24
Ix loloncan vin̈aj Josué
Masanil eb' sat yaj d'a eb' yetisraelal vin̈aj Josué chi', ix smolb'ej eb' vin̈ d'a Siquem, aton eb' ichamtac vinac, eb' juez yed' eb' yajal yaji, ix och eb' d'a yichan̈ Jehová. Ix och ijan vin̈ yalan d'a eb':
—Icha tic yalan Jehová co Diosal: A d'a peca', a eb' e mam eyicham, aton vin̈aj Taré yed' chavan̈ yuninal, aton vin̈aj Abraham yed' vin̈aj Nacor, ec'nac cajan eb' d'a yichan̈b'at a' nivan Éufrates, yalnac sb'a eb' d'a comon dios. Ata' vic'naccot vin̈aj Abraham chi', vac'annaquec' cajan vin̈ d'a yol yic lum Canaán tic. Vac'annacpax jun yuninal vin̈, aton vin̈aj Isaac, te q'uib'nacchaan̈ sb'isul yin̈tilal vin̈aj Abraham chi' yuj vin̈ yuninal chi'. Vac'annac chavan̈ yuninal vin̈aj Isaac chi', aton vin̈aj Jacob yed' vin̈aj Esaú. Vac'annac lum tzalquixtac yic Seir d'a vin̈aj Esaú chi'. Axo vin̈aj Jacob yed' eb' yuninal b'atnaccan cajan eb' d'a Egipto. Nivan tiempo ec'nac eb' ta', slajvi chi' in checannacb'at vin̈aj Moisés yed' vin̈aj Aarón d'a Egipto chi', vac'annaccot juntzan̈ nivac yaelal d'a yib'an̈ eb' aj Egipto chi', masanto c'ochnac stiempoal yic vic'annaquelta eb' e mam eyicham chi' ta'. Ayic yelnaccot eb' chi' ta', cotnac tzac'an eb' aj Egipto chi' d'a spatic eb' yed' scarruaje yed' noc' chej masanto d'a sti' a' Chacchac Mar. Yuj chi' in yavtej eb' e mam eyicham chi': A inxo vac'och jun q'uic'alq'uinal d'a scal eb' yed' eb' tzac'an yuj eb' chi', vac'annac spoj sb'a a' mar d'a yichan̈ eb', palta vac'anxi yil-laj sb'a a', smucchajnaccanb'at eb' aj Egipto chi' yuj a'. A ex tic, eyilnac val sic'lab'il tas vutejnac eb' chi'.
Najtil ec'nacpax eb' e mam eyicham chi' d'a tz'inan luum, masanto ex vic'cot yed' eb' d'a lum yic eb' amorreo d'a stojolal b'aj sjavi c'u d'a a' Jordán tic. Ix yac' oval eb' eyed'oc, palta a in ix vac'och eb' d'a yol e c'ab'. Ix eyac'an ganar eb', ix eyiquejcan sluum eb'. A vin̈aj Balac yuninal vin̈aj Zipor, sreyal eb' moabita, snib'ej vin̈ yac'nac oval eyed'oc. Yuj chi' schecb'at yic'umal vin̈aj Balaam vin̈, aton vin̈ yuninal vin̈aj Beor, yuj ex scatab'an vin̈ yalan vin̈. 10 Palta maj ex in cha catab'aj yuj vin̈aj Balaam chi', yuj chi' axo vach' lolonel yalnaccan vin̈ d'a eyib'an̈. Icha chi' aj ex in colancanel d'a yol sc'ab' vin̈. 11 Slajvi chi' ex ec'ta d'a yol a' Jordán, ex javi d'a Jericó. A eb' ay d'a Jericó chi' yed' eb' amorreo, eb' ferezeo, eb' cananeo, eb' hitita, eb' gergeseo, eb' heveo yed' eb' jebuseo, ix yac' oval eb' eyed'oc, palta a inxo ix vac'och eb' d'a yol e c'ab'. 12 Eyac'nac ganar chavan̈ sreyal eb' amorreo, palta man̈ yujoc q'uen eyespada yed' e jul-lab', palta a in vac'nacb'at jun nivan xivelal d'a yib'an̈ eb', yuj chi' el eb' d'ayex. 13 A in ix vac' lum e lum b'aj ex aj tic, man̈oc ex ix eyavej tas avab'il d'a sat luum. Ix vac'an e pat b'aj tzex cajnaji, palta man̈oc ex ix e b'oq'uei. A ticnaic, vach'xo eyaji, tze lo sat te' uva yed' sat te' olivo, man̈oc ex eyavejnac te', xchi Jehová chi'.
14 —Yuj masanil juntzan̈ tic ayocab' yelc'och Jehová d'a yol e sat, tzeyac'anem e b'a d'ay d'a smasanil e c'ool. Iq'uequel comon dios d'a e cal, icha juntzan̈ b'aj yac'naquem sb'a eb' co mam quicham d'a yichan̈b'at a' Éufrates yed' d'a Egipto, an̈ejocab' d'a Jehová b'aj tzex och ejmelal. 15 Palta tato malaj e gana tzeyal e b'a d'a Jehová chi' jun, sic'lejec mach b'aj tzeyal e b'a, tato a d'a juntzan̈ dios b'aj yalnac sb'a eb' co mam quicham d'a yichan̈b'at a' Éufrates chi', mato d'a sdiosal eb' amorreo cajan d'a tic, palta a inxo tic yed' masanil eb' cajan ved' d'a yol in pat, a d'a Jehová ol cal co b'a, xchi vin̈aj Josué chi'.
16 Ix tac'vi eb' anima chi' icha tic:
—Malaj b'aq'uin̈ ol cactejcan Jehová co Diosal yic scalan co b'a d'a juntzan̈ comon dios chi'. 17 Yujto a Jehová chi' ic'annac on̈ elta d'a Egipto b'aj ochnac eb' co mam quicham checab'vumal. A' b'oannac juntzan̈ tas satub'tac yilji d'a quichan̈. On̈ stan̈vani, on̈ scolanpaxi ayic on̈ cot d'a yoltac b'e yed' on̈ ec'ta d'a scal juntzan̈ chon̈ab'. 18 A Jehová ix ic'anel masanil juntzan̈ chon̈ab' d'a quichan̈, icha ix yutej eb' amorreo cajan d'a tic. A yuj masanil juntzan̈ tastac ix sc'ulej chi', yuj chi' an̈ej d'ay ol caq'uem co b'a, yujto co Diosal, xchi eb' anima chi'.
19 Ix tac'vi vin̈aj Josué chi' d'a eb' icha tic:
—Man̈ ol yal-laj eyac'anem e b'a d'a Jehová yujto max techaj yuuj ayic syilanoch e chucal, yujto ste cot yoval sc'ool tato tzex och ejmelal d'a comon dios, man̈ jab'oc syac' nivanc'olal e mul chi'. 20 Vach'chom tzijtum tastac vach' ix sb'o Jehová d'ayon̈, palta tato tze patiquejeli, axo d'a juntzan̈ comon dios tzeyal e b'a, ol cot yoval sc'ool d'a eyib'an̈, ol ex sataneli, xchi vin̈.
21 Ix tac'vi masanil eb' anima chi' icha tic:
—Man̈ ol caq'uemlaj co b'a d'a juntzan̈ chi', an̈ej d'a Jehová ol caq'uem co b'a, xchi eb'. 22 Yuj chi' ix yalan vin̈aj Josué chi' icha tic:
—An̈eja' ex tzeyac'och e b'a testigoal to an̈ej d'a Jehová ol eyaq'uem e b'a, an̈ej d'ay ol ex och ejmelal, xchi vin̈.
—Yeltoni, a on̈ ton scala', xchi eb' anima chi'.
23 Yuj chi' ix yalxi vin̈aj Josué chi' icha tic:
—Tato icha chi' an, iq'uequel masanil comon dios d'a e cal, tzeyac'anem e b'a d'a Jehová co Diosal, xchi vin̈.
24 Ix tac'vi eb' icha tic:
—A on̈ tic yed' val smasanil co c'ool scalani to a d'a Jehová co Diosal ol caq'uem co b'a, ol co c'anab'ajan masanil tas syala', xchi eb'.
25 A d'a jun c'u chi' ix sb'o jun trato vin̈aj Josué yed' eb' yetisraelal d'a Siquem, ix yac'ancan juntzan̈ checnab'il vin̈ yed' juntzan̈ c'ayb'ub'al d'a eb'. 26 Ix stz'ib'ancan juntzan̈ sc'ayb'ub'al Jehová vin̈. Ix lajvi chi', ix schecan vin̈ b'alchajcot jun q'uen nivan q'ueen, ix yac'ancanoch q'uen vin̈ d'a yich jun te' mach' d'a slac'anil scajnub' Jehová. 27 Ix yalan vin̈ d'a masanil eb' ayec' chi':
—A d'a yichan̈ jun q'uen tic tz'alchajcan tas ix yal Jehová d'ayon̈. Ayic ol quilan q'ueen, ol co naancoti to man̈ ol co patiquejcanel-laj co Diosal, xchi vin̈.
28 Ix lajvi chi', ix yalan vin̈ to smeltzaj eb' d'a smacb'en junjun.
A schamel vin̈aj Josué
(Jue 2.6-10)
29 Ix lajvi chi', ix cham vin̈aj Josué schecab' Jehová, aton vin̈ yuninal vin̈aj Nun, 110 ab'il sq'uinal vin̈ ayic ix cham vin̈. 30 Ix mucji vin̈ d'a Timnat-sera, d'a tzalquixtac d'a yol yic Efraín, d'a snorteal svitzal Gaas. 31 A eb' chon̈ab' israel chi', ix sc'anab'ajej Jehová eb' yacb'an pitzanto vin̈aj Josué yed' eb' yichamtac vinaquil chon̈ab' ilannac masanil tas sc'ulejnac Jehová d'a eb'.
Ix mucji sb'aquil vin̈aj José
32 Ix mucjipax sb'aquil vin̈aj José yic'naccot eb' israel chi' d'a Egipto. A d'a Siquem ix mucji, d'a lum smannac vin̈aj Jacob d'a eb' yuninal vin̈aj Hamor smam vin̈aj Siquem. 100 plata yac'nac lum vin̈aj Jacob chi'. A jun lugar chi' ochnaccan yicoc eb' yin̈tilal José.
A schamel vin̈aj Eleazar
33 Ix champax vin̈aj Eleazar yuninal vin̈aj Aarón. A d'a jun tzalan ix mucchaj vin̈, d'a sat slum vin̈aj Finees, aton vin̈ yuninal vin̈, aton lum ac'b'il smacb'enoc vin̈ d'a tzalquixtac d'a yol yic Efraín.