50
Ix b'at lac'naj vin̈aj José chi' d'a snivanil vin̈ smam chi', ix och ijan vin̈ yoq'ui, ix stz'ub'anelta sti' vin̈. Ix lajvi chi', ix yalan vin̈ d'a eb' vin̈ smunlajvum to syac'och remeyo eb' vin̈ d'a snivanil vin̈ smam chi'. Ix ac'jiochi, yic vach' max c'a snivanil vin̈ chi'. 40 c'ual ix yic'a' yic tz'ac'jioch remeyo chi'. 70 c'ual ix cus eb' vin̈ aj Egipto chi' yuj schamel vin̈aj Jacob chi'. Ix lajvi 70 c'ual chi', ix b'at lolon vin̈aj José chi' yed' eb' vin̈ ayoch d'a yopisio yed' vin̈ rey, ix yalan vin̈:
—Tato vach' in d'a e sat, oc'ocab' e c'ol d'ayin, b'at ex lolon d'a vin̈ rey vuuj. Yujto ayic toxo scham vin̈ in mam, ix yalan vin̈ d'ayin to svac' in ti' yic b'at in muccan vin̈ d'a jun b'aj sb'onaccan d'a yol yic Canaán. Yuj chi' tzin tevi to tzin b'at in muccan vin̈ in mam chi'. Slajvi in mucancani, tzin paxta, xchi vin̈aj José chi'.
Ix tac'vi vin̈ rey chi' d'a vin̈ icha tic:
—Ixic, ix muccan snivanil vin̈ a mam chi', icha val ix aj alan chi' ayic ix ac'an a ti' d'a vin̈, xchi vin̈.
Ix lajvi chi', ix b'at vin̈aj José chi' smuccan snivanil vin̈ smam chi'. Masanil eb' ayoch d'a yopisio yed' vin̈ rey d'a yol yic Egipto chi', ix b'at eb' mucval yed' vin̈aj José chi'. Masanil eb' ayec' d'a yol spat vin̈aj José chi' ix b'ati. Ix b'atpax eb' vin̈ yuc'tac vin̈ chi' yed' masanil eb' ayec' d'a spat vin̈aj Jacob chi'. Axon̈ej eb' cotac unin ix can d'a Gosén yed' pax noc' noc'. Ay pax mach yed'nac scarruaje ix b'at mucval chi', ay pax mach ayq'ue d'a yib'an̈ chej ix b'ati, yuj chi' tzijtum anima ix b'at mucval chi'. 10 Ayic ix c'och eb' d'a Goren-ha-atad d'a slac'anil a' nivan Jordán, ata' ix sch'ox val scusc'olal eb' mucvajum chi' masanil. Uque' c'ual ix oc' vin̈aj José yuj vin̈ smam d'a jun lugar chi'.
11 Ayic ix yilan eb' cananeo d'a jun lugar chi' tas ix yutej sb'a eb' aj Egipto yed' schamnac, ix yalan eb' icha tic: A eb' aj Egipto tic, te nivan syutej eb' yilvi ac'val yuj schamnac, xchi eb'. Yuj chi', Abel-mizraim50.11A Abel-mizraim, lajan yalji yed' jun lolonel “scusc'olal eb' aj Egipto”. ix yac' eb' sb'iej jun lugar chi'. A d'a slac'anil a' nivan Jordán ay jun lugar chi'.
12 Masanil tas ix sc'ancan vin̈aj Jacob d'a eb' yuninal, ix sc'anab'ajej eb' sc'ulani. 13 Ina to ix yic'b'at snivanil vin̈ eb' d'a yol yic Canaán. Ix smucancan eb' d'a q'uen olan q'ueen d'a Macpela, aton q'uen manb'ilcan yed' lum luum yuj vin̈aj Abraham d'a vin̈aj Efrón hitita. A jun chi' ix och scampusanteoc eb' vin̈. A jun lum b'aj ay q'uen olan q'uen chi', a d'a slac'anil lum yic vin̈aj Mamre chamnac ay. 14 Ix lajvi smucancan vin̈ smam vin̈aj José chi', ix paxta vin̈ yed' eb' vin̈ yuc'tac yed' masanil eb' vin̈ ajun yed'oc, ix c'ochxi eb' vin̈ d'a Egipto chi'.
Ix yac' snivanil sc'ol eb' vin̈ yuc'tac vin̈aj José
15 Ayic ix lajvi scham vin̈aj Jacob chi', ix och ijan eb' vin̈ yuc'tac vin̈aj José snaani, ix yalan eb' vin̈: A ticnaic tecan ol cot yoval vin̈aj José tic d'ayon̈, tecan ol spactzitej vin̈ masanil tas cutejnac, xchi eb' vin̈. 16 Yuj chi' ix yac'b'at sti' eb' vin̈, ix yalan icha tic: Ayic manto cham vin̈ co mam, ix yalancan vin̈ to scal d'ayach icha tic: 17 Tzin tevi d'ayach to tzac' nivanc'olal d'a yib'an̈ eb' vin̈ uc'tac tic, yuj tas chuc sc'ulejnac eb' vin̈ d'ayach. Icha chi' ix aj yalancan vin̈. Yuj chi' a on̈ schecab' on̈ co Diosal yed' co mam chi', scalb'at d'ayach to tzon̈ ac' nivanc'olal yuj jantac chucal co c'ulejnac d'ayach, xchib'at eb' vin̈.
Ayic ix yalan schecnab'il eb' vin̈ checab' chi', ix oc'q'ue vin̈aj José chi'. 18 Axo ix c'och eb' vin̈ yuc'tac vin̈ chi' d'a yichan̈, ix em n̈ojjab' eb' vin̈ d'a sat luum, ix yalan eb' vin̈ icha tic:
—A on̈ tic cuc'tac, a checab' caji, xchi eb' vin̈.
19 Ix tac'vi vin̈aj José chi' icha tic:
—Man̈xo e na jun chi', max yal-laj vac'anoch in b'a sq'uexuloc Dios. 20 A ex val tic, te chuc e pensar, ix e c'ulan juntzan̈ chuc pensaril chi' d'ayin, palta a Dios ix q'uexan jun e chuc pensaril chi' d'a vach'il, yic tzijtum eb' anima scolchajeli, ichaton van quilan tic. 21 Yuj chi', man̈ ex och ilc'olal yuj jun chi'. Ol viln̈ej tas ol aj yec' eyuuj yed' eb' eyuninal, xchi vin̈ d'a eb' vin̈.
Yuj chi', ix stzalajb'ixi sc'ol eb' vin̈, yujto vach' ix yutej vin̈ slolon d'a eb' vin̈.
A schamel vin̈aj José
22 Ixto ec' vin̈aj José yed' eb' sc'ab'yoc d'a Egipto chi'. 110 ab'il ix yil vin̈. 23 Ixto val yil eb' schab'il yixchiquin vin̈aj Efraín vin̈aj José chi'. Icha pax chi' eb' yuninal vin̈aj Maquir, yuninal vin̈aj Manasés, ixto yil vin̈aj José yochcan eb' stz'acub'oc d'a yol spat.
24 Ay jun c'ual ix yal vin̈aj José chi' d'a eb' vin̈ yuc'tac icha tic: Toxo val ol in chamoc, palta a Dios ol och eyed'oc, ol ex yic'anel d'a jun lugar tic, ol ex yic'an meltzaj d'a lum luum yaltejnaccan d'a vin̈ co mam quicham aj Abraham yed' d'a vin̈ co mam quicham aj Isaac yed' pax d'a vin̈ co mam aj Jacob, xchi vin̈. 25 Ix yalan vin̈ d'a eb' vin̈ sc'ab'yoc to syac' sti' eb' vin̈ d'a yichan̈ Dios, ix yalan vin̈: Val yel, a Dios ol ochn̈ej eyed'oc. Ol colvajn̈ej eyed'oc. A d'a jun tiempoal ayic ol ex b'at chi', tzeyic'b'at in nivanil tic, xchi vin̈.
26 Ayic ix cham vin̈aj José chi' d'a Egipto, 110 ab'il sq'uinal vin̈. Vach' ix aj yoch remeyo d'a snivanil vin̈, ix ac'jiem vin̈ d'a yol scaxail d'a Egipto chi'.

50.1150:11 A Abel-mizraim, lajan yalji yed' jun lolonel “scusc'olal eb' aj Egipto”.