13
A eb' uninab'il ay spensar, scha sc'ol eb' scachji yuj smam. Axo eb' malaj spensar jun, max schalaj sc'ol eb' scachji.
Tato vach' scutej co loloni, vach' pax tas sco cha spacoc. Tato squixtej eb' quetanimail jun, sco cha co yaelal d'a smojal.
Tato cham sco na' tas scala', syalelc'ochi to van co colan co q'uinal. Tato tzon̈ comon lolon jun, a co yaelal squic'cot d'a quib'an̈.
A eb' malaj sgana smunlaji, ay tas snib'ej eb', palta max ilchajlaj yuj eb'. Axo pax eb' smunlaj jun, masanil tastac ay d'a eb'.
A eb' tojol spensar, schaquel esal lolonel eb'. Axo eb' chuc spensar jun, an̈ej chucal tz'alchaj d'a spatic eb'.
A tojol pensaril, a scolan eb' sb'eyb'alan tojolal chi'. A chucal, a satanel eb' sb'eyb'alan chucal chi'.
Ay eb' malaj jab'oc tas d'ay, palta icha eb' b'eyum syutej sb'a eb'. Ay pax eb' jun, masanil tastac ay d'a eb', palta icha meb'a' syutej sb'a eb'.
A eb' b'eyum, smanxielta sb'a eb' d'a yol sc'ab' eb' elc'um yed' stumin. Axo pax eb' meb'a' jun, malaj b'aq'uin̈ tz'elc'ajb'at eb'.
A eb' tojol spensar, lajan eb' icha junoc tas copanel sc'ac'al. Axo pax eb' chuc spensar jun, lajan eb' icha junoc candil tupnac.
10 A eb' ac'umtac, an̈ej oval sq'ue vaan yuj eb'. Axo eb' emnaquil syutej sb'a jun, scha yab' razón eb'.
11 A q'uen tumin junn̈ej rato tz'ac'ji ganar d'a chucal, junn̈ej pax rato slajviel q'ueen. Axo pax q'uen tumin jab'jab'il smolchaj jun, snivanb'i q'ueen.
12 A eb' max elc'och tas snib'ej, te cusc'olal tz'ajcan eb'. Axo pax eb' tz'elc'och tas snib'ej jun, ste tzalaj eb'.
13 A eb' max c'anab'ajan checnab'il, sjavi yaelal d'a yib'an̈ eb'. Axo pax eb' sc'anab'ajan checnab'il jun, te vach' spac scha eb'.
14 A c'ayb'ub'al syac' eb' ay spensar, syac' co q'uinal, a' tzon̈ colanelta d'a yol sc'ab' chamel.
15 A eb' tz'ac'an razón vach', nib'ab'il eb'. Axo pax eb' a chucal syal jun, sb'atcan eb' d'a syaelal.
16 A eb' ay spensar, scham val snaan eb' tas sc'ulej. Axo pax eb' malaj spensar jun, a tas sc'ulej eb' sch'oxaneli to malaj spensar eb'.
17 A eb' checab' chuc syutej tas checji sc'ulej, an̈ej oval sq'ue vaan yuj eb'. Axo eb' checab' vach' syutej tas checji sc'ulej jun, syic'cot junc'olal eb'.
18 Tato chuc scab'i tz'ac'ji razón d'ayon̈, an̈ej meb'ail yed' q'uixvelal sjavi d'a quib'an̈. Tato sco cha cab' co cachnab'il jun, tzon̈ ic'jichaan̈.
19 Ayic tz'ilchajc'och cuuj tas sco nib'ej, tzon̈ te tzalaji, palta a eb' malaj spensar, malaj sgana eb' yactancan chucal.
20 Tato junn̈ej tzon̈ ec' yed' eb' ay spensar, squic' co jelanil d'a eb'. Tato junn̈ej tzon̈ ec' yed' eb' malaj spensar jun, tzon̈ satcanel yed' eb'.
21 A eb' chuc tzac'ann̈ejoch yaelal yuj eb'. Axo pax eb' tojol spensar jun, a vach'il scha eb' spacoc.
22 A eb' vach' spensar, syac'can smacb'en eb' yixchiquin eb'. Axo sb'eyumal eb' chuc jun, a d'a eb' vach' spensar scani.
23 A d'a sluum eb' meb'a', man̈ jantacoc tas vach' syal yel d'a sat, palta yuj sman̈ pensaril eb', malaj tas syic' eb' d'a sluum chi'.
24 Tato max cac' tzalaj eb' cuninal, man̈ xajanoc eb' cuuj syal chi'. Tato sco xajanej eb' jun, yunetacto eb' sco yamanoch cac'an tzalaj eb'.
25 A eb' tojol spensar, sva eb' masanto sb'ud'ji eb'. Axo pax eb' chuc spensar jun, tz'ochn̈ej svejel eb'.