16
Jizaazai baryai ayɨna dɨkaavaꞌ.
(Matɨyui 28:1-8; Lukɨ 24:1-12; Jonɨ 20:1-10)
Kwazaakegaaꞌ miꞌna kwavɨlavaꞌ Maarɨyaaꞌ Maahɨthaala mwaalyasɨ Maarɨyaaꞌ Jemɨzarɨ ganaangesɨ Saalomiyasɨ sa “Nemɨ Jizaazare kɨlaakejɨkɨ puraana!” deva marazɨnanya wabatɨrɨnnakeꞌ mubɨna. Mena mubɨna kyeꞌ Saadehaaꞌ mwanyavɨ yɨrɨkeꞌ gaai puꞌdaaꞌnyɨyagaaꞌ simaangevɨne aꞌmwe kaanna wɨna. Kaanna kuna wɨna yesa dɨnyɨna “Sɨlaangei kaviꞌnɨmaangevɨ warɨkerɨ nemɨnyɨna aai baasadelaka?” Sara dɨneva maranganna yadɨvɨꞌ dara wanganesaꞌ “Ai, sɨlyai mena davaasɨnɨka!” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨla sai wapemɨnnakei warakelyɨ. Miꞌna deva simaangevɨ wɨlaawɨna yeva kumɨnyɨ aangasɨmagɨ mɨgɨnyai kwaabɨhannya yaaka nawɨꞌnyaꞌ yɨraꞌnakerɨ tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yeva lɨka yɨna yeva atɨka maruꞌnaꞌna. Atɨka maruꞌnaꞌna yadaapi mɨgɨnyai wɨdɨna “Lɨka mipɨnera! Jizaazai Naazaretɨ mwaalyarɨ yɨsavɨri nilɨya wɨramwaꞌdaasarɨna bɨꞌmanɨgava. Sara yawɨꞌmwa. Kyɨdɨkaaꞌmwaꞌ dava mamwaalyɨka. Yɨthaanyi! Wakɨwaꞌdaasaba danganyɨla! Sare kɨrɨꞌ wawopɨri gamɨrerajɨ Pitalyɨ saraavɨ duthaawila! ‘Sɨnnawɨ Kwaaka Galɨli kwaanaꞌmujɨ sarɨmɨ nyɨmɨdɨnaabyidera! Miꞌna yɨhɨthevaaibɨꞌ saba dɨnyanganyideinyɨra,’ sahwai sara nyɨdɨwaꞌ.” Sara wɨdɨna kyaꞌ simaangeyabadaaꞌnya kaanyaveꞌna walyaweva lɨkaanya wɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Bɨꞌbɨta yadɨvɨꞌ lɨka yeva sɨmunya nayaa myawɨri. Lɨkaanya wɨna yeva aane pwarɨ kwarɨ aane pɨrɨvɨ kɨrɨvɨ mujɨ yeꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Lɨka naanga wiakeꞌna sahɨnɨ kunna marinaawɨna yesangɨ.
Maarɨyaaꞌ Maahɨthaala mwaalyaꞌ Jizaazarɨ wanganaꞌ.
(Jonɨ 20:11-18)
Saadehaaꞌ yɨrɨkunyagaaꞌ Jizaazai dɨkaavaka sɨnnawɨ Maarɨyaaꞌ Maahɨthaala mwaalyavɨdaasɨ yɨmaka ati ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨ marasɨꞌnakevɨ gamɨnyɨna wɨjɨwaainaꞌ.
10 Wɨjɨwaainakegaaꞌ aꞌmwe saꞌ wawaka gamɨjɨyara yɨkwaraamaya dadaapiyaraavɨ buthɨna “Jizaazai kwaihwaainakei mwaaidɨꞌnyɨ wangamwerɨnera.” 11 Sara kadɨka wɨꞌneva “Kwaasɨ yagaala nedɨwaka,” dɨnyɨna yeva saꞌna malɨmwagi yeꞌ.
Gamɨreraai Jizaazarɨ wanganagi.
(Lukɨ 24:13-35)
12 Sara yɨna yesagaaꞌdaasɨ aꞌmweraai wawɨnyanneba kaanya kyamaryagi sahwai mudɨkeibɨsai wɨlaabaka pɨgasaai wɨjɨwaainaꞌ. 13 “Jizaazalyɨ,” sara yawɨragɨla ayɨna wawagɨla gamɨre pwaraavɨ wɨdɨna kyagi sahwaraare yagaalyaꞌna “Kwaasɨyaꞌ,” dɨnyɨna yeva saꞌna malɨmwagi yeꞌ.
Jizaazai gamɨreraavɨ wɨjɨwaainaꞌ.
(Matɨyui 28:16-20; Lukɨ 24:36-49; Jonɨ 20:19-23)
14 Dɨvidaaꞌnyɨ angevɨ gamɨrera atɨraai yaka sɨvɨlyɨrɨdaasɨ pwaina sarera wapaaya tɨka nadaapi sahwai wɨlaabaka gamɨ mena dɨkaavakerɨ pwara tɨnna wanganeva gamɨre pwaraavɨ wɨdesaꞌ malɨmwagyesaꞌnajɨ sɨmunya myawɨryesaꞌnajɨ maanga wɨdɨna. 15 Maanga miꞌna wɨdaka wɨdɨna “Yuyabanna Kwaaka yuyavakɨna wawopɨjɨ yagaala tewaanyaꞌ Gotɨyai wakyaaka yuyaraavɨ duzɨwaakyideihɨlyɨra. 16 Savɨneꞌna pwai kanyɨlɨmwagarojɨ aalyavɨ bavɨtaazɨya kyapi Gotɨyai kayaaꞌnanya marasɨꞌnada padaihasamaaradelyɨ. Aꞌmwe pwai manyɨlɨmwagaryojɨ gannya kayaaꞌnanya yɨnahu waragothengɨra. Sahwarɨ jɨdavadelyɨ. 17 Aꞌmwera kanyɨlɨmwagarapi wɨjɨwaainya dara yɨmaꞌnade. Nɨmɨre dɨragɨnyaꞌ maarapɨjɨ nɨmɨnyɨne yayavɨ yɨmakeraavɨ aꞌmweraavɨre munyɨkaavɨdaasɨ wɨdaasɨpɨꞌde. Nabaai Maaveraavɨre yagaala wɨdɨpɨꞌde. 18 Naawɨnaanyarɨ maarapɨjɨ aalya nabaidɨvɨsaꞌ napɨjɨ mabalyɨ yɨpɨꞌde. Arɨkawɨnyɨra. Nabalɨnakengɨre mɨnyagɨnyangɨ ata kadathɨwagapɨjɨ nabalɨnake tewaanya mwaaibɨꞌde. Sara yɨmaꞌnɨpɨꞌdengɨra,” wɨdɨna yaꞌ.
Jizaazai Gotɨyarebannei Sɨgunyavɨna yɨlaawaꞌ.
(Lukɨ 24:50-53; Apozelɨyara 1:9-11)
19 Sarevɨdaaꞌnyɨ miꞌna wɨdɨna yakegaaꞌ Gotɨyai Naanga Jizaazarɨ makɨlaawɨna. Sara makɨlaawɨna kyaꞌ Gotɨyareba Sɨgunyavɨna Jizaazai yɨlaawaka Gotɨyare aangasɨmagɨ walamwaaina. 20 Miꞌna walamwaaina kyaꞌ gamɨrera waweva yuyaba wɨjɨwakadaapɨjɨ Naangei wɨgaimwagaꞌ. Kugaimwagaꞌ gamɨjɨ nawɨꞌnya kyeꞌ aꞌmwera tɨnna wanganyaꞌnera dara wɨjaꞌna “Yagaala saꞌ Gotɨyaresɨra,” sahwai wɨjɨwaainya yaꞌ.