3
¡Jugúya Galáciana, magáambaditün gíñe! ¿Ca abíñaragubadün lun magáambun jubeí lan ugánu le inárünibei libǘgürü wasálbarun? Lídan meja wapúrichijan jun, arúfuda wamúti laníchigu loúnwen Crístu luágu lugúruwan jun, furáangu. Aríñaga jumeí cátei le nun. ¿Lueígiñe jagúnfulirun lúma lilúrudun Moisés jerésibirei Sífiri Sándu ódi lueígiñe jafíñerun luágu le jagáambubei luágu Crístu? ¿Ída líña ítara lubeí jumágaambadi? Gumésetün eíbuga lúma Crístu láu lubáfu Sífiri Sándu, ¿guetó jarítaguatün funági luágu buítimaabei lan jeíbugun lun jígiruni Sífiri Sándu lun jagúnfulirun lúma jagáburi juríu? ¿Marúfudajaangili sun le jasúfurirubei jun? ¡Arúfudajaali lámuga jun! Dan le líchuguni Búngiu láni Espíritu jun, adǘga ligía miláguru jagánagua, ¿cásan uágu ladǘgei líra? Máma lugúndun adǘga jumáni le lubeíbei lilúrudun Moisés ladǘgei, ladǘgünbalin lugúndun afíñe jumá luágu le jagáambubei luágu Liraǘ.
Jarítagua jumá luágu Abrahám. Rúlumuti meja sun lafíñen luágu Búngiu, luágu lafíñen, ába lerésibiruni Búngiu queísi ában wügǘri richáguati. Ligía lubeíti jugúya, lúnti jasúbudiruni luágu ja lan afíñebaña, jagía lan linébaanfaanbaña Abrahám tímatimaatiña. Queísi subúdi láni Búngiu lubáramegiwa luágu ñíbaña lan jádaangiñe ja mámabaña juríu lun jayábiba lan lun jeréderun richágu ligíbugiñe láu jafíñerun luágu Jesucrístu, ába laríñaguni ugánu buíti lun Abrahám lubáramegiwa, queísi bürǘwañu lan tídan lilíburun. “Jabínirúaba sun gürígia uboúagu bídaangiñe.” Ítara líña lubeíti, ja afíñebaña, biníwatiña úara lúma Abrahám le afíñerubei luágu Búngiu.
10 Ja afíñerubaña luágu jasálbaruba lan láu jagúnfulirun lúma lilúrudun Moisés, bulíeiguatiña, lábugiñeñanu líñaragun Búngiu, lugúndun taríñajare Lerérun Búngiu. “Sun ja magúnfulirunbalin sun le bürǘwañubei tídan lilíburun nilúrudun le níchugubei lídaangiñe Moisés, lábugiñeñanu níñaragun.” 11 Furáanguti lubeíti luágu úa lan ni ában eréderuti richágu ligíbugiñe Búngiu luágu ladǘgüni le laríñagubei lilúrudun Moisés, lugúndun taríñajare Lerérun Búngiu. “Láu lafíñerun gürígia luágu Búngiu lerédera richágu ligíbugiñe, ibíjaleíme ibágari magúmuchaditi.” 12 Ánjein lilúrudun Moisés máma cátei lánina afíñeni, lánina cátei le adügǘwarügüti ladǘga laríñajare lúrudu ligía. “Láu rügǘñein jamúga lagúnfulirun gürígia láu sun igáburi lánina lúrudu le, libíjei ibágari magúmuchaditi.”
13 Wagía queísi gürígia garaǘwarügütiña, mabáfutiwa lun wagúnfuliruni sun lúrudu ligía. Ába laséfuruníwa Crístu lídaangiñe líñaragun Búngiu lé lúnbei yebe láburujan wawágun lueígiñe magúnfulirun wamáni sun lilúrudun Búngiu le líchugubei woun lídaangiñe Moisés. Barǘ lumuti Crístu líñaragun Búngiu luoúgua wewéñagua lídan le loúnwenbei luágu gurúwa, lugúndun taríñajare Lerérun Búngiu. “Íñarawagúati sun le ádarawagúti luágu gurúwa.” 14 Adǘga lumúti loúnwen Crístu lun liábinba lan abíniruni le uágubei laríñaga Búngiu lun Abrahám, lídaangiñe Jesucrístu joun gíñe ja mámabaña juríu, lúma lun werésibiruni, sun wagía, Sífiri Sándu le uágubei laríñaga Búngiu, láu wafíñen.
Lilúrudun Moisés, lúma lerérun Búngiu lun Abrahám
15 Nidújeñu, níchiga ában jémpulu jun lídaangiñeti jabágari gürígia. Dan le ladǘgün wügǘri ában darádu, ába laseíniruni, úati ni ában lun gayára lan lagúluuduni ni lun líchugun ni cátei lánwoun. 16 Ítara líña gíñe, rúlumuti meja Búngiu lerérun lun Abrahám lúma lun linébaanfan. Maríñaguntu Lerérun Búngiu “binébaanfaangu”, camá jamuga jawáguti sarágu gürígia, taríñajare “lun binébaanfan”. Laníchigu líra, “ábanrügü gürígia”, le Crístu. 17 Niján le naríñagubei. Adǘgati Búngiu ában darádu lúma Abrahám, ába lachoúruruni, gádürü-san darándi irúmu lárigiñe, ába líchuguni lilúrudun lun Moisés lun lafúnraanguagüdüni joun gürígia. Ligía darádu lubeí lé meja ladǘgübei Búngiu lúma Abrahám siñáti lagúluudúniwa láu ában lúrudu le ñǘbinbei gádürü-san darándi irúmu lárigiñe, lun lígiruni lerérun Búngiu lun Abrahám mebégiga. 18 Lun jamúga lídaangiñeti lan agúnfuliruni lúma lilúrudun Moisés cátei le líchugubei Búngiu, mámaali jamúga ában cátei le líchugubei lun lagúnfulirún láu lerérun. Ánjeinti le laríñagubei Búngiu lun Abrahám, luágu líchugubei lan lun, míni lan líra, libíjibei cátei ligía madǘgünga ni cátei lun lagáñeiruni.
19 ¿Cáti un ju lan lilúrudun Moisés ánjein siñá lubei lasálbaruníwa? Ñǘbinti lúrudu ligía sarágu irúmu lárigiñe lidáradun Búngiu lúma Abrahám lun larúfuduni jafígoun gürígia joun, lúntirügü ladúrarun darí liábin linébaanfan Abrahám, le Crístu, le gíñe úmabei ladügǘwa darádu ligía. Rúlumuti Búngiu lilúrudun joun ánjeligu lun jíchuguni lun Moisés, liábin Moisés, ába lafúnraanguagüdüni lúrudu ligía joun gürígia. 20 Ánjeinti dán meja le ladǘgübalin Búngiu lidáradun lúma Abrahám lun labíniruniña sun gürígia lídan, mayúsurunti ánjeligu, mayúsurun ligía gürígia, ligía adǘgübalin sun cátei.
Ca lan uágu níjein lubeí lilúrudun Moisés
21 ¿Laríñaguña funági le luágu múaradun lan lerérun Búngiu lúma lilúrudun le líchugubei lídaangiñe Moisés? Máma líña. Lun jamúga rúa lan ában lúrudu le íchugubei ubáfu woun lun wagúnfulirun láu, gayáraati jamúga jayábin gürígia lun jeréderun richágu ligíbugiñe Búngiu láu jagúnfuliruni le lubeíbei lúrudu ligía. 22 Lídan linárün cátei, mabáfutiwa lun wagúnfulirun lúma lilúrudun Búngiu, le líchugubei lídaangiñe Moisés, queísi laríñagun Búngiu tídan Lerérun. “Sun gürígia lábugiñeñanu lubáfu figoú.” Ítara líña lun lídaangiñerügü lan afíñeni luágu Jesucrístu gayára lan jáfuridun gürígia lábugiñegiñe lubáfu figoú lun jeréderun richágu ligíbugiñe Búngiu láu jafíñen luágu Jesucrístu, queísi meja laríñagun Búngiu lun Abrahám.
23 Lubáragiñebei liábin Crístu lun gayáraabei lan wafíñerun luágu lun wasálbarun, lábugiñeñadiwa buga lubáfu lúrudu agúrabaja liábin. 24 Ába lubeíti lanǘgüníwa lilúrudun Moisés lánime camá jamuga irájüñü wagía lun latoúnigiruníwa lueí wuríbani darí liábin Crístu lun dánme lan wafíñerun luágu, gayáraajalíme weréderun richágu ligíbugiñe Búngiu. 25 Guetóti, quei chülǘjali lubeí Crístu, mámaadiwa lábugiñe loúnigirun lilúrudun Moisés.
26 Guetóti lirájüñü Búngiu sun jugúya luágu jafíñen luágu Crístu, lídaañadün ában lúma. 27 Sun jugúya le belújalibei lídoun ában lúma Crístu láu jabásterun, ibíjaadün ában igáburi líbe ligáburi Crístu. 28 Mámaali cátei lánina lun juríu jumá o máma jumá juríu, o idámuni o máma idámuni, wügǘri o wǘri, ladǘga láu lídaañadün lan ában lúma Crístu Jesúsu, sun jugúya ábanrügüñadün. 29 Ánjein lánigu jubeí Crístu, linébaanfaangu Abrahám jugúya, jerésibirubei le uágubei laríñaga Búngiu lun Abrahám queí jalágaante.