2
Ix ic'jib'at vin̈aj Elías d'a satchaan̈
Ayic toxo val sc'och sc'ual yic'jib'at vin̈aj Elías yuj Jehová d'a satchaan̈ d'a scal jun chacxuxum ic', ix el vin̈ yed' vin̈aj Eliseo d'a Gilgal. Ix yalan vin̈ d'a vin̈aj Eliseo chi' icha tic:
—Canan̈ d'a tic, yujto tzin schecb'at Jehová d'a Betel, xchi vin̈. Ix tac'vi vin̈aj Eliseo chi':
—Svac' in ti' d'ayach d'a yichan̈ Jehová to ol in b'atn̈ej ed'oc, xchi vin̈.
Yuj chi' ix b'at eb' vin̈ schavan̈il d'a Betel chi'. Ix elta eb' vin̈ schecab' Dios ay d'a Betel chi' scha eb' vin̈, ix yalan eb' vin̈ d'a vin̈aj Eliseo chi':
—¿Ojtac ama to a ticnaic ol ic'joquel vin̈ a c'ayb'umal tic d'ayach yuj Jehová? xchi eb' vin̈ d'a vin̈.
—Vojtacxo, tz'inec xe chi, xchi vin̈.
Ix lajvi chi', ix yalanxi vin̈aj Elías chi' d'a vin̈aj Eliseo chi' icha tic:
—Canan̈ d'a tic, yujto tzin schecb'at Jehová d'a Jericó, xchi vin̈.
Ix tac'vixi vin̈aj Eliseo chi':
—Svac' in ti' d'ayach d'a yichan̈ Jehová to ol in b'atn̈ej ed'oc, xchi vin̈.
Yuj chi' ix b'atxi eb' vin̈ schavan̈il d'a Jericó chi'. Ix eltapax eb' vin̈ schecab' Dios ayec' ta' scha eb' vin̈, ix yalan eb' d'a vin̈aj Eliseo chi':
—¿Ojtac ama to a ticnaic ol ic'joquel vin̈ a c'ayb'umal tic d'ayach yuj Jehová? xchi eb' vin̈.
—Vojtacxo, tz'inec xe chi, xchi vin̈.
Ix lajvi chi' ix yalanxi vin̈aj Elías chi' d'a vin̈aj Eliseo chi' icha tic:
—Canan̈ d'a tic, yujto tzin schecb'at Jehová d'a a' Jordán, xchi vin̈.
Ix tac'vixi vin̈aj Eliseo chi':
—Svac' in ti' d'ayach d'a yichan̈ Jehová to ol in b'atn̈ej ed'oc, xchi vin̈.
Yuj chi' ix b'atn̈ej eb' vin̈ schavan̈il. Najat ix b'at tzac'an 50 eb' vin̈ schecab' Dios yuj eb' vin̈, najatto ix can eb' vin̈ d'a yichan̈cot eb' vin̈ chavan̈ chi' d'a sti' a' Jordán. Ix lajvi chi' ix spacan jun sjucan pichul vin̈aj Elías chi', ix spajanem vin̈ d'a sat a' Jordán chi'. Ix spojan sb'a a', taquin̈ ix aj b'aj ix ec' eb' vin̈ d'a yol a' chi'. Ayic toxo ix c'axpaj ec' eb' vin̈ chi', ix yalan vin̈aj Elías d'a vin̈aj Eliseo chi' icha tic:
—Al d'ayin tas tza nib'ej svac' d'ayach yacb'an manto in ic'joquel d'a a tz'ey, xchi vin̈.
Ix yalan vin̈aj Eliseo chi':
—Tzin c'an d'ayach to cha macan̈ tz'aj ac'ancan opisio chi' d'ayin, ichato a b'ab'el unin tzin ajcan a q'uexuloc, xchi vin̈.
10 Ix yalan vin̈aj Elías chi': Te ajaltac jun tza c'an tic d'ayin. Tato ol il tas ol aj vic'jiel d'a a tz'ey, ol ac'joc d'ayach. Tato man̈ ol il jun, man̈ ol ac'joclaj d'ayach, xchi vin̈.
11 Yacb'an van sb'ey eb' vin̈, van slolon eb' vin̈. Elan̈chamel ix checlajq'ue jun carruaje c'ac' yilji, toc'b'il yuj noc' chej c'ac' yiljipaxi. A' ix ic'anel vin̈aj Elías chi' d'a stz'ey vin̈aj Eliseo chi', ix ic'jib'at vin̈ d'a satchaan̈ d'a scal jun chacxuxum ic'. 12 Ayic ix yilan jun chi' vin̈aj Eliseo chi', ix el yav vin̈, ix yalan vin̈: Ay mamin, lajan ach icha noc' chej yed' carruaje yic oval d'ayon̈ israel on̈ tic, yujto tzach colvajn̈ej d'ayon̈, xchi vin̈.
Man̈xa b'aj ix yil vin̈aj Elías vin̈aj Eliseo chi'.
Ix can vin̈aj Eliseo sq'uexuloc vin̈aj Elías
Ix sn̈ic'chitanb'at jun spichul vin̈aj Eliseo ayoch yuuj yic sch'oxanel scusc'olal vin̈. 13 Elan̈chamel ix b'at vin̈ sic'q'ue jun sjucan pichul vin̈aj Elías ix can lan̈naj chi'. Ix meltzajcan vin̈ d'a a' Jordán chi', ix och lin̈an vin̈ d'a sti' a'. 14 Ix spajanem sjucan pichul vin̈aj Elías chi' vin̈ d'a sat a a' chi', ix yalan vin̈ icha tic: ¿B'ajtil ayec' Jehová sDiosal vin̈aj Elías? xchi vin̈.
Ixn̈ej em c'apac chi' d'a sat a', ix spojan sb'a a'. Icha chi' ix aj yec'xita vin̈ d'a yol a'. 15 Ayic ix yilan eb' vin̈ schecab' Dios ay d'a Jericó, aton eb' vin̈ najat lin̈jab'can yila', ix yalan eb' vin̈ icha tic: A yopisio vin̈aj Elías ix ochcan d'a vin̈aj Eliseo tic, xchi eb' vin̈.
Ix cot eb' scha vin̈, ix em n̈ojnaj eb' d'a yichan̈ vin̈. 16 Ix yalan eb' icha tic:
—Mamin, iltonab'i, ay 50 eb' vin̈ vinac d'a co cal tic te tec'an. Tato syal a c'ol sb'at eb' vin̈ say vin̈ a c'ayb'umal chi', talaj ay b'aj ix actajcan vin̈ yuj Yespíritu Jehová d'a jolomtac vitz, ma d'a yoltac ch'olan, xchi eb' vin̈ d'a vin̈.
Palta ix yalan vin̈:
—Maay, malaj mach sb'ati, xchi vin̈.
17 Ix ochn̈ej ijan eb' vin̈ yalan d'a vin̈, yuj chi' ix yal vin̈ icha tic: Ixiquec an, xchi vin̈. Ix b'at eb' vin̈ 50 chi' say d'a oxe' c'ual. Malaj mach ix ilchaj yuj eb' vin̈. 18 Ix lajvi chi' ix meltzaj eb' vin̈ d'a Jericó b'aj aycan vin̈aj Eliseo chi', ix yalan vin̈ d'a eb' vin̈:
—¿Tom maj val d'ayex jun to max ex b'atlaj? xchi vin̈.
Ix b'o jun a a' yuj vin̈aj Eliseo
19 Ix yalan eb' anima cajan d'a jun chon̈ab' chi' d'a vin̈aj Eliseo chi' icha tic:
—Mamin, ilnab' val yilji jun lugar tic, te vach', palta malaj tas tz'el d'a sat luum yujto man̈ vach'oc a a' ay d'a luum, xchi eb'.
20 —Ix yalan vin̈ d'a eb' icha tic:
—Iq'ueccot atz'am atz'am d'a yol junoc uc'ab' ac'to, xchi vin̈.
Ix yic'ancot jun uc'ab' atz'am chi' eb' d'a vin̈, 21 ix b'at secanem vin̈ d'a yol sjaj a a' chi'. Ix yalan vin̈ icha tic:
—Icha tic yalan Jehová: A in ix in b'o jun a a' tic. Man̈xa b'aq'uin̈ ay mach ol cham yuj a', man̈xa pax b'aq'uin̈ malaj tas ol yac' d'a sat luum yuj a', xchi Jehová, xchi vin̈.
22 Icha chi' ix aj sb'ocan a', icha ix aj yalan vin̈aj Eliseo chi'.
23 Ix lajvi chi', ix b'at vin̈ d'a Betel. Ayic van sq'ue vin̈ d'a sb'eal chi', ay jun n̈ilan̈ eb' vin̈ quelemtac ay d'a jun chon̈ab' chi' ix elta d'a yol sb'e vin̈, ix och ijan eb' vin̈ sb'ajan vin̈, ix yalan eb' vin̈: Q'uean̈ ach d'en jolom. Q'uean̈ ach d'en jolom, xchi eb' vin̈.
24 Ix meltzajb'at q'uelan vin̈ d'a eb' vin̈, ix catab'aj eb' vin̈ yuj vin̈ d'a sb'i Jehová. Elan̈chamel ix elta chavan̈ noc' oso d'a caltac te', ix cotac n̈ic'chitajb'at 42 eb' vin̈ quelemtac chi' yuj noc'. 25 Ix lajvi chi' ix b'at vin̈ d'a jolom vitz Carmelo, ix meltzajxi vin̈ d'a Samaria.