Génesis
Inteꞌ checsuyaj tama e libro de Génesis
¿Tucꞌa tuaꞌ tzꞌijbꞌabꞌir e jun era?
Pues e ojroner Génesis war che “ucajyesnibꞌir”, y tamar era e libro de Génesis uchecsu ticoit tama e tiempo conda Cadiosir uche tunor ut e qꞌuin y tunor or e rum taca tunor lo que ayan tamar. Y uchecsu ticoit conda chena e bꞌajxan winic y e bꞌajxan ixic y cocha cucremobꞌ tama e mabꞌambꞌanir.
Pues tama e jun era erer cawira tucꞌa tamar que e Dios ubꞌijnu uche tunor ut e qꞌuin y tunor or e rum. Pues tut e Dios lo que más nojta ucꞌampibꞌir tama tunor era jax e winic y e ixic xeꞌ uche, cocha war uyusre tuaꞌ uchojbꞌes utobꞌ y tuaꞌ oꞌjtzna ut umenerobꞌ.
¿Chi umen tzꞌijbꞌabꞌir e jun era y tucꞌa año uche?
Pues e libro era xeꞌ ucꞌabꞌa Génesis tzꞌijbꞌabꞌir umen inteꞌ winic xeꞌ ucꞌabꞌa Moisés xeꞌ turuan tama e onian tiempo. Y bꞌan uche tama e año 1450–1410 conda merato acuxpa e Cristo.
¿Chi tamar cansenon tama e jun era?
Pues irsenon tama cora winicobꞌ y cora ixictacobꞌ xeꞌ turuanobꞌ tama e onian tiempo xeꞌ jax e Adán taca uwixcar xeꞌ ucꞌabꞌa Eva, y irsenon tama e Noé, y tama e Abraham taca uwixcar xeꞌ ucꞌabꞌa Sara. Y irsenon tama e Isaac taca uwixcar xeꞌ ucꞌabꞌa Rebeca, y irsenon tama e Jacob y uyunen xeꞌ ucꞌabꞌa José, y tama tunor usacunobꞌ.
1
Ucajyesnibꞌir tunor lo que ayan
Pues entonces tama ucajyesnibꞌir tunor lo que ayan, Cadiosir uche tunor ut e qꞌuin y tunor or e rum. Y matucꞌa uwirnar xeꞌ chequer tama tunor or e rum, jax taca que ayan inteꞌ nuxi jaꞌ xeꞌ intam xeꞌ war umaqui tunor or e rum y quetpa incsibꞌan tunor, y Unawalir e Dios war anumuy tujor e jaꞌ era.
Entonces ojron e Dios y che: “Que chectac e janchꞌaquenar”, che e Dios.
Y wacchetaca checta e janchꞌaquenar. Pues e Dios uwira que galan e janchꞌaquenar y ixin uxere tama e incsibꞌaner. Y tama e janchꞌaquenar uturbꞌa ucꞌabꞌa “día”, y tama e incsibꞌaner uturbꞌa ucꞌabꞌa “acbꞌar”. Y tamar era checta e bꞌajxan acbꞌar este que sacojpa. Y bꞌan cocha era cꞌapa e bꞌajxan día.
Y de allí ojron e Dios y che: “Que chectac inteꞌ nuxi uwamir tuaꞌ uxere e nuxi jaꞌ lo que ayan tujor e rum tacar e nuxi jaꞌ lo que achꞌuwan tichan tama e icꞌar”, che e Dios.
Y bꞌan numuy. Pues e Dios uche inteꞌ nuxi uwamir tuaꞌ uxere tunor e sian jaꞌ lo que ayan. Ayan e jaꞌ xeꞌ quetpa yebꞌar uwamir, y ayan e jaꞌ xeꞌ quetpa tujor uwamir. Pues e Dios uturbꞌa ucꞌabꞌa e nuxi jaꞌ xeꞌ aquetpa tujor e nuxi uwamir que jax “ut e qꞌuin”. Y tamar era ayan e acbꞌar y ayan e sacojpar tama e chateꞌ día.
Entonces che e Dios: “Que umorojsic ubꞌa e jaꞌ lo que ayan yebꞌar ut e qꞌuin tama intera taca lugar tuaꞌ achecta e lugar xeꞌ taquin”, che e Dios.
Y bꞌan numuy. 10 Pues tama e lugar xeꞌ taquin e Dios uturbꞌa ucꞌabꞌa “rum”, y e jaꞌ lo que e Dios cay umorojse uturbꞌa ucꞌabꞌa “e nuxi jaꞌ”.
Y conda cꞌapa uche tunor era, e Dios tzay uwira que imbꞌutz tunor lo que uche 11 y che: “Que chectac meyra sian teꞌ tama inteꞌ inteꞌ clase tama tunor or e rum, y que chectac uyarumir e car xeꞌ uyari ut, y que chectac e sian teꞌ xeꞌ axin acꞌawanobꞌ”, che e Dios.
Y bꞌan numuy. 12 Y tamar era checta meyra sian teꞌ tama inteꞌ inteꞌ clase, y checta uyarumir e car xeꞌ uyari ut, y checta e sian teꞌ xeꞌ ayutiriobꞌ. Y conda cꞌapa uche tunor era, e Dios tzay uwira que imbꞌutz tunor lo que uche. 13 Y tamar era ayan e acbꞌar y ayan e sacojpar tama e uxteꞌ día.
14 Entonces ojron e Dios y che: “Que chectac cora sian janchꞌaquenar tama ut e qꞌuin tuaꞌ ujanchꞌacnes or e rum tuaꞌ uxere e día tama e acbꞌar, y que axin uchecsu que ayan inteꞌ inteꞌ día, y que ayan ucajyesnibꞌir y ucꞌapesnibꞌir inteꞌ inteꞌ año, 15 y que quetpac ucꞌampibꞌir e janchꞌaquenar era xeꞌ turu tut e qꞌuin tuaꞌ ujanchꞌacnes or e rum”, che e Dios.
Y bꞌan numuy. 16 Entonces e Dios uche chateꞌ janchꞌaquenar. Uche inteꞌ janchꞌaquenar xeꞌ nojta tuaꞌ ujanchꞌacnes e día, y uche otronteꞌ janchꞌaquenar xeꞌ más chuchuꞌ tuaꞌ ujanchꞌacnes e acbꞌar. Y uche e sian lucero lo que ayan tut e qꞌuin ubꞌan. 17 Pues e Dios uturbꞌa tunor e janchꞌaquenar era tut e qꞌuin tuaꞌ ujanchꞌacnes tunor or e rum, 18 y uturbꞌa e qꞌuin tuaꞌ acꞌotori tama e día y uturbꞌa e luna tuaꞌ acꞌotori tama e acbꞌar. Y e Dios ucꞌampes tunor era tuaꞌ uxere e janchꞌaquenar tama e incsibꞌaner. Y conda cꞌapa uche tunor era e Dios tzay uwira que imbꞌutz tunor lo que uche. 19 Pues ayan e acbꞌar y ayan e sacojpar tama e cuatro día. Pues tama e día era e Dios cꞌapa uche tunor lo que ubꞌijnu uche tama e cuatro día.
20 Entonces ojron e Dios otronyajr y che: “Que chectac meyra sian animalobꞌ tama inteꞌ inteꞌ clase tama e jaꞌ, y que chectac e sian mut xeꞌ atobꞌoyobꞌ cora cora tama e icꞌar tut e qꞌuin”, che e Dios.
Y bꞌan numuy. 21 Entonces e Dios uche meyra nuquir animalobꞌ xeꞌ anujxiobꞌ axin macuir e nuxi jaꞌ, y uche tunor e sian animalobꞌ xeꞌ aturuanobꞌ macuir e jaꞌ, y uche tunor e sian mut ubꞌan.
Y e Dios tzay uwira que imbꞌutz tunor lo que uche era. 22 Entonces e Dios cay uchojbꞌes ut tunor e sian animalobꞌ y che: “Chꞌijrsenicobꞌ tunor e sian animalobꞌ xeꞌ aturuanobꞌ tama e jaꞌ tuaꞌ axin ubꞌutꞌiobꞌ tunor e nuxi jaꞌ, y que ayanic meyra sian mut tara tor e rum”, che e Dios.
23 Y tamar era ayan e acbꞌar y ayan e sacojpar tama e cinco día.
24 Entonces e Dios ojron otronyajr y che: “Que chectac meyra sian animalobꞌ y aracꞌobꞌ tama inteꞌ inteꞌ clase tama tunor or e rum, y que chectac e sian animalobꞌ xeꞌ uquejruꞌ ubꞌobꞌ tor e rum”, che e Dios.
Y bꞌan numuy. 25 Pues conda cꞌapa uche tunor e sian animalobꞌ era y tunor e sian aracꞌobꞌ y tunor e animalobꞌ xeꞌ uquejruꞌ ubꞌobꞌ tor e rum, e Dios tzay uwira que imbꞌutz tunor lo que uche.
26 Entonces e Dios ojron otronyajr y che: “Cachic e winic tuaꞌ aquetpa bꞌan cocha cawirnar, y cawajcꞌuic tuaꞌ acꞌotori tujor tunor e sian chay, y tujor tunor e sian mut, y tujor tunor e aracꞌobꞌ, y cawajcꞌuic tuaꞌ acꞌotori tujor tunor e animalobꞌ, y tujor tunor e animalobꞌ xeꞌ uquejruꞌ ubꞌobꞌ tor e rum”, che e Dios.
27 Pues conda e Dios uche e winic,
uche tuaꞌ aquetpa bꞌan cocha uwirnar jaxir.
Y uche inteꞌ winic y uche inteꞌ ixic.
28 Y de allí e Dios uyajcꞌu uchojbꞌesiaj e winic y e ixic y che:
“Chꞌijrsenic meyra maxtac este que axin abꞌutcꞌa tunor or e rum,
y cꞌotorienic tujor tunor lo que ayan tara tor e rum ubꞌan,
y cꞌotorienic tujor tunor e sian chay,
y tujor tunor e sian mut,
y tujor tunor e sian animalobꞌ xeꞌ uquejruꞌ ubꞌobꞌ tor e rum”, che e Dios.
29 Y nacpat era e Dios sutpa ojron otronyajr y che: “Ubꞌinic, nen cꞌani inwajcꞌox tunor e sian car lo que ayan tara tor e rum xeꞌ uyari ut, y tunor e sian teꞌ xeꞌ uyajcꞌu uyutir tuaꞌ icꞌuxi y tuaꞌ imaqꞌui. 30 Pero cꞌani inwajcꞌu e cꞌopot tuaꞌ ucꞌuxiobꞌ tunor e animalobꞌ xeꞌ aturuanobꞌ tama e cꞌopot. Y bꞌan tuaꞌ inwajcꞌu e animalobꞌ xeꞌ uquejruꞌ ubꞌobꞌ tor e rum y tunor e sian mut tuaꞌ ucꞌuxiobꞌ ubꞌan”, che e Dios.
Y bꞌan numuy. 31 Y conda cꞌapa uche tunor era e Dios tzay uwira que imbꞌutz ixto tunor lo que uche. Pues ayan e acbꞌar y ayan e sacojpar tama e seis día.