TIBÍAMAN LIGÁRADAN PÁBLO JOUN TESALÓNICANA
1
Labǘrüjan Páblo jáma líbirigu joun tílana ligílisi to Tesalónicaboun
Áu Páblo lúma Silváno láu Timotéo, wabǘrüjañoun gárada to jun, jugúya tílana ligílisi to ubúruguboun Tesalónica ja lánigubaña Wáguchi Búngiu lúma Wabúreme Jesucrístu. Resíbi jumeí abíniruni lúma darángilaü jámagiñe.
Lagúseragüdübaña Búngiu gafígountiña dánme liábin Crístu
Nidújeñu, teínqui wamúti Búngiu súnwandan juágu, queísi lúnti lan wadǘgüni, lugúndun laweíriduña jafíñen sarágu, áni ínsiñeni le jídaanbei jubáruagua aweírideinatima líña súnwandan. Adímurejatiwa buíti juágu tídan buri lilígilisin Búngiu, luágu gurásu lúma afíñeni le jarúfudubei lídan sun eíbaajoúni lúma idíjeri buri le jasúfurirubei lueígiñe Crístu. Arúfuda lumúti lubuídun jawándun luágu úaragua lan Búngiu lídan ligáburi lagúseragüdÜn, láu lanǘgünün quei garíchatiña lun jebélurun lídoun larúeijan, le uágubei jasúfurira.
Ladǘga gíñe úaragua lan Búngiu, lachǘlürüba wéyu lun lasúfuriragüdüniña ja asúfuriragüdübalün, lúma gíñe lun líchugun eméraaguni jun, jugúya le asúfurirubei ítara quei wagía, lídaanme wéyu le lúnbei lachǘlaagun Wabúreme Jesúsu siélugiñe lídan wátu geméti jáu láni ánjeligu ja gabáfubaña. Liábinba lun labeíchuniña ja masúbudirunbalin Búngiu, madǘgün jagía gásu láu ugánu luáguti asálbaruni le wabíjibei lídaangiñe Wabúreme Jesúsu. Agǘnrinchawagúni le magúmuchaditi, ligíaba jabeichúagüle, jabugúba díse lueí laríjin Búngiu lúma luweírigun lúma lubáfu. 10 Dánme le liábin Crístu, larijúba luweírigun jádan lánigu, ábame laweíridun janígi sun ja afíñeñabaña luágu, áni jugúya, jádaanbadün gürígia jagía queísi afíñeedün lan luágu le waríñagubei jun luágu.
11 Ligía lébubei súnwandan lan wayúmuragun juágu, amúriaja wagía lúma Wabúngiute lun jarúfuduni luágu garícha jumá lun jádaanbadün lan ja únbaña lagúara. Ayúmuraguatiwa gíñe lun Búngiu lun lagúnfulirun sun jayúmajan lun buídu lan jigáburi, láu lubáfu, lúma buri sun wadágimanu le jadǘgübei ladǘga jafíñen. 12 Láu igáburi le, líchugúba uweíriguni lun líri Wabúreme Jesúsu lídan jibágari, ábame líchugún uweíriguni jun luágu lareídun Wabúngiute lúma Wabúreme Jesucrístu.