2
Ri samaj ri xu'on ri apóstol Pablo pa rubi' ri Jesucristo pa tinamit Tesalónica
Rix mismo ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin iveteman, chi tok xojc'uje' chi'icojol,* 1 Ts. 1:9. man xaxe ta quiri' xq'uis rakale'n chi xixekatz'eta', roma tok kak'asan chic k'axomal* Hch. 16:22-24. y tok xojyo'ox yan chi q'uix chiri' pa tinamit Filipos, achel ri iveteman chic rix, ri ka-Dios xuya' kuchuk'a' richin xkatzijoj chive ri utzulaj ruch'abel ri nu'ij achique ruchojmil yixcolotaj, masque eq'uiy xojquiculula'j y (xojquich'ojij, xojquich'ojoquij) chubixic. Roma ri ch'abel xkacusaj richin xixkapaxa'aj, manak satzoj no'oj chupan, ni man riq'uin ta itzel no'oj petenak-vi, nis-ta man richin ta nikasetz ino'oj tok xixkapaxa'aj. Man quiri' ta. Xa xnic'ox* Pr. 17:3. na'ey ri kánima roma ri Dios, y xutz'et chi utz nuya' pa kak'a'* Tit. 1:3. rutzijosic ri utzulaj ch'abel ri nu'ij achique ruchojmil yixcolotaj. Y ri rutzijosic nika'an, can ja achel ri ruchila'en chike, y man richin ta chi nkuka chiquivech ri vinak, xa richin chi nkuka chuvech ri Dios ri ninic'on ri kánima. Roma man jun bey nikacusaj canon tak ch'abel richin nkojinimaj, y rix iveteman chi quiri'. Nis-ta man jun achique kevan pa kánima richin ch'acoj méra chivij. Ri Dios reteman. Man jun achok chuvech nikacanoj-vi kak'ij, nis-ta chivech rix nis-ta chiquivech ch'aka' chic. Man quiri' ta nika'an, masque c'o kak'a' chi c'o xkac'utuj chive roma roj apóstoles* 1 Co. 9:1. richin ri Jesucristo. Pa ruq'uexel chi quiri' xka'an, xa achel ránima jun ac'ual xka'an che ri kánima iviq'uin, xixkajo' achel nu'on jun te'ej ri can yerulok'ok'ej ri ral. Jani na yixkajo' pa kánima, romari' man xe ta rutzijosic ri utzulaj ch'abel richin ri Dios ri nu'ij achique ruchojmil yixcolotaj ri xkajo' xkaya' chive, xa ja jun ri kac'aslen xkarayij chi can ta xkajach pan i-cuenta, roma can rix ocunak pa kánima. Roma rix ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin, nuka pan ivi' ri samaj y ri cosic ri xkak'asaj chi'icojol. Roj chi chak'a' chi pak'ij xojsamaj* 1 Co. 9:18. roma nis-ta jun chive rix ri xkajo' xkaya' eka'n chirij, tok xkatzijoj chi'icojol ri utzulaj ch'abel richin ri Dios ri nu'ij achique ruchojmil yixcolotaj.
10 Rix xitz'et y quiri' mismo ri Dios, chi roj ch'ajch'oj ri c'aslen xkac'uaj chivech, chi choj xka'an iviq'uin, y manak roma x-an tzij chikij, riq'uin ri achique chi c'aslen xkac'uaj chi'icojol rix ri iniman ri Jesucristo. 11 Y can k'alaj chi quiri' rubanic ri kac'aslen, roma rix iveteman chi xka'an achel nu'on jun tata'aj quiq'uin ri ralc'ua'l. Chi'ijununal xixkapaxa'aj y xkaya' ruchuk'a' ri ivánima, 12 y xka'ij chive chi tic'uaj jun c'aslen* Ef. 4:1; 1 P. 1:15. ri achel nuc'ul chi nic'uaj chuvech ri Dios ri xoyon ivichin richin yixc'uje' chupan ri nimalaj ruk'ij y richin yixoc ruvinak ri ru-gobierno.
13 Roma c'a ri', man nkutane' ta chi nikaya' matiox che ri Dios ivoma, chi tok rix xic'ul ruch'abel ri Dios ri xkatzijoj chive, man xi'en ta che achel quich'abel vinak, xa can xi'en che chi kitzij ruch'abel ri Dios. Y ja ch'abel ri' nisamaj pan ivánima rix ri iniman ri Jesucristo. 14 Quiri' nin-ij chive rix aj-Tesalónica ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin, roma can nujunumaj-ri' ri ic'aslen riq'uin quic'aslen ri niquimol-qui' pa rubi' ri Dios quila' pa Judea, ri xa jun cánima quibanon riq'uin ri Cristo Jesús. Roma rix xik'asaj ri mismo k'axomal pa quik'a' ri ivinak achel xquik'asaj rije' pa quik'a' ri vinak israelitas 15 ri xecamisan richin ri Ajaf Jesús y xequicamisaj ri profetas* Mt. 5:12; Hch. 7:52. ri xetak quiq'uin, ja jun roj xojcokotaj-pe. Rije' can man niqui'en ta ri nika chuvech ri Dios, y xa itzel niquina' chique conojel vinak. 16 Roma niquitij quik'ij chi nkojquik'at* Lc. 11:52. richin man kutzijon quiq'uin ri man israelitas ta richin yecolotaj. Riq'uin ri' más niquitz'ak-ka mac chiquij ebenak, y romari' c'aslic chi oyoval kajnak pa quivi'.
Ri Pablo c'o chic chi k'ij elesan-pe chiquicojol ri quiniman pa tinamit Tesalónica
17 Vacami c'a, rix ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin, can kitzij na vi chi c'o chic chi k'ij roj elesan-pe chi'icojol, y manak chic katz'eton kavech iviq'uin. Pero ri kánima jumul yixruc'uxlaj,* Col. 2:5. romari' riq'uin ronojel kánima nikatij kak'ij chi nikajo' chic nikatz'et ivech. 18 Romari' xkaya' pa kánima chi xixekatz'eta'. Yin Pablo kitzij nin-ij chive chi man xe ta jun bey nunojin chi xixekatz'eta', pero ri Satanás roj ruk'aton. 19 Roma ri nibano chi c'o achok chirij kayo'on-apu kavech, y chi niquicot ri kánima, y chi c'o che'el nikaya-ka juba' kak'ij, ja chi rix xquixc'uje' chuvech ri Ajaf Jesucristo tok xtipe chic jun bey. 20 Can kitzij vi chi ivoma rix, tok nikac'ul juba' kak'ij y chi nkuquicot pa tak kánima.

*2:1 1 Ts. 1:9.

*2:2 Hch. 16:22-24.

*2:4 Pr. 17:3.

*2:4 Tit. 1:3.

*2:6 1 Co. 9:1.

*2:9 1 Co. 9:18.

*2:12 Ef. 4:1; 1 P. 1:15.

*2:15 Mt. 5:12; Hch. 7:52.

*2:16 Lc. 11:52.

*2:17 Col. 2:5.