9
Conda tin e aqꞌuijna uwira ubꞌobꞌ taca tin e tuobꞌ e Israel cꞌapa chamesnobꞌ
Pues conda cꞌotoy e día lo que actabꞌir tuaꞌ achempa tunor e ley tuaꞌ e rey xeꞌ jax e trece día tama e doce mes xeꞌ arobꞌna Adar* Iranic e checsuyaj tama e mes Adar tama e Ester 3:13., jax e día ubꞌan conda tin e aqꞌuijna uwira ubꞌobꞌ taca e gente tuaꞌ e Israel aquetpa tuaꞌ acꞌapa usatiobꞌ. Pero tunor e nuxi tzꞌojyir lo que war ani ubꞌijnuobꞌ tuaꞌ uchiobꞌ tama e día era machi locꞌoy uchiobꞌ, porque jax jaxirobꞌ xeꞌ cꞌotoy quetpobꞌ manxujresbꞌirobꞌ umen e gente tuaꞌ e Israel. Pues tama inteꞌ inteꞌ departamento tiaꞌ acꞌotori e rey Asuero, tin e tuobꞌ e Israel cay umorojse ubꞌobꞌ tic taca tiaꞌ turobꞌ tama inteꞌ inteꞌ chinam tuaꞌ uchiobꞌ e tzꞌojyir taca tin xeꞌ war aqꞌuijnobꞌ uwira ubꞌobꞌ xeꞌ war ubꞌijnuobꞌ tuaꞌ achamsanobꞌ. Pero mamajchi ubꞌna uche e tzꞌojyir upater e gente xeꞌ tuobꞌ e Israel, cocha cꞌaxi inteꞌ nuxi bꞌajcꞌut tama ujor tunor e gente tama inteꞌ inteꞌ chinam. Y tunor e ajcꞌamparobꞌ tama inteꞌ inteꞌ departamento, y tin e ajwinquirobꞌ y tin e ajcꞌotorerobꞌ tuaꞌ e rey cay ubꞌijnuobꞌ tuaꞌ utacriobꞌ tin e tuobꞌ e Israel umen que war ubꞌacriobꞌ e Mardoqueo. Porque jaxir cꞌotoy quetpa inteꞌ nuxi ajcꞌampar tama uyotot e rey, y war atajttzꞌa iraj iraj umen e ajcꞌamparobꞌ tama inteꞌ inteꞌ departamento, y war uchꞌami más ucꞌotorer iraj iraj ubꞌan. Y e gente xeꞌ tuobꞌ e Israel cꞌapa uchamsiobꞌ taca umachitobꞌ tunor tin e war aqꞌuijna upaterobꞌ, y cꞌapa usatiobꞌ tunorobꞌ inyajrer, y uchiobꞌ tacarobꞌ bꞌan taca cocha ubꞌijnuobꞌ. Y tamar taca e chinam Susa uchamsiobꞌ 500 winicobꞌ, y uchamsiobꞌ ubꞌan e Parsandata y e Dalfón y e Aspata y e Porata y e Adalías y e Aridata y e Parmasta y e Arisai y e Aridai y e Vaizata 10 xeꞌ jax ani e diez uyunenobꞌ e Amán, xeꞌ jax xeꞌ qꞌuijna uwira ubꞌa taca tunor tin e tuobꞌ e Israel. Pero jaxirobꞌ machi uchꞌamiobꞌ lo que ayan ani tuobꞌ tin xeꞌ uchamsiobꞌ.
11 Pues tamar taca e día era checsuna tut e rey cobꞌa winicobꞌ xeꞌ chamesnobꞌix tama e chinam Susa, 12 y entonces jaxir uyare e reina Ester cocha era y che:
—Jay tin e tuobꞌ e Israel ixin uchamsiobꞌ 500 winicobꞌ y e diez uyunenobꞌ e Amán tamar taca e chinam era, entonces ¿cobꞌa canic uchamsiobꞌix tama tunor e inmojr departamento tiaꞌ war incꞌotori? O ¿ayanto ca más lo que acꞌani? Arenen y cꞌani inwajqꞌuet, che e rey uyare e Ester.
13 Entonces ojron e Ester y che:
—Pues jay aquetpa imbꞌutz toit, niwinquiret, actan que e gente xeꞌ tuobꞌ e Israel xeꞌ turobꞌ tama e chinam era asutpa uchiobꞌ ejcꞌar bꞌan cocha cay uchiobꞌ sajmi. Y quisinic que axin achꞌubꞌnobꞌ e diez uyunenobꞌ ani e Amán tama inteꞌ inteꞌ uteꞌ, che e Ester.
14 Entonces e rey uyare tuaꞌ achena bꞌan taca cocha arobꞌna umen e Ester. Y entonces checsuna ixin e ley tic taca tama tunor or e lugar tama e chinam Susa. Y de allí chꞌubꞌnobꞌ ucuerpobꞌ e diez uyunenobꞌ e Amán tama inteꞌ inteꞌ uteꞌ.
15 Entonces e gente xeꞌ tuobꞌ e Israel xeꞌ turobꞌ tama e chinam Susa, sutpa umorojse ubꞌobꞌ tama e catorce día tama e mes Adar Iranic e checsuyaj tama e mes Adar tama Ester 3:13. Pues e fecha lo que arobꞌna tama e versículo era jax e 7 de marzo bꞌan cocha cabꞌijnu non., y sutpa uchamsiobꞌ 300 winicobꞌ otronyajr. Pero machi uchꞌamiobꞌ lo que ayan ani tuobꞌ tin e chamesnobꞌ. 16 Y tin e tuobꞌ e Israel xeꞌ turobꞌ tama inteꞌ inteꞌ departamento cay umorojse ubꞌobꞌ ubꞌan tuaꞌ ucorpes ubꞌobꞌ y tuaꞌ uchamsiobꞌ tin e war aqꞌuijna uwira ubꞌobꞌ tacar. Y tama e día era cꞌapa uchamsiobꞌ 75,000 winicobꞌ. Pero machi uchꞌamiobꞌ lo que ayan tuaꞌ tin e chamesnobꞌ. 17 Y bꞌan numuy tama e trece día tama e mes Adar. Y tama e catorce día jiriobꞌ y cay uyustesobꞌ inteꞌ nuxi wiar y cay tzayobꞌ meyra taca inteꞌ nuxi nojqꞌuin.
18 Pero tin e tuobꞌ e Israel xeꞌ turobꞌ tama e chinam Susa cay umorojse ubꞌobꞌ tama e chateꞌ día xeꞌ jax e trece día y e catorce día tuaꞌ uchamsiobꞌ tin xeꞌ ayopobꞌ tutobꞌ. Y de allí tama e quince día jiriobꞌ y nojqꞌuiniobꞌ, y cay uyustesobꞌ inteꞌ nuxi wiar y tzayobꞌ meyra. 19 Y entonces quetpa que tin e turobꞌ tama inteꞌ bꞌiqꞌuit chinam y tama inteꞌ aldea ajiriobꞌ y anojqꞌuiniobꞌ tama e catorce día, cocha utata viejobꞌirobꞌ cay chamsanobꞌ tama inteꞌ taca día xeꞌ jax e trece día. Entonces jax e catorce día conda axin atzayobꞌ meyra y conda uyustesobꞌ inteꞌ nuxi wiar taca inteꞌ nuxi nojqꞌuin. Y uyajcꞌuobꞌ e regalo upiarobꞌ ubꞌan.
20 Entonces e Mardoqueo cay utzꞌijbꞌa tama inteꞌ jun tunor lo que numuy, y de allí uyebꞌta ixin e carta era tut tunor tin e tuobꞌ e Israel tic taca tiaꞌ turobꞌ tama inteꞌ inteꞌ departamento tiaꞌ war acꞌotori e rey Asuero. Y uyebꞌta ixin e carta tut tin e aturuanobꞌ más innajt, y tut tin e aturuanobꞌ majax innajt. 21 Y uyare tama e carta que ucꞌani tuaꞌ uchiobꞌ inteꞌ nojqꞌuin tama inteꞌ inteꞌ año tama e catorce día y tama e quince día tama e mes Adar Pues ticoit non jax e 8 y e 9 tama e mes de marzo. 22 cocha jax tama e día era conda tin e tuobꞌ e Israel ucorpes ubꞌobꞌ tama ucꞌabꞌ tin e aqꞌuijnobꞌ. Y jax tama e mes era conda sutpa quetpa tzayer y jiriar tunor e sian cꞌuxner y e nuxi tzꞌintzꞌar lo que war ani unumse ubꞌobꞌ tamar. Y e Mardoqueo uyare que jax tama e día era conda ucꞌani tuaꞌ uyustesobꞌ inteꞌ nuxi wiar taca meyra tzayer, y que ucꞌani tuaꞌ uyajcꞌuobꞌ e regalo upiarobꞌ, y que ucꞌani tuaꞌ utacriobꞌ tin e tzajtaca utobꞌ. 23 Y bꞌan cocha era tin e tuobꞌ e Israel cay ucojcobꞌ e nojqꞌuin era tama inteꞌ inteꞌ año, tuaꞌ acꞌapa uchiobꞌ bꞌan cocha chꞌar tzꞌijbꞌabꞌir umen e Mardoqueo. 24 Porque e Amán§ E Amán jax uyunen e Hamedata y sitzbꞌir tuaꞌ Agag. Bꞌan che tama e Ester 3:1 ubꞌan. xeꞌ jax xeꞌ qꞌuijna meyra uwira utobꞌ tunor tin e tuobꞌ e Israel, cay ani ubꞌijnu tuaꞌ acꞌapa usati inyajrer tunor tin e tuobꞌ e Israel. Y cay uri e pur** Iranic e Ester 3:7 tuaꞌ iwira más tamar lo que war che e ojroner pur., o erer caware que cay uchiobꞌ suertiar tuaꞌ unatobꞌ tucꞌa día aquetpa tuaꞌ acꞌapa uchamsiobꞌ tunor tin e tuobꞌ e Israel. 25 Pero conda e Ester cay uyare e rey tama tunor era, jaxir cay utzꞌijbꞌa inteꞌ ley tuaꞌ asutpa acꞌaxi e jatzꞌuar tama ujor e Amán tama tunor lo que war ubꞌijnu uche. Y bꞌan cocha era e Amán chꞌubꞌna taca uyunenobꞌ tama inteꞌ inteꞌ uteꞌ†† Pues tama e onian tiempo ayan meyra ubꞌijnusiajobꞌ e gente cocha tuaꞌ uchamsiobꞌ inteꞌ ajmabꞌambꞌanir. Y tama e tiempo e Amán era, cay ucꞌampesobꞌ inteꞌ teꞌ xeꞌ susbꞌir upunto tichan, y conda ayan tin e aquetpa tuaꞌ achamesna axin ajujra este que aquetpa chꞌur ucuerpo tama upunto e teꞌ. Y bꞌan cocha era axin achamay inteꞌ xeꞌ chꞌur tujor inteꞌ teꞌ.. 26 Y tamar era cꞌotoy turbꞌana ucꞌabꞌa e día era “Purim”, bꞌan cocha alocꞌoy tama e ojroner pur.
Entonces cay ubꞌijnuobꞌ tuaꞌ anojqꞌuiniobꞌ bꞌan cocha war ucꞌani e Mardoqueo tuaꞌ achena xeꞌ actabꞌir tama e carta lo que tzꞌijbꞌabꞌir umener. Y bꞌan cocha era quetpobꞌ tuaꞌ ajiriobꞌ tama tunor lo que cay uwirobꞌ, y tama tunor lo que cay unumse ubꞌobꞌ. 27 Entonces tin e tuobꞌ e Israel uturbꞌobꞌ e día tuaꞌ anojqꞌuiniobꞌ tama inteꞌ inteꞌ año. Y bꞌan tuaꞌ uchiobꞌ tunor uchꞌajnarirobꞌ, y bꞌan tuaꞌ uchiobꞌ tunor tin e ajnajtir gente xeꞌ cꞌotoy quetpobꞌ intera tacarobꞌ. Y machi tuaꞌ uyactobꞌ tuaꞌ anojqꞌuiniobꞌ tama e chateꞌ día era bꞌan cocha actabꞌir tama e carta xeꞌ tzꞌijbꞌabꞌir umen e Mardoqueo. 28 Y tamar era cꞌotoy quetpa que inteꞌ inteꞌ familia tama inteꞌ inteꞌ departamento y tama inteꞌ inteꞌ chinam ucꞌani tuaꞌ uchiobꞌ e nojqꞌuin era tama inteꞌ inteꞌ año. Y bꞌan tuaꞌ uchiobꞌ tunor uchꞌajnarirobꞌ ubꞌan. Y aquetpa tuaꞌ achempa cocha era tuaꞌ machi axin anajpesna lo que numuy conda jujra e pur‡‡ Iranic e checsuyaj tama e ojroner “pur” tama e Ester 3:7. tama inyajr. 29 Entonces e Ester, xeꞌ ijchꞌoc tuaꞌ e Abihail, taca e Mardoqueo xeꞌ chꞌajnarir tuaꞌ e Israel ubꞌan, cay utzꞌijbꞌobꞌ e chajr carta era tama ucꞌotorer e Ester xeꞌ jax e reina tuaꞌ aquetpa chequer que ucꞌani tuaꞌ achempa e nojqꞌuin era xeꞌ ucꞌabꞌa Purim bꞌan cocha che tama e carta xeꞌ tzꞌijbꞌabꞌir bꞌajxan umen e Mardoqueo. 30 Y de allí uyebꞌtobꞌ ixin e carta tut tunor tin e tuobꞌ e Israel xeꞌ turobꞌ tama e 127 departamento tiaꞌ war acꞌotori e rey Asuero. Y tama e carta era uyebꞌtobꞌ ixin cora ojroner tuaꞌ utꞌabꞌse uyalmobꞌ upiarobꞌ tuaꞌ machi abꞌactobꞌ y tuaꞌ machi amerecnobꞌ. 31 Y tamar era cꞌotoy quetpa que e nojqꞌuin Purim ucꞌani tuaꞌ achempa tama e día bꞌan cocha quetpa tzꞌijbꞌabꞌir umen e Mardoqueo y e reina Ester tama ucarta. Y bꞌan aquetpa tuaꞌ achempa umen tunor uchꞌajnarirobꞌ ubꞌan. Y tama e día era cꞌotoy quetpobꞌ de acuerdo que ucꞌani tuaꞌ uyactobꞌ tuaꞌ awiobꞌ y que ucꞌani tuaꞌ aꞌruobꞌ taca inteꞌ nuxi nuc conda uchiobꞌ e nojqꞌuin era. 32 Y aquetpa que ucꞌani tuaꞌ achempa e nojqꞌuin Purim tama inteꞌ inteꞌ año umen que bꞌan che tama e ley lo que tzꞌijbꞌabꞌir umen e reina Ester. Y tunor era quetpa tzꞌijbꞌabꞌir tama inteꞌ jun xeꞌ tuaꞌ tin e tuobꞌ e Israel§§ Pues e jun era machi atajwina tama e libro de Ester, pero jax inteꞌ jun xeꞌ qꞌuecher umen tin e tuobꞌ e Israel tama e tiempo yajaꞌ. Pero de allí e jun xeꞌ uchecsu tunor lo que quetpa tuaꞌ anumuy tama e nojqꞌuin Pascua cꞌapa satpa..

*9:1: Iranic e checsuyaj tama e mes Adar tama e Ester 3:13.

9:15: Iranic e checsuyaj tama e mes Adar tama Ester 3:13. Pues e fecha lo que arobꞌna tama e versículo era jax e 7 de marzo bꞌan cocha cabꞌijnu non.

9:21: Pues ticoit non jax e 8 y e 9 tama e mes de marzo.

§9:24: E Amán jax uyunen e Hamedata y sitzbꞌir tuaꞌ Agag. Bꞌan che tama e Ester 3:1 ubꞌan.

**9:24: Iranic e Ester 3:7 tuaꞌ iwira más tamar lo que war che e ojroner pur.

††9:25: Pues tama e onian tiempo ayan meyra ubꞌijnusiajobꞌ e gente cocha tuaꞌ uchamsiobꞌ inteꞌ ajmabꞌambꞌanir. Y tama e tiempo e Amán era, cay ucꞌampesobꞌ inteꞌ teꞌ xeꞌ susbꞌir upunto tichan, y conda ayan tin e aquetpa tuaꞌ achamesna axin ajujra este que aquetpa chꞌur ucuerpo tama upunto e teꞌ. Y bꞌan cocha era axin achamay inteꞌ xeꞌ chꞌur tujor inteꞌ teꞌ.

‡‡9:28: Iranic e checsuyaj tama e ojroner “pur” tama e Ester 3:7.

§§9:32: Pues e jun era machi atajwina tama e libro de Ester, pero jax inteꞌ jun xeꞌ qꞌuecher umen tin e tuobꞌ e Israel tama e tiempo yajaꞌ. Pero de allí e jun xeꞌ uchecsu tunor lo que quetpa tuaꞌ anumuy tama e nojqꞌuin Pascua cꞌapa satpa.