12
Wahn laydi poar perfyoom pahn Jeezas fut
(Machyu 26:6-13; Maak 14:3-9)
Da mi siks dayz bifoa di Paasoava* Paasoava: Dat da di day wen di Jooish peepl dehn eet wahn speshal meel tugeda fi memba wen Gaad free dehn fahn slayvri ahn tek dehn owta Eejip eena Moaziz taim. selibrayshan wen Jeezas reech Betani, wehpaa Lazaros mi liv. Hihn da di sayhn wan weh Jeezas mi rayz fahn di ded. Dehn mi-di ga wahn dina deh fi Jeezas, ahn Marta mi-di help serv. Lazaros mi deh monks dehn wan weh mi sidong rong di taybl wid Jeezas. Wel, Mayri shee kohn ahn tek wahn hoal paint a ekspensiv perfyoom weh mek owta loan naad, naad: Dat da wahn ail weh kohn fahn di naad plaant. Dehn yooz it fi perfyoom ahn fi mek aintment, ahn ih mi oanli ekspensiv. ahn ih poar it oava Jeezas fut ahn den ih waip dehn wid ih hyaa. Di hoal hows mi smel sweet, sweet, sweet a di perfyoom.
Bot wan a di disaipl dehn weh nayhn Joodas Iskariyat, weh mi wahn sel owt Jeezas aftawodz, seh, “Da wai dehn neva sel dis perfyoom ahn gi di moni tu di poa peepl dehn? Dehn kuda mi geh wahn hoal yaa pay fi dat.” Da noh weh Joodas mi kay bowt di poa peepl dehn soh moch, bot da kaa ih da-mi wahn teef. Hihn doz main di moni bag fi di ada disaipl dehn ahn ih doz stay di dip ih han een deh.
Jeezas seh, “Lef di laydi loan noh? Shee mi sopoas tu sayv dis perfyoom fi geh mi redi fi wen dehn wahn beri mi. Poa peepl wahn aalwayz deh wid unu, bot unu noh wahn aalwayz ga mee.”
Lata peepl yehr seh Jeezas mi deh da Betani, soh wahn big krowd gaahn deh gaahn si ahn. Bot dehn neva oanli gaahn fi si Jeezas, bot dehn mi waahn si Lazaros weh ih mi rayz op bak fahn di ded. 10 Soh di cheef prees dehn mi-di mek plan fi kil Lazaros tu, 11 kaa sayka weh mi hapm tu hihn, lata di Jooz dehn mi-di lef dehn ahn staat tu bileev eena Jeezas.
Jeezas raid eena Jeroosalem
(Machyu 21:1-11; Maak 11:1-11; Look 19:28-40)
12 Di neks day, di krowd weh mi kohn fi di Paasoava selibrayshan yehr seh Jeezas mi-di kohn da Jeroosalem. 13 Soh dehn tek sohn paam branch ahn gaahn gaahn meet ahn. Dehn mi-di hala,
“Hozaana! Hozaana eena di Heebroo langwij sohntaim meen “Sayv wi,” bot rait ya ih meen “Prayz tu Gaad.”
Gaad bles di Wan weh kom eena di naym a di Laad! Saam 118:25, 26.
Hozaana tu di king a Izrel!”
14 Jeezas fain wahn yong dongki ahn sidong pan ahn, ahn dat mek weh di prafit dehn mi rait dong eena di Skripcha kohn chroo. Dehn mi rait seh,
15 “Unu peepl fahn Jeroosalem§ Er: daata fahn Zaiyan. noh fi frayd.
Si, unu king di kohn
di sidong pahn wahn yong dongki.” Zakaraiya 9:9.
16 Fos, di disaipl dehn neva andastan non a dehn ting weh mi-di hapm. Bot da afta Jeezas rayz op bak fahn di ded eena aala ih gloari, da den dehn memba seh aala dehn ting mi rait dong eena di Skripcha bowt ahn, ahn dehn mi du aala dehn ting tu ahn fi chroo.
17 Wel, di krowd weh mi dehdeh wid Jeezas wen ih kaal Lazaros owta di toom ahn rayz ahn fahn di ded mi-di goh rong di tel evribadi bowt it. 18 Dat da-mi di mayn reezn wai soh moch peepl gaahn gaahn meet Jeezas, sayka di mirakl weh ih mi du wid Lazaros. 19 Di Farisee dehn seh tu wan anada, “Yu si, unu kyaahn du wan ting. Luk how di hoal werl di goh afta hihn now.”
Jeezas taak bowt ih det
20 Now sohn Greek peepl mi deh monks dehn wan weh gaan op da Jeroosalem fi wership joorin di Paasoava selibrayshan. 21 Dehn gaahn da Filip weh mi kohn fahn Betsayda da Gyalilee ahn seh tu ahn, “Sa, wi wuda waahn si Jeezas.” 22 Filip gaahn tel Anjru weh dehn seh, ahn den di too a dehn gaahn tel Jeezas.
23 Jeezas tel dehn seh, “Di taim kohn fi mek dehn si how wandaful di Son a Man* Son a Man da-mi wahn naym weh Jeezas kaal ihself, ahn dat meen dat hihn da Gaad weh ton wahn man. wandaful. 24 Ah di tel unu di chroot; if nobadi noh plaant wahn seed, den aal ih wahn bee da wahn seed. Bot if dehn plaant it, den ih wahn ded ahn kom op bak ahn bayr lata froot.
25 “Aala dehn wan weh lov dehn laif eena dis werl wahn en op di laas it; ahn dehn wan weh noh di chrai heng aan tu dehn laif wahn en op di kip it ahn liv fareva. 26 Enibadi weh waahn serv mee hafu fala mee, soh dat dehn ku deh sayhn plays weh Ai deh tu. Ahn mai Faada wahn aana enibadi weh serv mee.
27 “Now mi haat hevi, hevi, bot Ah kyaahn aks mi Faada fi sayv mi fahn di sofarin weh deh heda mi, kaa dat da egzakli weh Ah kohn fa.”
28 Den Jeezas seh, “Faada, mek dehn si how wandaful yu naym.”
Den wahn vais kohn fahn owta hevn ahn seh, “Ah don mek dehn si how wandaful mai naym aredi, an Ah wahn du it agen.” 29 Di krowd weh mi-di stan op deh yehr di vais, ahn som a dehn mi tink seh dat da-mi tonda.
Sohn neks wan seh, “Da wahn aynjel mi-di taak tu ahn.”
30 Den Jeezas tel dehn seh, “Da fi fi unu sayk mek da vais kohn, noh fi fi mee sayk. 31 Di taim kohn now fi mek Gaad joj di peepl dehn eena di werl, ahn hihn wahn pich owt Saytan, weh da di wan weh di rool dis werl. 32 Ahn unu si mee? Wen dehn lif mee op pahn di kraas fahn aafa di grong, Ai wahn jraa evribadi tu mee.” 33 Jeezas seh dis soh dat dehn kuda mi noa weh kaina det ih mi wahn ded.
34 Di krowd ansa ahn seh, “Fi wee Skripcha seh dat di Krais Er: Mesaiya. wahn liv fareva. Soh how yoo ku seh dat dehn wahn lif op di Son a Man? lif op di Son a Man: Dehn mi wahn lif op Jeezas pahn wahn kraas fi kil ahn. Da hoo da dis ‘Son a Man’ eniway?”
35 Jeezas tel dehn seh, “Di lait wahn oanli deh wid unu wahn lee wail langa. Soh unu waak wail di lait stil deh, bifoa daak kohn dong pahn unu, kaa enibadi weh waak eena daak noh noa wichpaa dehn gwehn. 36 Soh unu beta bileev eena di Wan weh gi unu lait wail ih stil deh wid unu; den unu wahn bee dehn peepl weh bilangz tu di lait.” Afta Jeezas don seh dat, ih gaahn fahn monks dehn ahn dehn kudn fain ahn no way.
Di Jooish peepl dehn stil
noh bileev eena Jeezas
37 Jeezas mi du wahn lata mirakl monks di peepl dehn, bot dehn stil neva bileev eena ahn. 38 Dis mi hapm soh dat weh di prafit Aizaiya mi seh eena di Skripcha kuda mi kohn chroo. Ih mi seh,
“Laad, hoo mi bileev weh wi tel dehn?
Ahn da hoo di Laad shoa ih powa tu?” Aizaiya 53:1.
39 Ahn di peepl dehn stil kudn bileev kaa Aizaiya mi seh wahn neks ting. Ih mi seh,
40 “Gaad don blain dehn aiy
ahn mek dehn haadn dehn haat,
soh dehn wahn kyaahn si wid dehn aiy
ner andastan wid dehn haat,
ahn dehn wahn kyaahn ton tu mi
fi mek Ah heel dehn.” Aizaiya 6:10.
41 Aizaiya mi seh dis kaa hihn ihself mi si how wandaful Jeezas mi wahn bee, soh hihn mi taak bowt ahn.
42 Wel, lata peepl, dong tu som a di Jooish leeda dehn anaal, mi bileev eena Jeezas. Bot dehn neva waahn seh it owt kaa dehn mi frayd seh di Farisee dehn mi wahn pich dehn owta di sinagag.§ Sinagag da laik wahn kamyooniti senta weh di Jooish peepl dehn meet fi wership Gaad. 43 Yu si, dehn mi lov wen peepl prayz dehn moa dahn wen Gaad prayz dehn.
44 Den Jeezas hala owt haad-wan, “Enibadi weh bileev eena mee noh oanli di bileev eena mee, bot dehn di bileev eena di Wan weh sen mi. 45 Kaa wen unu si mee, unu si di Wan weh sen mi tu. 46 Ai kom eena di werl laik lait soh dat enibadi weh bileev eena mi noh wahn eena daak nohmoh.
47 “If enibadi yehr weh Ah seh ahn noh du it, Ai noh wahn joj dehn, kaa Ai neva kohn fi joj di peepl dehn eena dis werl; Ai kohn fi sayv dehn. 48 Dehn wan weh rijek mee, ahn noh du weh Ah tel dehn, don ga wahn joj aredi; pahn di laas day, fi dehn joj wahn bee dehn sayhn ting weh Ah mi teech dehn. 49 Kaa di ting dehn weh Ai seh da noh fahn mee, bot da mai Faada weh sen mi koman mee weh fi seh. 50 An Ai noa dat weh hihn koman mi fi seh wahn mek peepl liv fareva. Soh Ai seh egzakli weh mai Faada tel mi fi seh.”

*12:1 Paasoava: Dat da di day wen di Jooish peepl dehn eet wahn speshal meel tugeda fi memba wen Gaad free dehn fahn slayvri ahn tek dehn owta Eejip eena Moaziz taim.

12:3 naad: Dat da wahn ail weh kohn fahn di naad plaant. Dehn yooz it fi perfyoom ahn fi mek aintment, ahn ih mi oanli ekspensiv.

12:13 Hozaana eena di Heebroo langwij sohntaim meen “Sayv wi,” bot rait ya ih meen “Prayz tu Gaad.”

12:13 Saam 118:25, 26.

§12:15 Er: daata fahn Zaiyan.

12:15 Zakaraiya 9:9.

*12:23 Son a Man da-mi wahn naym weh Jeezas kaal ihself, ahn dat meen dat hihn da Gaad weh ton wahn man.

12:34 Er: Mesaiya.

12:34 lif op di Son a Man: Dehn mi wahn lif op Jeezas pahn wahn kraas fi kil ahn.

12:38 Aizaiya 53:1.

12:40 Aizaiya 6:10.

§12:42 Sinagag da laik wahn kamyooniti senta weh di Jooish peepl dehn meet fi wership Gaad.