^
SAN MARCOS
A vin̈aj Juan tz'ac'an bautizar‘R’ix alanel slolonel Dios
Ix ac'ji bautizar Jesús
A vin̈ Satanás ix ac'an proval Jesús
Ix el yich smunlaj Jesús d'a Galilea
A Jesús ix avtancot chan̈van̈ eb' yamum chay
A jun vin̈ b'aj ix el jun enemigo
Tzijtum eb' ix b'oxi sc'ool yuj Jesús
Ix ec' Jesús yalcanel slolonel Dios d'a Galilea
B'oxinac sc'ool jun vin̈ penaay yuj lepra
B'oxinac sc'ool jun vin̈ sicb'inaqueli
Ix och vin̈aj Leví sc'ayb'umoc Jesús
Max schalaj sb'a jun icham b'eyb'al yed' jun ac' c'ayb'ub'al
Telajb'ail yuj sc'ual ic'oj ip
B'oxinac jun vin̈ sicb'inaquel sc'ab'
Tzijtum anima ix c'och d'a sti' a' n̈ajab'
A Jesús sic'jinaquel lajchavan̈ eb' schecab'
Ay eb' ix alani to a vin̈ diablo ayoch d'a Jesús
A ix snun Jesús yed' eb' yuc'tac
A yab'ixal vin̈ tzicumb'at in̈at trigo
A yopisio juntzan̈ ab'ix sch'oxanel c'ayb'ub'al
A tas syalelc'och yab'ixal vin̈ tzicumb'at in̈at trigo
A masanil tas c'ub'eltac yaji ol checlajelta
A yab'ixal juntzan̈ in̈at sq'uib'i
A yab'ixal sat an̈ mostaza
Ab'ixn̈ej yalnac Jesús d'a eb' anima
Ix numc'aj ic' yed' a' n̈ajab' yuj Jesús
A jun vin̈ ayoch enemigo d'ay d'a Gerasa
A ix yisil vin̈aj Jairo yed' junxo ix penaay
Ayec' Jesús d'a chon̈ab' Nazaret
Schecnacb'at eb' sc'ayb'um Jesús
A schamel vin̈aj Juan, vin̈ tz'ac'an bautizar
A Jesús ix ac'an va oye' mil vinac
B'eynac Jesús d'a sat a' n̈ajab'
B'onacxi sc'ool eb' penaay d'a Genesaret
A juntzan̈ tas tz'ixtanel co pensar
Ay jun ix man̈ israeloc ix yac'och Jesús d'a sc'ool
Ix jacvi schiquin jun vin̈ chacan̈
Ix ac'ji va chan̈e' mil eb' vinac
A eb' fariseo ix c'anan yil junoc milagro
A juntzan̈ sc'ayb'ub'al eb' fariseo
Ix jacvi sat jun vin̈ yuj Jesús
Yalnac vin̈aj Pedro to a Jesús aton vin̈ Cristo
Ayocto ix yalancan Jesús yuj schamel
Ix q'uexmaj yilji Jesús
B'onacxi sc'ool jun vin̈ unin ayoch enemigo d'ay
Ayocto ix yalanxi Jesús yuj schamel
¿Mach am junoc más nivan yelc'ochi?
A mach man̈ ajc'oloc d'ayon̈ ayoch qued'oc
Ay smay sjuviel co pensar
Yalnac Jesús yuj eb' spuc sb'a
Ic'b'ilcot eb' unin d'a Jesús
A yab'ixal jun vin̈ quelem b'eyum
Ayocto ix yalanxican Jesús yuj schamel
A tas ix sc'an vin̈aj Jacobo yed' vin̈aj Juan
Ix jacvi sat vin̈aj Bartimeo yuj Jesús
Ix c'och Jesús d'a Jerusalén
A tas ix yal Jesús d'a te' higo
Eb' pechb'ilelta d'a yol yamaq'uil stemplo Dios
Ix tacjiel te' higo
A yopisio Jesús
A yab'ixal eb' munlajvum chuc spensar
A juntzan̈ tumin sc'anjiel yuj eb' vin̈ yajal
A eb' tz'alani to man̈ ol pitzvocxi eb' chamnac
A jun checnab'il te nivan yelc'ochi
A Cristo aton Yuninal Dios
A smul eb' c'ayb'um d'a ley Moisés
A yofrenda jun ix chamnac yetb'eyum
Yalnaccan Jesús yuj stemplo Dios
A juntzan̈ yechel yic lajvub' c'ual
A tas ol aj sjavi Jesús d'a schaelal
A ajnac syamchaj Jesús
Q'uenac jun suc'uq'ui sjab' d'a sjolom Jesús
Ix yac'och Jesús vin̈aj Judas d'a yol sc'ab' chamel
A Santa Cena
Ix yal Jesús to ol yiq'uel vin̈aj Pedro d'a yib'an̈
Ix lesalvi Jesús d'a Getsemaní
Ix yamchaj Jesús
A jun quelem b'atnac elelal
Ix c'och Jesús d'a yichan̈ eb' yajal
Ix yiq'uel vin̈aj Pedro d'a yib'an̈
C'ochnac Jesús d'a yichan̈ vin̈aj Pilato
Ix ac'jioch Jesús d'a yol sc'ab' chamel
Ix culusajq'ue Jesús
A schamel Jesús
Ac'b'iloch snivanil Jesús d'a yol jun q'uen q'ueen
Ix pitzvixi Jesús
Ix sch'ox sb'a Jesús d'a ix María aj Magdala
Ix sch'ox sb'a Jesús d'a chavan̈ eb' sc'ayb'um
A Jesús ix checanb'at eb' sc'ayb'um
Ix ic'ji pax Jesús d'a satchaan̈