4
Ix cot yoval vin̈aj Jonás
Palta axo vin̈aj Jonás chi', te chuc ix yab' vin̈ yujto ix sq'uex spensar Jehová, ix te cot yoval vin̈. Yuj chi' ix lesalvi vin̈ d'a Jehová, ix yalan vin̈ icha tic: Ina val Mamin Jehová, aton val jun tic ix in na' ayic ayin to ec' d'a in chon̈ab'. Yuj chi' ix in nib'ej ix in el lemnaj d'a ichan̈, ix in b'atcan d'a Tarsis valani. Yujto vojtac to Dios ach, te ay val oq'uelc'olal, man̈ c'unoc scot oval. Ayic tzalani to ol ac'och junoc yaelal, junanto rato chi' snaan pax sb'a a c'ool, yujto te nivan a c'ool. Yuj chi' tzin tevi d'ayach Mamin Jehová to tziq'uel in q'uinal, más am vach' to tzin chami, d'a yichan̈ pax to pitzan in, xchi vin̈.
Ix tac'vi Jehová chi' d'a vin̈ icha tic:
—¿Tom vach' scot oval icha tic tza na'a? xchi d'a vin̈.
Ix el vin̈ d'a stiel chon̈ab' chi' d'a stojolal b'aj sjavi c'u. Ata' ix sb'oq'ue xiltac te' vin̈ d'a yib'an̈, ix em c'ojan vin̈ d'a yen̈ul chi', ix smaclan yil vin̈ tas ol aj jun chon̈ab' chi'. Axo Jehová ix ac'an q'uib' jun ib' te' ch'upac'te'. A jun te' chi' ix q'uib'q'ue yen̈uloc vin̈. Yuj chi' vach' yajec' vin̈ ta'. Ix te tzalaj vin̈ yuj te'. Axo yic ix q'uin̈ib'i d'a junxo c'u, van stacjiel te', yujto a Jehová ix ac'ancot jun noc' c'osnoc' ix c'uxan sch'an̈al yip te'. Axo yic ix q'ue c'u, ix yac'ancot jun ic' Jehová te ov sc'ac'al d'a stojolal b'aj sjavi c'u, te ov ix em yoc c'u d'a sjolom vin̈aj Jonás chi'. Ix och ijan yel yip vin̈ yuj c'ac' chi'. Yuj chi' ix snib'ej cham sb'a vin̈. Ix yalan vin̈:
—Más am vach' tzin chami, d'a yichan̈ pax to pitzan in, xchi vin̈.
Ix yalanpax Jehová d'a vin̈ icha tic:
—¿Tom vach' tza c'ulej scot oval yujn̈ej to ix tacjiel te te' ix q'uib'q'ue en̈uloc chi'? xchi Jehová.
—Ay valan vico', vach'chom tzin cham yuj voval tic, xchi vin̈.
10 Ix yalanxi Jehová d'a vin̈ icha tic:
—¿Toc a ach ix avej jun te te' tic? ¿Toc a ach pax ix ac' q'uib' te'? Junn̈ej ac'val ix q'uib' te', axo d'a junxo ac'val ix tacjixiel te'. Palta a ach tic tzach cus yuj te'. 11 A in xo pax tic, ¿tom man̈ ol cus in c'ol yuj jun nivan chon̈ab' Nínive tic, ec'to 120 mil eb' unin mantalaj spensar cajan d'ay? An̈ejtona', man̈ jantacoc pax noc' noc' ay d'ay, xchi d'a vin̈.