7
Ix ac'jioch eb' stan̈van Jerusalén
Ayic ix lajvi sb'oel muro chi', ix ochcan spuertail, ix vac'anpaxoch eb' stan̈van spuertail scajnub' Dios, eb' sb'itani yed' juntzan̈xo eb' levita. Ix vac'anoch vin̈ vuc'tac aj Hanani yajalil d'a eb' stan̈van Jerusalén yed' vin̈aj Hananías yajalil d'a cuartel ay d'a yol chon̈ab' chi'. A jun vin̈ chi' te vach' spensar vin̈, te ay yelc'och Dios d'a vin̈ d'a yichan̈ juntzan̈xo eb' vin̈. Ix valani to ayic chaan̈xo c'u sjacchaj spuertail Jerusalén chi', axo d'a yemc'ualil ayic manto pax eb' stan̈vani, vach' tz'aj smacchajxicani. Ay pax eb' vin̈ ix vac'och stan̈vej Jerusalén chi'. Ay eb' vin̈ stan̈van b'aj stan̈vajtaxoni, ay pax eb' vin̈ d'a stz'ey spat stan̈vej. A jun chon̈ab' tic te nivan, palta quenanto anima ayec' d'ay, yujto manto b'ochajxiq'ue spat eb'.
Slistail eb' yin̈tilal Judá ix jax d'a Babilonia
(Esd 2.1-70)
Ix lajvi chi', a Dios ix ac'an in na' to tzin molb'ej eb' vin̈ vinac nivac yelc'ochi, eb' vin̈ yajal yaji yed' masanil eb' chon̈ab', yic stz'ib'chaj eb' d'a ch'an̈ libro, icha syal yin̈tilal smam yicham eb'. Ix chax pax ch'an̈ b'aj tz'ib'ab'il sb'i eb' b'ab'laj janacxi, icha syal sb'i smam yicham eb', ata' tz'ib'ab'il eb' tic:
Aton tic slistail eb' aj Judá ic'b'ilcanb'at yuj vin̈aj Nabucodonosor sreyal Babilonia. Aton eb' yin̈tilal eb' tic ix jax d'a Jerusalén yed' d'a juntzan̈xo lugar d'a yol yic Judá. Ix jax eb' d'a schon̈ab'can smam yicham junjun. A eb' vin̈ scuchb'an eb', aton eb' vin̈ tic: Vin̈aj Zorobabel, vin̈aj Jesúa, vin̈aj Nehemías, vin̈aj Azarías, vin̈aj Raamías, vin̈aj Nahamani, vin̈aj Mardoqueo, vin̈aj Bilsán, vin̈aj Misperet, vin̈aj Bigvai, vin̈aj Nehum yed' vin̈aj Baana.
8-24 A eb' yin̈tilal vin̈aj Paros, 2 mil 172 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Sefatías, 372 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Ara, 652 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Pahat-moab, eb' yin̈tilal vin̈aj Jesúa yed' eb' yin̈tilal vin̈aj Joab, 2 mil 818 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Elam, mil 254 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Zatu, 845 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Zacai, 760 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Binúi, 648 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Bebai, 628 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Azgad, 2 mil 322 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Adonicam, 667 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Bigvai, 2 mil 67 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Adín, 655 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Ater, aton eb' yin̈tilal vin̈aj Ezequías, 98 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Hasum, 328 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Bezai, 324 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Harif, 112 eb'.
25-38 Eb' yin̈tilal eb' aj Gabaón, 95 eb'. Eb' yin̈tilal eb' aj Belén yed' eb' yin̈tilal eb' aj Netofa, 188 eb'. Eb' yin̈tilal eb' aj Anatot, 128 eb'. Eb' yin̈tilal eb' aj Bet-azmavet, 42 eb'. Eb' yin̈tilal eb' aj Quiriat-jearim, Cafira yed' Beerot, 743 eb'. Eb' yin̈tilal eb' aj Ramá yed' eb' yin̈tilal eb' aj Geba, 621 eb'. Eb' yin̈tilal eb' aj Micmas, 122 eb'. Eb' yin̈tilal eb' aj Betel yed' eb' yin̈tilal eb' aj Hai, 123 eb'. Eb' aj schab'il Nebo, 52 eb'. Eb' yin̈tilal eb' aj schab'il Elam, mil 254 eb'. Eb' yin̈tilal eb' aj Harim, 320 eb'. Eb' yin̈tilal eb' aj Jericó, 345 eb'. Eb' yin̈tilal eb' aj Lod, eb' yin̈tilal eb' aj Hadid yed' eb' yin̈tilal eb' aj Ono, 721 eb'. Eb' yin̈tilal eb' aj Senaa, 3 mil 930 eb'.
39-42 Axo jun macan̈ eb' sacerdote yin̈tilal vin̈aj Jedaía yin̈tilal vin̈aj Jesúa, 973 eb'. Axo eb' yin̈tilal vin̈aj Imer, mil 52 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Pasur, mil 247 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Harim, mil 17 eb'. 43-45 Axo eb' levita yin̈tilal vin̈aj Jesúa yed' vin̈aj Cadmiel, yin̈tilal pax eb' vin̈ vin̈aj Hodabías, 74 eb'. Eb' yin̈tilal vin̈aj Asaf, eb' sb'itani, 148 eb'. Eb' tan̈vum puerta, yin̈tilal vin̈aj Salum, eb' yin̈tilal vin̈aj Ater, eb' yin̈tilal vin̈aj Talmón, eb' yin̈tilal vin̈aj Acub, eb' yin̈tilal vin̈aj Hatita yed' eb' yin̈tilal vin̈aj Sobai, 138 eb' d'a smasanil.
46-56 Axo eb' ix munlaj d'a templo, aton eb' yin̈tilal vin̈aj Ziha, eb' yin̈tilal vin̈aj Hasufa, eb' yin̈tilal vin̈aj Tabaot, eb' yin̈tilal vin̈aj Queros, eb' yin̈tilal vin̈aj Siaha, eb' yin̈tilal vin̈aj Padón, eb' yin̈tilal vin̈aj Lebana, eb' yin̈tilal vin̈aj Hagaba, eb' yin̈tilal vin̈aj Salmai, eb' yin̈tilal vin̈aj Hanán, eb' yin̈tilal vin̈aj Gidel, eb' yin̈tilal vin̈aj Gahar, eb' yin̈tilal vin̈aj Reaía, eb' yin̈tilal vin̈aj Rezín, eb' yin̈tilal vin̈aj Necoda, eb' yin̈tilal vin̈aj Gazam, eb' yin̈tilal vin̈aj Uza, eb' yin̈tilal vin̈aj Paseah, eb' yin̈tilal vin̈aj Besai, eb' yin̈tilal vin̈aj Mehunim, eb' yin̈tilal vin̈aj Nefisesim, eb' yin̈tilal vin̈aj Bacbuc, eb' yin̈tilal vin̈aj Hacufa, eb' yin̈tilal vin̈aj Harhur, eb' yin̈tilal vin̈aj Bazlut, eb' yin̈tilal vin̈aj Mehída, eb' yin̈tilal vin̈aj Harsa, eb' yin̈tilal vin̈aj Barcos, eb' yin̈tilal vin̈aj Sísara, eb' yin̈tilal vin̈aj Tema, eb' yin̈tilal vin̈aj Nezía yed' eb' yin̈tilal vin̈aj Hatifa.
57-59 Axo eb' yin̈tilalcan eb' yac'umal servil vin̈aj Salomón, aton eb' yin̈tilal vin̈aj Sotai, eb' yin̈tilal vin̈aj Soferet, eb' yin̈tilal vin̈aj Perida, eb' yin̈tilal vin̈aj Jaala, eb' yin̈tilal vin̈aj Darcón, eb' yin̈tilal vin̈aj Gidel, eb' yin̈tilal vin̈aj Sefatías, eb' yin̈tilal vin̈aj Hatil, eb' yin̈tilal vin̈aj Poqueret-hazebaim yed' eb' yin̈tilal vin̈aj Amón. 60 Masanil eb' ix munlaj d'a templo yed' eb' yin̈tilal eb' yac'umal servil vin̈aj Salomón, ay 392 eb' d'a smasanil.
61-62 A eb' yin̈tilal vin̈aj Delaía, eb' yin̈tilal vin̈aj Tobías yed' eb' yin̈tilal vin̈aj Necoda, 642 eb'. Maj yal-laj sch'oxanel sb'a eb' tato Israel yin̈tilal eb'. A eb' tic ix cot eb' d'a Tel-mela, d'a Tel-harsa, d'a Querub, d'a Adón yed' d'a Imer. 63-64 A eb' yin̈tilal vin̈aj Habaía, eb' yin̈tilal vin̈aj Cos yed' eb' yin̈tilal vin̈aj Barzilai, ix yal eb' to sacerdote eb'. Axo ix sayji ilchaj sb'i eb', maj ilchajlaj b'aj tz'ib'ab'il sb'i eb' chi', yuj chi' maj ochlaj eb' d'a yopisio d'a stemplo Dios. A vin̈aj Barzilai chi' ix yic'laj sb'a vin̈ yed' jun ix yisil vin̈aj Barzilai aj Galaad, yuj chi' a sb'i vin̈ sn̈i' vin̈ chi' ix ochcan d'ay. 65 Ix yalan vin̈ yajal d'a Judá to max yal svaan ixim pan eb' yic Dios yaji, ato junoc vin̈ sacerdote ol c'anb'an d'a Urim yed' d'a Tumim tato yel yin̈tilal eb' vin̈aj Aarón.
66 Ay 42 mil 360 eb' anima chi' d'a smasanil, 67 palta man̈ ayoc och eb' vin̈ checab' yed' eb' ix checab' sb'isuloc. A eb' chi' 7 mil 337 eb' d'a smasanil. Ay pax 245 eb' vin̈ vinac yed' eb' ix ix sb'itani. 68 Axo noc' noc': 736 noc' chej, 245 noc' mula, 69 435 noc' camello yed' 6 mil 720 noc' b'uru.
70-72 Tzijtum anima ix yac' silab' yic smanchaj tas ol och yic sb'ochajxi templo. A vin̈ yajal yaj d'a scal eb', 17 libra q'uen oro ix yac' vin̈ yed' 50 nivac uc'ab' sc'anchaj d'a templo yed' 530 pichul yic eb' sacerdote. Ay eb' vin̈ yajal yaj d'a junjun in̈tilal, ix smolb'ej silab' eb' vin̈, ix yac'an 337 libra q'uen oro eb' vin̈ yed' 2 mil 215 libra q'uen plata. Axo nan̈alxo eb' chon̈ab' ix ac'an 337 libra q'uen oro, 24 quintal q'uen plata yed' pax 67 pichul yic eb' sacerdote. A juntzan̈ chi' ix yac' eb' b'aj schaji silab'.
73 A eb' sacerdote, eb' levita, eb' tan̈vum puerta, eb' sb'itani yed' masanil eb' anima ay d'a chon̈ab' chi', eb' tz'ac'vi servil d'a templo yed' juntzan̈xo eb' israel, ix laj aj eb' d'a schon̈ab' junjun.