^
2 TIMOTI
Paal inkorij Timoti
Di soalja weh noh wahn ton bak
Di werkman weh Gaad satisfai wid
Haad taim eena di laas dayz
Aal weh Paal tel Timoti fi du
Paal tel bowt ih haad taim eena prizn
Paal laas greetinz