Yakʼusda bughunek: k’andit khunek neba lhaidinla

3 John