Paul, Corinth Whut'en Whulh Nat Hubuts'un Yuk'e'ánguz
1
Yak'usda ba 'ilhunahuwúdulh, keyah Corinth 'et, 'en Paul dahooja hubulhni
Si, Paul, Yak'usda bugha nts'ena'a hukwa' ninzun, 'i be Sizi Gri ba whel'a 'ust'ah. 'Ink'ez ndun nelhutsin Timothy hiyúlhni, 'en chah sulh 'ut'en. 'Et ndunnah keyah Corinth 'et Yak'usda ba 'ilhunahuwúdulh hinli, 'ink'ez ndulhcho hoh yun k'ut Achaia húdelhts'i, ndunnah nohwhulh dune Yak'usda bube'ildzun hinli, 'en nuhwheni ts'iyawh ndi dustl'us k'ut nuhts'o k'e'usges. Ne'aBá Yak'usda 'ink'ez Sizi Gri neMoodihti ts'un nuhwhuba tenadusdli 'i ye unzoo, 'ink'ez nuhdzi dóoghel nohwhulh óot'e.
Yak'usda 'en zeh 'int'ah nuwheni ts'iyai, 'i be k'enanwhunoo'ah
Yak'usda, Sizi Gri neMoodihti bu'aBá 'int'ah, 'en zeh ts'udélhti. Ne'aBá 'en bugha be négha té'nedze, whuz na'a neghawhults'ut. Yak'usda 'en zeh 'int'ah nuwheni ts'iyai, 'i be negha whuna'ah. Ndet hoontsi' negha ooninkat 'et whuch'a k'enánenoo'ah. 'Et huwa whuz na'a 'uyoon hoontsi' hubugha oonínkat t'eh, 'et t'eh nuwheni chah Yak'usda ye nek'enana'ah, 'i bugha k'enábuznoo'ah huba' hoont'ah. 'Et nts'e na'a Christ dzuh nusúzut, 'et nuwheni chah 'en bugha dzuh nuts'uzde. 'Et whuz na'a nuwheni chah Christ ye nek'enana'ah, 'et negha whultsuk k'enánena'ah. 'Et whunts'ih ndet hoontsi' nets'u whélts'ulh t'eh, 'et 'i bugha k'enabuts'unoo'ah. Ndi hoontsi' nuhts'u whélts'ulh hoh dzuh nahde 'et whunts'ih ndi k'enánut'ah, 'i be nuwheni 'ink'ez nuhwheni chah ts'iyawh whechats'ítsaz. 'Et whuz na'a 'uwhút'en. 'Ink'ez ndet k'enáneni'ah t'eh, 'et nuhwheni zeh nuhwhuba 'uhoont'ah. 'Et 'i be k'enánohuznu'ah. 'Ink'ez t'ets'onínzun nts'e na'a nuhwheni dzuh nuts'udeh hoh nets'un nidehdel, 'et 'uwhultus 'i be zeh ndi ye nek'enana'ah, 'i be nets'un nidehdel.
Ndi tube hoontsi' daztétsah, Yak'usda whuch'a neúlhyis
Sulhutsinkah 'et whunulh'en, nyan, 'i Asia yun k'ut ndi hoontsi' negha óoninkat, 'et nelh dahooja t'ewhunoohzeh hukwa' nuszun. Whuz ts'ih nelh dahooja tube hoontsi' k'et 'aw uzdooni ghait'ah. 'O nus neba hoondaz k'et 'aw whúlh nuzdoolya ghait'ah neba li'hoont'ah. Neba hoontsi' k'et yaztádla 'uznanzin neba li'hooja. 'Ahoolhyez daztétsah hukwa tsi ts'úhoolih. 'Et whuz na'a nelh ndúhooja t'eh, 'et huwa 'aw whenich'oh whut'aníznootan huba cha'hóot'ah. Yak'usda zeh whut'aníznootan, 'en zeh yahadla dinabudutélelh 'et huwa. 10 'Ink'ez ndi tube hoontsi' daztétsah, 'et whuch'a neúlhyih. 'Et 'ahoolhyez 'et zeh ndutét'ilh. 'Ink'ez lha'un teh nendutelilh zeh tet'ilh, 'et whuz na'a zeh 'ahoolhyez hukwa tsi ts'uholi. 11 Nuhwheni chah tenadudli be 'ilho nela 'ooht'en hoh nela tenadoohdli. Lhanah neba tenadudli 'et hoh hoonliyaz neghá whunkat. 'Et huwa nelh dáhooja lhanah Yak'usda ts'un chanailya neba hutni.
Ndet neyuh ts'ih bugha nt'ets'onínzun, 'i ndi whunénulhtun, 'et zeh ts'uhóont'i
12 'Et ndet neyuh ts'ih bugha t'ets'oninzun, 'i ndi whunénulhtun, 'et zeh ts'uhóont'i hoh 'i bugha yats'oolhtuk. 'Et hoh whunénilhtan ndi yun k'ut uzdelhts'i. Yak'usda bubé 'alha' nudzun, 'i, 'ink'ez 'aw nankoh khunek be yachats'ulhtuk, 'et whuz na'a zeh degha nus nuhtah uzdélhts'i. Ndi yun k'ut whut'en be whútnih, 'i be cha'ts'ilil. Yak'usda ye unzoo, 'i bugha 'uts'út'en. 'Et whuz na'a neni tah whudez'ai, 'i be newhúnelhtan. 13 'Et ndi buk'eyalhtuk, 'i, 'ink'ez ndet t'eoonehzin, 'et whuz na'a zeh nuhts'o k'e'usges. 'Et whulatah whuts'un 'i t'ewhuntehzeh nuhwhuba hukwa' nuszun. 14 'Et whuz na'a hoonliyaz dats'int'ah, 'et negha t'ewhunehszin. 'Et huwa Sizi Gri neMoodihti budzin whusawhélts'ut t'eh, 'et t'eh nuhwheni neba hoónaht'i, 'ink'ez nuwheni chah nuhba ts'uhootet'i.
'Aw nuwhundóolhdah hukwa cha'nuszun
15 'Et dune ts'iyawh t'enwhunúszun daht'ah dune ahli. 'Et huwa soo 'alha' nuszun hoh nuhts'u t'ésyalh inle. 'Et whulh nat hoonzoo nuhgha whúlts'ut. 16 'Ink'ez Macedonia yun k'ut ts'ih 'et nuhwhegha nuhts'ún tesyalh inle. 'Et Macedonia ts'ih hanásja t'eh, doo chah nuhk'unatesdalh inle. 'Et whuz k'ah násdalh hoh Judea yun k'ut ndai be ndunusdzit, 'i be sula tehnilh inle. 17 'Ants'i hoh ne'dusni nuhzun ih? K'us nts'e na'a neyust'e ts'ih nínt'uk, 'et whuz na'a seni be lhaóodusdla nuhzún ih? 'Et whuz na'a ndust'ah t'eh, 'et t'eh si khun teh, “A” doosni, 'ink'ez khun teh, “Awundooh” doosni t'ah. 18 'Et whunts'ih Yak'usda 'aw nela dootnih ghait'ah. 'Et whuz na'a be nóhts'u yats'ulhtuk 'aw, “A” 'ink'ez, “Awundooh” chailah! 'Aw nawh yachats'ulhtuk. 19 'Et Sizi Gri Yak'usda buYe' 'int'ah. 'Et hoh da Sylvanus, Timothy, 'ink'ez si chah 'en bugha 'i be nohwhulh yáts'ulhtuk da, 'aw, “A” 'ink'ez, “Awundooh” chats'udínil inle, 'en be, “A” zeh 'int'ah 'et huwa. 20 'Et Yak'usda yé nets'u nahezya, 'i ts'iyawh, “A” ni, 'ink'ez 'en be, “Ndoh honeh” ts'utni. 'Et nuwheni negha Yak'usda uzdóolhti. 21 'Ink'ez ndun Christ bulh soo cho 'ilhuz nohwhulh nuzdelhúya nesulhtsi, 'en Yak'usda 'int'ah. 'Ink'ez Yak'usda 'en zeh ne'inla, Ndoni ye ulhtus, 'et negha ooní'ai ho' 'int'ah. 22 'Ink'ez chah be hóodel'en, 'i be nuwheni chah neye hóodel'en nesulhtsi. 'Ink'ez Ndoni nedzi yida'ai. 'I be bulah neba 'uk'elha whulhtsi. 23 'Ink'ez 'o 'un cha Yak'usda bunalh hoh suzul buch'a sut'ak teyin huba, njan nuhwhúndoolhdah hukwa cha'núszun. 'Et huwa 'awhuz Corinth ts'ih nachatúsdal. 24 'Aw nuhwhuba 'alha 'uhoont'ah whumoodih uzteleh hukwa cha'ts'ust'en. 'Et k'us ndet hoonáht'i hukw'u na'a 'un whuts'oolhzin. Bé 'alha 'uhoont'ah, 'i be Yak'usda ba nudelhúya 'et huwa.