3
Ix avtaj vin̈aj Moisés yuj Dios
A vin̈aj Moisés chi' tan̈voj calnel ix yac' vin̈ yuj vin̈ sn̈i', aton vin̈aj Jetro, sacerdote d'a eb' aj Madián. Ay jun c'u ix b'at vin̈aj Moisés chi' tan̈voj calnel, ix c'axpajec' vin̈ d'a tz'inan luum masanto ix c'och vin̈ d'a yich jun lum vitz scuchan Horeb3.1A lum vitz scuchan Horeb, más ojtacab'il lum d'a junxo sb'i, aton Sinaí. aton d'a jun lum vitz chi' b'aj ix sch'ox sb'a Dios d'a vin̈. Ata' ix sch'ox sb'a jun yángel Jehová d'a scal jun te' q'uiix ayoch sc'ac'al. Vach'chom te ov sq'ue tin̈ton sc'ac'al te', palta max tz'aemlaj te'. Ix snaan vin̈aj Moisés chi': Te satub'tac yilji jun tic, tas yuj max tz'aem jun te' q'uiix chi'. Tecan b'at vila', xchi vin̈.
Ayic ix yilan Jehová to van snitzancot sb'a vin̈, ix avajelta d'a scal te' c'ac' chi':
—Moisés, Moisés, xchi.
—Oy, Mamin, xchi vin̈.
Ix yalan Jehová:
—Man̈ a nitzcot a b'a d'a tic. Iq'uel a xan̈ab' yujto a jun lugar tic vico', a in ayinec' d'ay. A in tic, sDiosal in a mam, sDiosal in pax eb' a mam icham, aton vin̈aj Abraham, vin̈aj Isaac yed' vin̈aj Jacob, xchi.
Ayic ix yab'an vin̈aj Moisés icha chi', ix smacan sat vin̈, yujto ix xiv vin̈ yoch q'uelan d'a Dios chi'. Ix yalan Jehová chi' d'a vin̈:
—Svil val to ilb'ajc'ol tz'utaj eb' in chon̈ab' d'a Egipto. Yelxo val svab' yoc' eb' yuj tas tz'utaj yuj eb' ayoch yilumaloc. Vojtac to yelxo val ilb'ajc'ol sc'ulej in chon̈ab' ta'. Yuj chi' ix in emuli, tzin colanel eb' d'a yol sc'ab' eb' aj Egipto chi'. Ol viq'uel eb' d'a jun lugar chi', ol vic'anb'at eb' d'a junxo lum luum yelxo te vach', levan, te yax sat. A eb' cajan d'a sat jun luum chi', aton eb' cananeo, eb' hitita, eb' amorreo, eb' ferezeo, eb' heveo yed' pax eb' jebuseo. Yelc'olal sq'ue yav eb' in chon̈ab' Israel stevi d'ayin, yujto te ya yaj eb' d'a chon̈ab' Egipto chi'. 10 Yuj chi', tzach b'at ticnaic, tzach vac'b'at d'a yichan̈ vin̈ sreyal Egipto chi', yic sb'at ach lolonoc yed' b'at ic'anelta in chon̈ab' d'a Egipto chi', xchi d'a vin̈.
11 Ix yalan vin̈aj Moisés chi':
—¿Tas vaj a in tic, yuj chi' ol yal b'at in lolon d'a yichan̈ vin̈ rey chi', yic ol vic'anelta eb' vetchon̈ab' chi'? xchi vin̈.
12 Yuj chi' ix tac'vixi Jehová icha tic:
—Man̈ ac' pensar, a in ol in och ed'oc. Tic svac' junoc ch'oxnab'il d'ayach to a in tzach in checb'ati: Ayic toxo ix iq'uelta in chon̈ab' d'a Egipto chi', ol ex ja eyaq'uem e b'a d'ayin d'a jun vitz tic, xchi.
13 Ix tac'vixi vin̈aj Moisés chi' icha tic:
—A ol aj jun tic, q'uinaloc b'at in lolon d'a eb' vetisraelal, ol valan d'a eb' to a co Diosal yed' eb' co mam quicham, a ix in checancot d'ayex, ta xin chi d'a eb', axom ol yalan eb' d'ayin: ¿Tas sb'i jun mach tzal chi'? xcham eb' d'ayin. ¿Tas svutejpax tac'voc in b'a? xchi vin̈.
14 Yuj chi' ix tac'vi Jehová d'a vin̈: A IN TIC AYIN TAXON EQ'UI. Icha tic tzutej alan d'a eb' etchon̈ab' chi': A jun mach A IN TON TIC sb'i, a' tzin checancot d'ayex, xa chi, xchi Jehová chi'.
15 Ix yalanxi Jehová chi' d'a vin̈aj Moisés chi':
—Tzalpax d'a eb' etchon̈ab' chi' icha tic: A Jehová3.15A Jehová lajan tz'aj stz'ib'chaj d'a hebreo yed' jun lolonel “A IN TON TIC”. co Diosal yed' eb' co mam quicham, aton vin̈aj Abraham, vin̈aj Isaac yed' vin̈aj Jacob, a' ix in checancoti yic tzul in colvaj d'ayex, xa chi d'a eb'. A jun in b'i tic ay d'a juneln̈ej, aton in b'i tic ol b'inaj yuj eb' eyin̈tilal ayic ol b'eyn̈ejb'atoc. 16 Ixic, tza molb'an eb' yichamtac vinaquil Israel, tzalani: A Jehová co Diosal yed' eb' co mam quicham, aton vin̈aj Abraham, vin̈aj Isaac yed' vin̈aj Jacob, a' ix sch'ox sb'a d'ayin, ix yalani to syila' tas tzex utaj d'a Egipto tic. 17 Ix yalan d'ayin to ol ex scolel d'a syaelal d'a tic, ol ex yic'anb'at d'a jun lum luum te vach', te ay syaxil sat, aton lum b'aj cajan eb' cananeo, eb' hitita, eb' amorreo, eb' ferezeo yed' eb' jebuseo, xa chi d'a eb'. 18 Ol scha yab' eb' yichamtac vinaquil chon̈ab' chi' tas ol ala', ol b'at och eb' ed'oc b'aj ay vin̈ sreyal Egipto chi'. Ol alani: A Jehová co Diosal a on̈ hebreo on̈ tic, a' ix sch'ox sb'a d'ayon̈. Yuj chi' tzon̈ a chab'at d'a tz'inan luum yic scac' co silab' d'a co Diosal a on̈ tic. 19 Vach'chom tzin chec al jun tic, palta vojtac to man̈ ol ex chajiel-laj yuj jun rey chi'. An̈ej d'a ac'b'il puralil ol aj ex schaanel vin̈. 20 Yuj chi' ol in ch'ox val vipalil d'a vin̈, ol vac' yaelal d'a yib'an̈ nación Egipto yuj tas satub'tac ol in c'ulej ta', axo eyactajelta chi' yuj vin̈ b'ian. 21 Yuj pax chi', a in ol vac'och d'a spensar eb' aj Egipto chi' yic nivan ol aj eyelc'och d'a yol sat eb'. Yuj chi' ayic ol ex el chi' nivan silab' eb' ol yac' d'ayex, man̈ ton̈ejoc ol e much' e c'ab' ol ex b'atoc. 22 Junjun eb' ix israel ol sc'an tastac ay d'a eb' ix aj Egipto cajan d'a slac'anil, ma yaln̈ej mach ixal cajan ta', yic syac' plata eb', ma oro, ma pichul yic tzeyac'och yed' eyuninal. Icha chi' ol aj eyic'anb'at sb'eyumal eb' aj Egipto chi', xchi Jehová chi'.

3.13:1 A lum vitz scuchan Horeb, más ojtacab'il lum d'a junxo sb'i, aton Sinaí.

3.153:15 A Jehová lajan tz'aj stz'ib'chaj d'a hebreo yed' jun lolonel “A IN TON TIC”.