Ri ruca'n carta ri xutz'ibaj ri apóstol San Juan
1
Ri Juan nutak ru-saludo jun ri runiman ri Jesucristo
Yin Juan, jun uc'uay quichin ri quiniman ri Jesucristo, nintak c'a e ri vuj re' chave rat ri rat cha'on roma ri Dios, y chique ri aval. Yin kitzij yixinjo',* 1 Jn. 3:18. y man nuyon ta yin, xa quiri' mismo yixcajo' conojel ri queteman chic ri kitzij.* 2 Ts. 2:13. Y ri' roma jumul c'o ri kitzij pa tak kánima, y jumul xtic'uje' kiq'uin. Ri Katata' Dios y ri Kajaf Jesucristo ri Ruc'ajol ri Katata' Dios xtiquipokonaj ivech, xtiquiya' uxlanen pan ivánima y xtiquiya' qui-favor chive. Ronojel re' xtic'ul, roma ni'en ri nu'ij ri kitzij y roma nijo-ivi'.
Man catel-e chupan ri ruc'utun can ri Jesucristo
Yin jani na xiquicot pa vánima tok xenvil ch'aka' chique ri aval chi quitzekle'en ri kitzij,* 3 Jn. 3. achel nu'ij ri mandamiento ri kac'ulun riq'uin ri Katata' Dios. Y vacami ninjo' ninc'utuj quemelal chave rat ixok ri junan kaniman ri Jesucristo aviq'uin. Mana-ta jun c'ac'ac' mandamiento ri nintz'ibaj-e chave, xa pa ruvi' ri c'uxlan can pa kavi' xe tok xkanimaj ri quire' nu'ij: Chi nimalaj konojel, tikajo-ki' chikavech.* 1 Jn. 2:7-10. Ri (ajovabel, amor) quire' rubanic: Nikanimaj ri mandamientos* Jn. 14:15, 21; 1 Jn. 5:3. ri xeruya' ri Dios. Y quire' nu'ij ri ru-mandamiento: Tikajo-ki',* Ro. 13:8. achel ivac'axan-pe xe pa na'ey chi tibana'. Roma eq'uiy satzoy quino'oj vinak yebiyaj chuvech ri roch'ulef, ri niqui'ij chi ri Jesucristo man xoc ta vinak tok xpe choch'ulef. Y xa achique na ri ni'in quiri' chirij ri Jesucristo, xa jun satzoy quino'oj vinak y catajnak* 1 Jn. 2:22. chirij ri Jun ri takon-pe chucolic rutinamit ri Dios. Jac'a rix tibana' cuenta ri ic'aslen, man xa tibanataj chi man niyo'ox ta chic chive ri rajil-ruq'uexel ri samaj ibanon-pe* He. 10:32, 35. pa rubi' ri Dios, xa can ta tz'akat ri lok'olaj sipanic ri xtic'ul.
Xa achique na jun ntel-e chupan ri ruc'utun can ri Jesucristo, man ruc'ulun ta ri Dios pa ránima. Jac'a ri jumul nic'uje' chupan ri ruc'utun can ri Jesucristo, ruc'ulun kitzij ri Katata' Dios y ri Jesucristo ri Ruc'ajol pa ránima. 10 Si c'o jun nipe iviq'uin ri ruc'uan-apu jun (tijonic, enseñanza)* Ro. 16:17; Gá. 1:8, 9. ri mana-ta ri xuc'ut can ri Jesucristo, man tic'ul ruvech chi'ivacho, ni man ti'ij che: ¡Matiox chi rat petenak kiq'uin! 11 Roma xa achique na ri xti'in: ¡Matiox chi rat petenak kiq'uin! xticha' che, ja jun ri xti'in quiri' xtakalen-apu riq'uin ri man utz ta ri najin riq'uin.* 1 Ti. 5:22.
Ninrayij yixentz'eta'
12 Can c'a q'uiy na ninjo' nintz'ibaj chive, pero man ninjo' ta nubanon-e chuvech vuj che tinta. Roma ninrayij chi riq'uin vakan yi'e chi'itz'etic, y nkutzijon chikavech, richin quiri' tz'akat niquicot ri kánima.* Jn. 15:11.
13 Ri eral ri ixok ri junan animan ri Jesucristo riq'uin, y can cha'on-vi roma ri Dios, niquitak-e a-saludo. Amén.

*1:1 1 Jn. 3:18.

*1:1 2 Ts. 2:13.

*1:4 3 Jn. 3.

*1:5 1 Jn. 2:7-10.

*1:6 Jn. 14:15, 21; 1 Jn. 5:3.

*1:6 Ro. 13:8.

*1:7 1 Jn. 2:22.

*1:8 He. 10:32, 35.

*1:10 Ro. 16:17; Gá. 1:8, 9.

*1:11 1 Ti. 5:22.

*1:12 Jn. 15:11.