3
Ri Pablo y ri Apolos nic'atzin chi junan yetz'etetaj chi erusamajela' ri Dios
Jac'a rix ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin, tok xic'uje' iviq'uin, manak che'el xixintijoj achel yentijoj ri e'uc'uan roma ri Lok'olaj Espíritu. Roma rix c'a rix uc'uan na roma ri achique ye'irayij; xa rix achel ch'utik ac'ola'* Ef. 4:14. chirakan ri Jesucristo. Romari' xaxe ch'abel ri más man c'ayef ta xencusaj richin xixintijoj,* He. 5:13. roma ri ivánima man xtiquer ta xuc'ul q'uiy, y c'a quiri' na vacami, xa rix achel ac'ola' ri c'a yetz'uman na ri man jani quetiquer queva'. Roma rix c'a rix uc'uan na roma ri achique ye'irayij. Roma ec'o chive rix niquirayij chi can ta chique rije' yo'on-vi ri achique ruyo'on ri Dios che jun chic. C'o oyoval chi'icojol. Ijachalo'n-ivi'. Chiri' nik'alajin-vi chi ja ri achique ye'irayij ri uc'uayon ivichin. Ri ic'aslen xa junan riq'uin quic'aslen ri manak ri Lok'olaj Espíritu quiq'uin. Roma ec'o chive rix ri niqui'ij chi ja yin Pablo ri más yincajo' y ec'o ri ye'in chi ja ri Apolos ri más nicajo'.* 1 Co. 1:12. Chiri' nik'alajin-vi chi ri ic'aslen xa junan riq'uin quic'aslen ri manak ri Lok'olaj Espíritu quiq'uin.
¿Achique ta c'a ri Apolos, y yin achique ta c'a yin Pablo, ninojij rix? Roj xa roj rusamajela' ri Ajaf Dios, ri xojrucusaj richin chi rix xiya' ivánima riq'uin ri Jesucristo, y ri samaj ri xka'an, ja ri Dios xyo'on chike chikajununal. Ja yin xitico ruch'abel ri Dios pa tak ivánima, ri Apolos xsamajin ri ch'abel ri', pero ja ri Dios banayon chi niq'uiy pa tak ic'aslen. Romari', nis-ta ri nitico ruch'abel ri Dios, nis-ta ri nisamajin ri ch'abel ri', c'o ruk'ij. Xaxe ri Dios ri c'o ruk'ij roma ja rija' nibano chi niq'uiy pa tak ic'aslen. Ri tiquiyon ri ch'abel pa tak ivánima y ri xsamajin ri ch'abel ri', nic'atzin yetz'etetaj chi junan erusamajela' ri Dios, masque roj keteman chi ri rajil-ruq'uexel ri xtiquic'ul, ja chuvi' runic'oxic ri quisamaj chiquijununal xtiyo'ox-vi.* Ro. 2:6. Vacami c'a, xa roma roj richin ri Dios tok junan nkusamaj pa rusamaj, y rix, rix achel jun rujuyu' ri ticon ruvech y rix achel jun jay* Ef. 2:19, 20. ri mismo richin rija'.
10 Y yin, riq'uin ri favor ri xusipaj ri Dios chuve, yin ocunak achel jun utzulaj uc'uay quichin banoy tak jay, y xaxe achel rutz'uyubal jun jay nubanon can chi'icojol, y vacami jun chic vi ri najin chupabaxic, pero chiquijununal ri yeq'uiso rubanic ri jay, tiquitz'eta' utz-utz achique rubanic niqui'en che. 11 Roma rutz'uyubal ri jay xa yo'on chic ka, y ri' ja ri Jesucristo.* Ef. 2:20. Y man jun xtitiquer xtiyo'on chic ka jun rutz'uyubal.* 2 Co. 11:4. 12 Y pa ruvi' ri rutz'uyubal ri jay ri c'o chic, ec'o xtiquicusaj oro richin niquipaba-e ri jay; ec'o xtiquicusaj plata; ec'o xquequicusaj abaj ri nima'k tak cajil; ec'o xtiquicusaj che'; ec'o xtiquicusaj q'uin y ec'o ri xtiquicusaj ruxak che'. 13 Pero xtuka na ri k'ij tok chiquijununal ri samajela' xtik'alajin-pe achique xquicusaj richin xquipaba' ri jay, roma ri k'ij ri', riq'uin k'ak' xtipe, ri achok chupan xtitz'etetaj-vi* 1 P. 1:7. ri ajani rakale'n ri samaj xqui'en chiquijununal. 14 Si ri jay ri xpabex pa ruvi' ri rutz'uyubal nucoch' ri k'ak', ri xpaban ri jay xtuc'ul jun utzulaj rajil-ruq'uexel roma ri samaj ri xu'on. 15 Pero si xtic'at ri jay ri xupaba', ronojel ri rubanon xa chiri' niq'uis-vi. Rija' xticolotaj, pero xa achel nenimaj-pe chupan ri k'ak'.
16 ¿Man iveteman ta c'a chi ja rix ri jay ri niyo'ox-vi ruk'ij ri Dios, y chi ri Lok'olaj Espíritu richin ri Dios c'o chi'icojol?* 2 Co. 6:16. 17 Si c'o jun niq'uiso ruk'ij ri jay ri', ri Dios xtuq'uis ruk'ij ri jun ri'. Roma ri racho ri Dios can lok'olaj vi, y ri jay ri' ja rix ri iniman ri Jesucristo.
18 Man jun tusetz-ka runo'oj ruyon. Roma si c'o jun chi'icojol ri nuna-ka-ri' chi can c'o nima'k tak no'oj richin ri roch'ulef riq'uin, tubana' achel xa man jun reteman,* Pr. 3:7. richin quiri' nril ri kitzij utzulaj no'oj ri petenak riq'uin ri Dios. 19 Roma chuvech ri Dios xa man jun nic'atzin-vi ri nima'k tak no'oj richin ri roch'ulef, achel nu'ij ri tz'iban can: Ri Dios nu'on chique ri benak cánima riq'uin ri nima'k tak no'oj richin ri roch'ulef, chi jari' nitzako-ka quichin.* Job 5:13. 20 Y juc'an chic nu'ij: Ri Ajaf reteman chi ri niquinojij ri benak cánima riq'uin ri nima'k tak no'oj richin ri roch'ulef, xa man jun nic'atzin-vi.* Sal. 94:11. Quiri' nu'ij ri tz'iban can. 21 Roma c'a ri', man jun chive rix tunojij chi can utz ri najin riq'uin chi xaxe jun chike roj ri más nuya' pa cuenta, roma xa ivichin rix ronojel. 22 Ivichin rix ri Pablo, ri Apolos, ri Pedro, ri roch'ulef, ri c'aslen, ri camic, ri nibanataj vacami, y ri yebanataj ri chikavech apu, ronojel ivichin rix. 23 Y rix, rix richin ri Jesucristo, y ri Jesucristo richin ri Dios.

*3:1 Ef. 4:14.

*3:2 He. 5:13.

*3:4 1 Co. 1:12.

*3:8 Ro. 2:6.

*3:9 Ef. 2:19, 20.

*3:11 Ef. 2:20.

*3:11 2 Co. 11:4.

*3:13 1 P. 1:7.

*3:16 2 Co. 6:16.

*3:18 Pr. 3:7.

*3:19 Job 5:13.

*3:20 Sal. 94:11.