Ester
Inteꞌ checsuyaj tama e libro de Ester
¿Tucꞌa tuaꞌ tzꞌijbꞌabꞌir e jun era?
Pues e bꞌijnusiaj xeꞌ más nojta tama e jun era jax tuaꞌ uchecsu ticoit que erach e Dios, y que ucojco uchinam xeꞌ jax e Israel taca meyra cꞌunersiaj.
¿Chi umen tzꞌijbꞌabꞌir e jun era?
Pues machi che chi umen tzꞌijbꞌabꞌir e jun, pero ayan tin e ubꞌijnu que bꞌajcꞌat jax e Mardoqueo xeꞌ utzꞌijbꞌa, o bꞌajcꞌat e Esdras o e Nehemías, cocha utzꞌijbꞌnar e jun era aquetpa bꞌan cocha utzꞌijbꞌnar e libro de Esdras o e libro de Nehemías.
¿Tucꞌa año tzꞌijbꞌabꞌir e jun era?
Pues tzꞌijbꞌabꞌir e libro de Ester tama e año 470 conda merato acuxpa e Cristo, cocha canata que e Ester cꞌotoy quetpa reina tama e año 479.
¿Chi tamar cansenon tama e jun era?
E gente xeꞌ más achecsuna tama e jun era jax e Ester, y e Mardoqueo, y e rey Asuero, y e Amán.
1
Conda e rey Asuero uche inteꞌ nuxi nojqꞌuin
Pues entonces ayan inteꞌ rey xeꞌ ucꞌabꞌa Asuero xeꞌ cay cꞌotori tama e lugar Persia y tama e lugar Media tiaꞌ ayan 127 departamento. Pues meyra nuxi lugar tiaꞌ cꞌotori e Asuero era. Pues e lugar tiaꞌ cꞌotori axin innajt tama e lado tiaꞌ atobꞌoy watar e qꞌuin esto tama e lugar India, y acꞌotoy tama e lado tiaꞌ anamtzꞌa axin e qꞌuin esto tama e lugar Etiopía. Y e capital tiaꞌ cay turuan tuaꞌ acꞌotori jax inteꞌ nuxi chinam xeꞌ ucꞌabꞌa Susa.
Pues tama e uxteꞌ año que war acꞌotori, e rey Asuero cay ubꞌijnu que cꞌani uche inteꞌ nuxi nojqꞌuin taca tunor uyajcꞌamparobꞌ y taca tunor e nuquir winicobꞌ, y upejca tuaꞌ acꞌotoyobꞌ ubꞌan tunor e nuquir ajwinquirobꞌ tuaꞌ e soldadobꞌ, y tunor e nuquir ajcꞌotorerobꞌ y e ajcꞌamparobꞌ lo que ayan tama inteꞌ inteꞌ departamento tama tunor e lugar Persia y tama tunor e lugar Media. Pues cay uche e nuxi nojqꞌuin tama inteꞌ tiempo de seis mes. Pues jaxir war uyusre tuaꞌ uchecsu tunor lo que ayan tacar xeꞌ meyra atujri tut tunor e gente era, y tuaꞌ uwirsiobꞌ cobꞌa e tawarer lo que ayan tuaꞌ. Y conda tzꞌacta seis mes tama e nojqꞌuin, e Asuero sutpa uche otronteꞌ nojqꞌuin tama inteꞌ tiempo de siete día. Y uche e nojqꞌuin tor e tinaj tuyotot xeꞌ tiaꞌ pacbꞌir meyra sian teꞌ y meyra sian nichir. Y upejca tuaꞌ acꞌotoyobꞌ tunor e gente xeꞌ turobꞌ tama e capital Susa era motor jay ayan utuminobꞌ o jay matucꞌa utuminobꞌ. Pues tor e tinaj era ayan meyra cortina xeꞌ chꞌur tichan xeꞌ sacsac utobꞌ y xeꞌ azul utobꞌ, y quetpobꞌ cachbꞌir taca e lazo xeꞌ jarbꞌir taca e sacsac bꞌujc xeꞌ más atujri y taca e bꞌujc xeꞌ chacbꞌurem ut, y e lazo jurbꞌir tama e argolla xeꞌ chembꞌir taca e plata. Y e argolla era quetpa jurur tama cora oy xeꞌ chembꞌir taca e sacsac tun xeꞌ atzꞌapruma ut. Y ayan tiaꞌ aturuanobꞌ e gente tama meyra cꞌajn xeꞌ chembꞌir taca e plata y xeꞌ chembꞌir taca e oro. Y ut e otot era chembꞌir taca e tun xeꞌ más atujri y xeꞌ galan atzꞌapruma ut xeꞌ chacchac ut y xeꞌ sacsac ut y xeꞌ incsibꞌan ut. Pues ayan meyra vino xeꞌ ajcꞌuna umen e rey tuaꞌ apujca axin taca tunor e winicobꞌ, y ajcꞌunobꞌ tuaꞌ uyuchꞌiobꞌ e vino tama e chꞌeu xeꞌ chembꞌir taca e oro. Y inteꞌ inteꞌ chꞌeu intiach uwirnar. Y arobꞌna tin e war upuquiobꞌ axin e vino que inteꞌ inteꞌ winic erer uyuchꞌi e vino bꞌan taca cocha ucꞌani, y que mamajchi tuaꞌ achena uyuchꞌi meyra vino jay majax bꞌan ucꞌani, y que tin e cꞌani uyuchꞌi meyra vino erer ubꞌan. Y macuir uyotot e rey ayan ubꞌan inteꞌ nojqꞌuin tuaꞌ e ixictac xeꞌ war achena umen e Vasti xeꞌ jax uwixcar e rey Asuero tiaꞌ cꞌotoyobꞌ tunor uwixcarobꞌ e winicobꞌ xeꞌ pejcbꞌirobꞌ tama unojqꞌuin e rey.
10 Pues conda tzꞌacta e siete día tama e nojqꞌuin, war atzay meyra e rey umen que war uyuchꞌi meyra vino. Entonces uyare tuaꞌ apejcna siete umanobꞌ* E ojroner lo que acꞌampesna tama e castilla jax e ojroner “eunuco”, y motor que non war caware “manobꞌ” tama e libro de Ester, pero e manobꞌ era jax cora winicobꞌ xeꞌ quetpobꞌ capado conda chꞌom sitzꞌobꞌto. Pues tama e onian tiempo inteꞌ inteꞌ rey ucꞌampesobꞌ e manobꞌ cocha era tuaꞌ ucojcobꞌ tunor e ixcarbꞌirobꞌ tuobꞌ. Pues inteꞌ man cocha era ma cocha erer uchꞌami ubꞌa taca inteꞌ ixic, cocha machi obꞌna oyni, y tamar era e rey uyubꞌi uche confiar tamarobꞌ tuaꞌ ucojcobꞌ uwixcarobꞌ. xeꞌ más atacbꞌajriobꞌ tacar xeꞌ jax era: Ayan e Mehumán y ayan e Biztá y ayan e Harboná y ayan e Bigtá y ayan e Abagtá y ayan e Zetar y ayan e Carcás. 11 Y uyare tuaꞌ axiobꞌ upejcobꞌ e Vasti xeꞌ jax e reina tuaꞌ acꞌotoy tut jaxir. Y uyebꞌta ixin e ojroner que jaxir ucꞌani tuaꞌ uturbꞌa ujojbꞌibꞌ ujor xeꞌ meyra atujri tuaꞌ erer eꞌrna umen tunor e ajcꞌamparobꞌ y umen tunor e nuquir winicobꞌ que jaxir galan ixto uwirnar y que jaxir galan ustabꞌir. 12 Entonces ixiobꞌ umanobꞌ e rey tuaꞌ uyare e Vasti lo que quetpa tuaꞌ uchecsuobꞌ tut. Pero conda e Vasti cꞌotoy unata lo que war ucꞌani e rey, jaxir machi ucꞌani tuaꞌ axin. Pero conda e rey arobꞌna lo que che e Vasti, qꞌuijna meyra este que cay ojmay uchꞌichꞌer. 13 Entonces ixin wacchetaca tuaꞌ oꞌjron taca tin xeꞌ más unatobꞌ tama e ley lo que chꞌar tzꞌijbꞌabꞌir umenerobꞌ, cocha bꞌan uche e rey deporsi conda achecta lo que intran tut. Entonces uyare tuaꞌ amorojsena cora winicobꞌ cocha era tuaꞌ ubꞌijnuobꞌ tucꞌa tuaꞌ achempa. 14 Y xeꞌ turobꞌ tama e nojqꞌuin era jax e Carsená y e Setar y e Admata y e Tarsis y e Meres y e Marsená y e Memucán xeꞌ jax e siete ajcꞌamparobꞌ jax taca xeꞌ ajcꞌunobꞌ tuaꞌ oꞌchoyobꞌ tut e rey iraj iraj, y jax tin xeꞌ uchiobꞌ e patnar xeꞌ más nojta tama tunor e lugar Persia y tama tunor e lugar Media. 15 Entonces e rey cay uyubꞌi tuobꞌ y che:
—Pues cꞌani umbꞌi tibꞌa tamar lo que chꞌar tzꞌijbꞌabꞌir tama e ley tamar inteꞌ ixic xeꞌ machi cꞌani obꞌian tut uviejo. Entonces ¿tucꞌa ucꞌani tuaꞌ achempa taca e Vasti xeꞌ jax e reina tara? Pues jaxir machi cꞌani uche lo que inware, y machi tari tuaꞌ uchectes ubꞌa tut tunor e winicobꞌ bꞌan cocha inware tuaꞌ arobꞌna umen nimanobꞌ, che e rey.
16 Entonces cay ojron e Memucán taca e rey y taca tunor e inmojr ajcꞌamparobꞌ y che:
—Pues e Vasti xeꞌ jax e reina tara majax upater taca e rey xeꞌ cay uche e mabꞌambꞌanir era, sino uche upater tunor e ajcꞌamparobꞌ, y upater tunor tin e turobꞌ tama inteꞌ inteꞌ chinam lo que ayan tama tunor e departamento tiaꞌ war acꞌotori e rey Asuero. 17 Pues tunor lo que cay uche e Vasti axin anatanwa umen tunor e ixictacobꞌ tic taca, y tamar era mamajchi tujam e sian ixictacobꞌ axin oꞌbꞌianobꞌ tut uviejobꞌ. Porque axin oꞌjronobꞌ cocha era y chenobꞌ: ‘Conda e rey Asuero uyare ani tuaꞌ ataresna e reina Vasti tut, jaxir machi ixin,’ xeꞌ tuaꞌ arobꞌna umen e sian ixictacobꞌ tama tunor or e lugar. 18 Y entonces conda merato acꞌapa e día coner tunor uwixcarobꞌ e ajcꞌamparobꞌ tama tunor or e lugar Persia y tama tunor or e lugar Media axin acꞌotoy unatobꞌ tama tunor lo que cay uche e reina. Y entonces tunor e ixictacobꞌ machi ixto tuaꞌ oꞌbꞌianobꞌ tut uviejobꞌ, y axin acꞌaxi meyra qꞌuecraner tamaron watar e día. 19 Pues quisinic catzꞌijbꞌa inteꞌ ley, jay aquetpa imbꞌutz toit net xeꞌ nireyet, tuaꞌ caware que e reina Vasti mix tiaꞌ tuaꞌ acꞌotoy tut e rey otronyajr, y que axin atzꞌijbꞌna e ley era xeꞌ tuaꞌ aquetpa tzꞌijbꞌabꞌir tama e jun xeꞌ tuaꞌ e gente tama e lugar Persia y xeꞌ tuaꞌ e gente tama e lugar Media. Y axin aquetpa e ley era bꞌan cocha e inmojr leyobꞌ que mamajchi uyubꞌi tuaꞌ uche aquetpa intiach. Y de allí ucꞌani tuaꞌ asicbꞌa otronteꞌ ijchꞌoc xeꞌ más tawar que jaxir tuaꞌ aquetpa reina. 20 Y entonces conda axin achecsuna e ley era umen e rey, axin anatanwa umen tunor e gente tic taca tama tunor or e lugar que e ixictac ucꞌani tuaꞌ oꞌbꞌianobꞌ tut uviejobꞌ, motor jay nuquir winicobꞌ o motor jay majax nuquir winicobꞌ, che e Memucán.
21 Entonces tunor lo que cay checsuna tut e rey y tut e ajcꞌamparobꞌ umen e Memucán quetpa imbꞌutz tutobꞌ. 22 Y de allí cay uyebꞌta ixin cora carta tama inteꞌ inteꞌ departamento tiaꞌ war acꞌotori e rey, y e carta quetpa tzꞌijbꞌabꞌir tama inteꞌ inteꞌ ojroner xeꞌ ojronobꞌ e gente, y quetpa tzꞌijbꞌabꞌir tama inteꞌ inteꞌ letra lo que ucꞌampesobꞌ e gente tama inteꞌ inteꞌ lugar. Y e carta che que inteꞌ inteꞌ winic ucꞌani tuaꞌ obꞌna acꞌotori tujor ufamilia.

*1:10: E ojroner lo que acꞌampesna tama e castilla jax e ojroner “eunuco”, y motor que non war caware “manobꞌ” tama e libro de Ester, pero e manobꞌ era jax cora winicobꞌ xeꞌ quetpobꞌ capado conda chꞌom sitzꞌobꞌto. Pues tama e onian tiempo inteꞌ inteꞌ rey ucꞌampesobꞌ e manobꞌ cocha era tuaꞌ ucojcobꞌ tunor e ixcarbꞌirobꞌ tuobꞌ. Pues inteꞌ man cocha era ma cocha erer uchꞌami ubꞌa taca inteꞌ ixic, cocha machi obꞌna oyni, y tamar era e rey uyubꞌi uche confiar tamarobꞌ tuaꞌ ucojcobꞌ uwixcarobꞌ.