14
Ira atuchꞌi awet ajcꞌubꞌesiajir
Pues entonces jay ayan inteꞌ hermano xeꞌ mato jax nojta tama ucꞌubꞌesiaj tama Cawinquirar más ani bueno tuaꞌ cachꞌami bꞌan taca y que machi cojron tamar lo que ma chequer jay erach o jay majax erach. Entonces ayan tin e ubꞌijnu que bueno tut e Dios tuaꞌ ucꞌuxiobꞌ tunor, pero ayan ubꞌan tin e mato jax nojta tama ucꞌubꞌesiaj tama Cawinquirar xeꞌ war ubꞌijnuobꞌ que bueno tut e Dios tuaꞌ ucꞌuxiobꞌ e cajr taca. Pero tin e unata que bueno tuaꞌ ucꞌuxi tunor ma erer uyare tin e war ucꞌuxi e cajr taca que matucꞌa ucꞌampibꞌir, y tin e war ucꞌuxi e cajr taca ma erer aqꞌuecran taca tin e war ucꞌuxi tunor, porque chꞌajmon tunoron umen e Dios. Pues ¿tuqꞌuet net tuaꞌ iyojron upater uman Cawinquirar? Pues jax Cawinquirar xeꞌ axin uwira jay imbꞌutz o jay majax imbꞌutz lo que war uche uman era. Pero ucꞌani tuaꞌ aquetpa imbꞌutz lo que war uche e man umen que Cawinquirar cꞌani utacre tuaꞌ uyubꞌi alocꞌoy imbꞌutz tunor era.
Pues entonces ayan otronteꞌ chequerir. Ayan tin e war ubꞌijnuobꞌ que inteꞌ día ayan más ucꞌampibꞌir que e inmojr día porque jax e día conda anojqꞌuiniobꞌ e gente tuaꞌ e Israel. Pero ayan ubꞌan tin e war ubꞌijnuobꞌ que intera taca día porque tunor e día ajcꞌubꞌir umen e Dios. Pero non erer cabꞌijnu inteꞌ intion tuaꞌ canata lo que cꞌani cache tama tunor era. Pues tin e war ucojco inteꞌ día cocha era war uche tunor era tuaꞌ utattzꞌi ucꞌabꞌa Cawinquirar. Y tin e machi war ucojco inteꞌ día cocha era umen que war ubꞌijnu que intera taca día war utattzꞌi ucꞌabꞌa Cawinquirar ubꞌan. Y tin e war ucꞌuxi tunor war uche cocha era tuaꞌ utattzꞌi ucꞌabꞌa Cawinquirar, y war uyajcꞌu gracias e Dios tamar. Y tin e war ucꞌuxi e cajr taca war uche cocha era umen que war ubꞌijnu que bꞌan ucꞌani e Dios y war utattzꞌi ucꞌabꞌa Cawinquirar tamar, y war uyajcꞌu gracias e Dios tamar ubꞌan.
Pues mamajchi aturuan tuaꞌ taca uche lo que ucꞌani jaxir, sino que ucꞌani tuaꞌ ubꞌijnu tucꞌa ucꞌani Cawinquirar. Y bꞌan ubꞌan que mamajchi erer ubꞌijnu tucꞌa día tuaꞌ achamay. Entonces jay caturuan war caturuan tuaꞌ cache lo que ucꞌani Cawinquirar, y jay caxin cachamay, cachamay tuaꞌ caxin tut Cawinquirar. Y tamar era erer cabꞌijnu que jay caturuan o jay cachamay, tuon Cawinquirar. Porque Cawinquirar Jesucristo chamay tuaꞌ aquetpa Uwinquirar tin e chamen, pero sutpa bꞌixcꞌa tuaꞌ aquetpa Cawinquirar tuaꞌ tunoron xeꞌ bꞌixiron.
10 Entonces ¿tucꞌa tuaꞌ war atuchꞌi ut awet ajcꞌubꞌesiajir? y ¿tucꞌa tar war aware que matucꞌa ucꞌampibꞌir? Pues tunoron ucꞌani tuaꞌ cawawan tut e Dios tuaꞌ catojya uyeror ut tama tunor lo que cꞌapa cache tara tor e rum. 11 Porque bꞌan chꞌar tzꞌijbꞌabꞌir tama uyojroner e Dios:
Cocha nen bꞌixiren, che Cadiosir, cꞌani inwareox que tunor e winicobꞌ cꞌani ayopobꞌ taniut tuaꞌ acotuanobꞌ,
y cꞌani uchecsuobꞌ nicꞌabꞌa que nen jax Udiosirenobꞌ.
Bꞌan che tama uyojroner* Pues atajwina e versículo era ubꞌan tama e Isaías 45:23. e Dios. 12 Y tamar era chequer que inteꞌ intion ucꞌani tuaꞌ cawawan tut e Dios tuaꞌ cachecsu cabꞌa tut jaxir.
Bꞌijnun tuaꞌ machi ache acucrema awermano
13 Pues entonces machi ixto tuaꞌ catuchꞌi inteꞌ cawet ajcꞌubꞌesiajir umen que war uche lo que ma chequer jay imbꞌutz o jay majax imbꞌutz tut e Dios. Sino que caturbꞌic cabꞌa tuaꞌ machi cache acucrema inteꞌ cawet ajcꞌubꞌesiajir tama Cawinquirar. 14 Pues nen era war innata que tunor e comida erer acꞌujxa y imbꞌutz tut e Dios, y bꞌan war innata umen que ajcꞌubꞌesiajen tama Cawinquirar Jesús. Pero jay ayan inteꞌ xeꞌ war ubꞌijnu que ayan lo que ma erer acꞌujxa, entonces jaxir ma erer ucꞌuxi. 15 Y tamar era jay ayan inteꞌ awet ajcꞌubꞌesiajir xeꞌ axin acꞌuxun uyalma conda uwira lo que war acꞌuxi, entonces ucꞌani tuaꞌ awacta ucꞌujxar e comida era, porque jay machi awacta, entonces machi war ixana tama ucꞌunersiaj e Dios. Entonces ira ache asatpa otronteꞌ xeꞌ cꞌani ani acorpesna tamar uchamer e Cristo umen taca que net cꞌani acꞌuxi lo que net acꞌani. 16 Y ira ache lo que erer ubꞌijnu e gente que mabꞌambꞌan ani motor que toit net war anata que majax mabꞌambꞌan lo que war abꞌijnu ache era. 17 Porque lo que cacꞌuxi y lo que coychꞌi ma erer cabꞌijnu que jax lo que nojta tama uchinam e Dios, sino lo que nojta tama uchinam e Dios jax e cuxtar xeꞌ erach y jax e cuxtar xeꞌ bꞌutꞌur taca e jiriar y taca e tzayer lo que uyajcꞌon Unawalir e Dios. 18 Pues tin e axana imbꞌutz tut e Cristo cocha era war utzayjres e Dios y cꞌani eꞌrna umen e gente que imbꞌutz ubꞌan.
19 Entonces casicbꞌic lo que erer uyajcꞌon e jiriar y casicbꞌic lo que erer cacꞌampes tuaꞌ catacre aqꞌuecꞌo uyalma inteꞌ inteꞌ cawet ajcꞌubꞌesiajir. 20 Ira asati upatnar e Dios tacar lo que acꞌuxi. Pues chequer que erer acꞌujxa tunor e comida, pero mabꞌambꞌan jay caxin cacꞌuxi lo que unata ani otronteꞌ que majax imbꞌutz tut e Dios, porque tamar era war cache acucrema otronteꞌ tama e mabꞌambꞌanir tamar lo que war cacꞌuxi. 21 Pues ma erer cacꞌuxi e wer jay tamar era cꞌani acucrema inteꞌ cawet ajcꞌubꞌesiajir, y ma erer coychꞌi e vino jay tamar era axin asutpa injayjay inteꞌ cawet ajcꞌubꞌesiajir, y nien machi uyubꞌi cache otronteꞌ cosa jay tamar era war cache acucrema inteꞌ cawet ajcꞌubꞌesiajir. 22 Entonces bꞌijnun tuaꞌ anata tucꞌa war acꞌubꞌse tama tunor era, y tꞌabꞌsen lo que abꞌijnu tama tunor era tama awalma, y ira achecsu tut e gente axin. Y tamar era jax taca e Dios xeꞌ tuaꞌ unata lo que war abꞌijnu era. Pues atzay e winic conda unata tama uyalma que majax mabꞌambꞌan lo que war ubꞌijnu uche. 23 Pero jay ma chequer tama uyalma inteꞌ jay imbꞌutz tut e Dios o jay majax imbꞌutz lo que war ucꞌuxi, entonces mabꞌambꞌan war uche, porque ma chequer tama uyalma jay imbꞌutz. Porque mabꞌambꞌan tunor lo que uche inteꞌ conda machi ucꞌubꞌse jay imbꞌutz tut e Dios lo que war uche era.

*14:11: Pues atajwina e versículo era ubꞌan tama e Isaías 45:23.