Di Leta Weh Paal Rait tu
FAILEEMAN
Weh dis leta di taak bowt
Faileeman da-mi wahn bileeva weh mi deh hai op eena sosaiyati. Ih mi sopoas tu bee wahn memba a di cherch da Koloaseh, ahn ih mi oan wahn slayv weh mi nayhn Onesimos. Dis slayv mi ron weh fahn Faileeman, ahn sohnhow ih geh fi meet op wid Paal weh mi deh eena prizn. Onesimos mi geh fi bee wahn bileeva eena Jeezas Krais chroo Paal. Dis leta weh Paal rait da-mi fi bayg Faileeman fi tek bak Onesimos weh Paal mi-di sen bak tu ahn. Paal mi-di aks Faileeman fi fagiv Onesimos ahn welkom ahn bak az wahn brada weh bilangz tu Krais.
How dis leta set op
Inchrodokshan 1-3
Paal prayz op Faileeman 4-7
Paal bayg fi mek Faileeman tek bak Onesimos 8-22
Paal laas werd dehn eena dis leta 23-25
1
Dis leta da fahn mee, Paal, weh deh eena prizn sayka Krais Jeezas, ahn fahn wi brada Timoti.
Wi di rait tu yu, Faileeman, weh da wi dyaa fren ahn weh werk lang wid wi, ahn tu wi sista Apfiya, ahn tu Arkipos, weh di werk lang wid wi laik wahn soalja. Ahn wi di rait tu aal di bileeva dehn fahn di cherch weh meet da yu hows, Faileeman.
Wi di pray seh dat Gaad wi Faada ahn di Laad Jeezas Krais gi unu grays ahn pees eena unu haat.
Faileeman lov ahn fayt
Wen Ah memba yu eena mi pryaaz, Ah aalwayz tank mi Gaad, kaa Ah yehr bowt yu fayt eena di Laad Jeezas ahn yu lov fi aala Gaad peepl dehn. Ah pray dat di fayt weh yu ga eena di Laad Jeezas wahn help ada peepl fi andastan moa ahn moa bowt di blesin weh Gaad gi wi wen wi da wan wid Krais. Mi dyaa brada, di lov weh yoo ga oanli mek Ah hapi, ahn ih inkorij mi wahn lat. Ih mek aala Gaad peepl dehn hapi tu.
Paal pleed fi Onesimos
Soh den, dat da wai Ah ga di korij fi aks yu wahn fayva. Ah kuda aada yu fi du weh da di rait ting fi yu du eena di naym a Krais, bot sayka di lov weh wi ga, Ah wuda raada aks yu insted. Ai, Paal, now az wahn oal man eena prizn fi Krais, 10 Ah di bayg yu fi help owt Onesimos.* Onesimos meen “yoosful.” Ah luk pan ahn az mi oan son, kaa da rait ya eena prizn ih geh fi noa Jeezas Krais chroo mee. 11 Ah noa dat hihn da neva no gud tu yoo, bot now ih yoosful tu yoo ahn tu mee.
12 Ah di sen ahn bak tu yu. Ih noh eezi fi mi, kaa Ah lov ahn wid mi hoal haat. 13 Ah mi waahn kip ahn ya wid mi wail Ah deh eena prizn fi preech di Gud Nyooz, soh dat ih kuda mi help mi eena fi yoo plays. 14 Bot Ah neva waahn du notn weh yu noh agree tu. Ah mi waahn yoo shoa yu kainis kaa yoo waahn, noh sayka weh nobadi foas yu.
15 Maybi dat da wai Gaad mi tek Onesimos weh fahn yu eena di fos plays, soh dat now ih ku bee wid yoo fi gud. 16 Ih da noh jos wahn slayv nohmoh; ih da wahn dyaa brada, espeshali tu mee. Now ih wahn meen moch moa tu yoo tu, noh oanli az wahn slayv, bot az wahn brada, kaa ih bilangz tu Jeezas Krais.
17 Soh, if yu tink a mee az wahn paadna wid yu, den welkom Onesimos jos laik how yu wuda welkom mee. 18 If ih mi rang yu eena eni way, er if ih hoa yu eniting, Ai wahn pay it. 19 Da mee, Paal, di rait dis wid mi oan han. Ai, Paal, wahn pay yu bak. Ah noh tink Ah haftu menshan dat yoo hoa mee yu oan laif. 20 Soh, mi brada, jos du mi dis fayva fi di Laad sayk. Mek Ah feel hapi. 21 Ah shoar dat az Ah rait tu yu, yu wahn du weh Ah aks yu fi du, ahn eevn moa.
22 Wan moa ting, pleez get wahn room redi fi mi, kaa Ah di hoap dat Gaad wahn ansa aala unu pryaaz an Ah wahn ku kohn bak tu unu soon.
Di laas greetinz
23 Ipafras, weh deh eena prizn wid mi sayka Jeezas Krais, sen seh heloa tu unu, 24 ahn Maak, ahn Aristaakos, ahn Deemas, ahn Look, weh da mi felo werka dehn, sen seh heloa tu.
25 Ah pray dat di grays a di Laad Jeezas Krais deh wid unu.

*1:10 Onesimos meen “yoosful.”