmwagakɨna kyeꞌ Jizaazai kumɨre lɨmwangebwi yawɨranganna “Aꞌmwe dara ‘Jizaazai dɨragɨnaangei aꞌmwerɨ tewaanya negaimwagathelyɨra,’ yawɨreva makabɨwaava,” Jizaazai yawɨraka yagɨnya bainɨkerɨ wɨdɨna “Nyɨbwaalɨꞌ, gɨmɨre kayaaꞌnanya gɨmarasɨꞌmwa.” Sara wɨdɨna kyaꞌ Kɨwɨjara pwara saba mwaaleva kumɨre kunya yawɨꞌna “Aꞌmwe dai yagaala saꞌ baaꞌna dɨvanɨka! ‘Gotɨyarɨ wavɨlaꞌmweinyɨ,’ dathɨvanɨka! Kayaaꞌnanya aai marasɨꞌnadelaka! Gotɨyai gavei marasɨꞌnadelyɨra. Sareꞌ Gotɨyarɨ yagaaibɨraizɨka dɨwakei daaka!” yawɨranganna yeꞌ. Yawɨrangadaapi yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Jizaazai gannya sɨmunyavɨ yawɨꞌna “Aꞌmwe dara sara jawɨꞌmanɨgava!” daka wɨdɨna “Sarɨmɨre sɨmunyangɨ sareꞌ baaꞌna yawɨꞌmanɨgava! Darewaai naangewaai midaaka! Pɨrɨꞌ dareꞌ. Yagɨnya bainɨkerɨ wɨdɨdeꞌ ‘Gɨmɨre kayaaꞌnanya gɨmarasɨꞌmwa.’ Pɨrɨꞌ dareꞌ. Wɨdɨdeꞌ ‘Dɨthɨkaaka! Yɨꞌbɨnyaꞌ maaraꞌgɨzɨ dɨmakwalyona!’ Yagaala yuya sawaai naangewaai midaaka! Nɨmɨ kudaꞌmuri ‘Dɨthɨkaaka! Yɨꞌbɨnyaꞌ maaraꞌgɨzɨ dɨmakwalyona!’ sara yadeꞌna 10 sarɨmɨ yawɨꞌna ‘Ai, Kwaaka davakɨ aꞌmwe sai kayaaꞌnanya marasɨꞌnyaꞌnei dɨragɨnnakelyɨ,’ jawɨryideihɨlyɨ. Sara jawɨryideꞌna Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai yagɨnya bainɨkerɨ sara wɨdana!” 11 Aꞌmwerɨ wɨdɨna “Gɨthɨwa, ‘Dɨthɨkaaka! Gɨnnya yɨꞌbɨnyaꞌ marikwavaꞌgɨzɨ gɨnnya angevɨna dɨmakwalyona!’ ” 12 Sara wɨdɨna kyaꞌ daavaka yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yɨꞌbɨnyaꞌ marikwaꞌna yaka kaanya walyodaaꞌnyɨ sareꞌna aꞌmwe yuyara tɨnna wanganna yeva atɨka maruꞌnakulɨna yeva Gotɨyarɨ yɨlaaya yeva “Sabwi nemɨ sara mwanganyainera,” dɨnyɨna yeꞌ.
Jizaazai Livaayarɨ wɨdaꞌ “Nyɨmɨdɨnaama!”
(Matɨyui 9:9-13; Lukɨ 5:27-32)
13 Jizaazai ayɨna walyoka aalɨbumaangevɨ mwaaidɨsɨ aꞌmwera yuyara yɨꞌbwaꞌnyɨna yeva mwaaidapi Jizaazai wɨjɨwaakɨna yaꞌ.
14 Livaayai Alɨpɨyaazarei taakɨzɨya maaꞌdei taakɨzɨya maaꞌdeva mwaaidɨꞌnyɨ Jizaazai wangamabaka wɨdɨna “Nyɨmɨdɨnaama!” Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ daavɨna yaka mɨjɨwɨna yaꞌ.
15 Livaayare angevɨ Jizaazai namwaaidɨsɨ taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsarari aꞌmwe kɨwɨnya maalɨꞌna yadɨvɨsarari sara Jizaazalyɨ gamɨrerari saraayaba mwaalɨna yeꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kumɨ sara kwalaalyara gamɨnyɨ mɨdɨnesara. 16 Namwaaidapi Kɨwɨjara Perɨzɨyara “Gamɨ salyɨ kɨwɨnya maalɨꞌna yadɨvɨsarari taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsarari jeꞌmwannanɨvanɨgava!” deva gamɨreraavɨ wɨdɨna “Taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsarajɨ kɨwɨnya maalɨꞌna wɨyadɨvɨsarajɨ saraayaba baaꞌna nɨvanɨka!” wɨdɨna. 17 Yagaala saꞌ wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨꞌnakei wɨdɨna “Dotarɨna nabalɨmaayara wɨgainadera mɨꞌ. Aawa. Nabalɨnakera wɨgainadere. Sareꞌna nɨmɨ sainyɨ aꞌmwe yɨdaꞌmaraangebulyɨyainajɨyaraavɨ jɨvwaramaaryaꞌneinyɨ mabye. Aawa. Kɨwɨnya maalɨꞌna yadɨvɨsaraavɨneꞌnanyɨ.”
Wapaaya manyaꞌnesɨra.
(Matɨyui 9:14-17; Lukɨ 5:33-39)
18 Pɨgaaꞌ Jonɨmɨrerajɨ Perɨzɨyarajɨ “Gotɨyarɨna wapaaya manaannera!” deva navɨka mwaaidapi pwara wɨlaabɨna yeva Jizaazarɨ wɨdɨna “Beꞌneka? Jonɨmɨrerari Perɨzɨyaraavɨrerari sara wapaaya manyara mwaalɨna yadapi kɨrɨꞌ gɨmɨrera wapaaya baaꞌna nɨvanɨgava!” 19 Wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna yaꞌ “Mudɨkangeyabanne munne yadɨvɨsagaaꞌ aꞌmweꞌ maarade mɨgɨnyai mwaaidozɨ aꞌmwe aꞌmwera tɨka munne manɨpɨne yɨpɨjara daaka! 20 Mɨgɨnyai mwaaidoriyagaaꞌ wapaa nɨpɨꞌdengɨra. Pɨgasa kimaꞌnojɨ kumɨnyabadaasai aꞌmweꞌ maarade mɨgɨnyai yɨpalasɨꞌna kyapi sagaaꞌ kumɨ sa wapaa tɨka manyɨ yɨpɨꞌdengɨra. Sareꞌ kanyɨpalasɨꞌnapɨri nɨmɨrera wapaaya manyɨ yɨpɨꞌdengɨra.”
21 Sareꞌ Jizaazai gamɨre yagaala mudɨkeꞌna wɨdɨna “Yɨvɨta gaalyaꞌ aꞌmwe pwai dakurojɨ ‘Yɨvɨta ayɨkɨ mɨwɨrɨma!’ myawɨryajai tewaanyalyɨra. Sara mɨwɨꞌna yajɨ kwajɨ mɨwɨtaꞌne yɨvɨta yɨvɨsɨkɨ kayaaka kyadɨka! Yɨvɨta gaalyamɨlɨꞌ yɨvɨta ayɨkɨ kayaaka yadeꞌna naanga lihɨꞌna yadesɨra. 22 Nabaai memekɨlaaka waainɨtalyaꞌ aꞌmwe aane pwai kwai waainɨtala ayavɨ waainɨya gaalyaꞌ mamaradɨngiki yadelyɨ. Sara maradɨngikajaꞌ aalɨmaagwala bilamariꞌbwarakadaawori waainɨyaꞌ memekɨlaakevɨ kayaaka kyojɨ waainɨyaꞌ bwalaraawɨna yadesɨra kɨlaaka yuya tɨꞌmɨwɨrojɨya. Sareꞌ aawa. Waainɨya gaalyaꞌ memekɨlaaka mudɨkevɨ maradɨngikɨna yajaꞌ tewaanya warɨna yadesɨra.”
Juyaraavɨre Kwazaakegaaꞌ.
(Matɨyui 12:1-8; Lukɨ 6:1-5)
23 Juyaraavɨre Kwazaaka pɨgaaꞌ lɨlaajabɨta witɨziwawɨnyavɨ tɨnnyaba tusavɨ sai widavadaasɨ gamɨrera mɨdɨnaabɨna, mɨjɨka wiadaaꞌnyɨ witɨzɨla gimujɨna yeꞌ. Saꞌna kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ “Kwaakaanya yamaryadɨvɨꞌ tusavɨ aꞌmwera witɨzɨla maapɨka!” dɨnɨkesɨra. 24 Gimujɨna kyeꞌ Perɨzɨyara Jizaazarɨ wɨdɨna “Yɨthaa, Kwazaakegaaꞌ dahaaꞌ baaꞌna gimujɨvanɨgava! Kɨwɨnya sareꞌna warɨkesɨra. Sa pɨgaaꞌ dɨhimujidengɨra. Kwazaakegaaꞌ mipɨnera sabwi!” 25 Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Baaꞌna nyɨdɨwaava! Ne Devitɨ yaake pɨkarɨyɨkwiavɨ tɨnna mwanganyadɨvɨsaihi daaka? Devitɨjɨ gamɨjɨyarajɨ sara wapaaya kunera mɨjɨka wiadaaꞌnyɨ 26 sipɨzipɨya Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei Avaayathai mwalyaakegaaꞌ Devitɨ Gotɨyarɨna yɨraꞌde pwarɨ gɨrɨkulyaꞌna wɨdaka Gotɨyare Angevɨ wɨlaabɨna kyaaꞌ Gotɨyai tɨnna wanganyaꞌne gɨrɨkula wakyaasa kujayaaꞌ maranyɨna yaaꞌ. Gɨrɨkula sa miꞌna kwaryaaꞌ ‘Gotɨyare yɨraꞌdɨvɨsara gavera maranadɨvɨsarera,’ kɨwɨnyaꞌ sara dɨnɨkesɨra. Devitɨ Gotɨyarɨna yɨraꞌdei mamwalyaakei maranyɨna yaka nabaai gamɨjɨyaraavɨna wɨmaryaaꞌ. Sareꞌ Gotɨyai maiyagaala mujaaꞌ.” 27 Sara wɨdaka wɨdɨna yaꞌ “Sɨnnawɨ Gotɨyai aꞌmweraavɨ yavɨkaryaka dɨvidaasɨ aꞌmweraavɨneꞌna Kwazaakegaaꞌ wakyaaꞌ. Sɨnnawɨ Kwazaakegaaꞌ mwaryaka dɨvidaasɨ Kwazaakegaaꞌneꞌna aꞌmweraavɨ myavɨkaryaaꞌ. Arɨkewɨ. 28 Sara yaakeꞌna Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai Kwazaakegaaꞌne Naangei ‘Aꞌmwera sara sara yɨpɨꞌderera,’ wɨdadelyɨra,” wɨdaꞌ Jizaazai gamɨnyɨneꞌna.