5
A jun Calnel sb'i yed' pax jun uum
Ix vila' to a d'a svach' c'ab' jun c'ojanec' d'a sc'ojnub', ay jun ch'an̈ uum chulb'il. Tz'ib'ab'il d'a yool yed' d'a spatic. Ay uque' spixul5.1A d'a castilla “sello” xchi. A yopisio sello ayoch chi' yic malaj junoc mach scomon jacan ch'an̈ uum chi'. ayoch d'a spatictac, yuj chi' max yal-laj xuyjib'ati. Ix vilan pax jun ángel te ay spoder, te chaan̈ ix sc'anb'ej:
—¿Mach val junoc smoj sd'in̈chitan juntzan̈ spixul chi' yic xuyjib'at ch'an̈ uum chi'? xchi.
Palta a d'a satchaan̈, d'a sat luum yed' pax d'a yalan̈ lum luum, malaj junoc mach smoj xuyanb'ati yed' yavtan yol ch'an̈. Ix el val veq'uec'oc vav voq'ui, yujto malaj junoc mach smoj xuyan jun uum chi' yic syavtan tas syala'. Palta ay junoc eb' ichamtac vinac ix alan d'ayin:
—Man̈ ach oc'oc. D'a scal eb' yin̈tilal vin̈aj Judá, a jun Choj sb'i, aton jun yin̈tilalcan vin̈aj rey David, a ac'jinac ganar. A smoj sd'in̈chitan uque' spixul chi', an̈eja' ol xuyanb'at ch'an̈ uum chi', xchi d'ayin.
Axo d'a snan̈al jun despacho chi', d'a scal chan̈van̈ querubín, d'a scal eb' ichamtac vinac, ata' ix vil jun Calnel sb'i. Lin̈aneq'ui, chequel to milb'ilxo chamoc. Uque' sch'aac, uque' pax yol sat. Axo yol sat chi', aton Yespíritu Dios yucvan̈il checb'ilb'at d'a masanil yolyib'an̈q'uinal tic sch'oxo'. A jun Calnel sb'i chi', a' ix b'at chaanelta jun uum chi' d'a svach' c'ab' jun c'ojanem d'a sc'ojnub' chi'. Ix lajvi schaanelta jun uum chi', axo eb' querubín schan̈van̈il yed' eb' 24 ichamtac vinac, ix em cuman eb' d'a yichan̈ jun Calnel sb'i chi'. Ay yarpa junjun eb', yed'nacpax junjun yuc'ab' eb' nab'a oro, b'ud'an d'a incienso. A incienso chi', a slesal eb' yicxo Dios sch'oxo'. Ix sb'itan jun ac' b'it eb' icha tic:
A ach tic, a moj tza chaec' jun ch'an̈ uum chi' yic tza d'in̈chitanel spixul. Yujto ach miljichamoc, yuj chi' ix a manel eb' anima yed' a chiq'uil yic tz'och eb' yicoc Dios. Tzijtum eb' d'a junjun in̈tilal, d'a junjun ti'al, d'a junjun chon̈ab' yed' d'a junjun nación ix a mancaneli.
10 Yujto a ach ix ac'och jun chon̈ab'il eb' d'a sacerdoteal yic syac'an servil co Diosal eb'. Ol yac' yajalil eb' d'a yolyib'an̈q'uinal tic, xchi eb'.
11 Ix lajvi chi', ix vilani, tzijtum eb' ángel d'a spatic yichan̈ jun sdespacho chi' yed' eb' querubín chi' yed' eb' ichamtac vinac chi'. Ix vab'an yoch sjaj eb'. Man̈ jantacoc sb'isul eb', man̈xo b'ischajb'enoc. 12 Te chaan̈ ix yal eb':
A jun Calnel sb'i, aton milb'ilchamoc, smoj scala' to ay spoder, ay sb'eyumal, ay sjelanil, ay pax yip. Te nivan yelc'ochi, te nivan svach'ilal. Smojton val calan vach' lolonel d'ay, xchi eb'.
13 Ix vab' pax sjaj masanil tas b'ob'il yuj Dios d'a satchaan̈, d'a yolyib'an̈q'uinal tic, d'a yalan̈ lum luum yed' d'a yol a' mar. Masanil tas ay d'a juntzan̈ lugar chi' ix laj yala':
Calec vach' lolonel d'a jun c'ojanem d'a sc'ojnub' yed' d'a jun Calnel sb'i. Calec d'a masanil tiempo to te nivan yelc'ochi, te nivan stziquiquial, an̈ej Yajal yaji, xchi eb'.
14 Axo eb' querubín schan̈van̈il ix alani:
—Ichaton chi', xchi eb'.
Axo eb' 24 ichamtac vinac, ix em cuman eb', ix laj yac'anem sb'a eb' d'ay.

5.15:1 A d'a castilla “sello” xchi. A yopisio sello ayoch chi' yic malaj junoc mach scomon jacan ch'an̈ uum chi'.