2
Ri achi ri man jun ley pa ruvech
Jac'a pa ruvi' ri k'ij tok xtipe chic jun bey ri Kajaf Jesucristo, y ri kamolic* Mt. 24:31; 1 Ts. 4:17. xti'an riq'uin, yixkapaxa'aj c'a rix ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin, chi man tich'ujirisaj-ivi' ni man tisatz ic'u'x,* Ef. 5:6. masque c'o jun ni'in chi c'o xk'alajrises che roma ri Lok'olaj Espíritu, o c'o ch'abel ivac'axan, o c'o jun vuj ic'ulun ri pa kabi' roj banon-vi-e ri nu'ij chi xuka yan ri nimalaj k'ij tok ri Ajaf xtu'on ri ru'in can. Man jun tisatzo ino'oj riq'uin ri jalajoj yebilo'x, roma na'ey chi nuka ri k'ij ri', xa eq'uiy xtiquiya' can quij chuvech ri Dios;* 1 Ti. 4:1. y xtuc'ut c'a pe ri' jun achi ri man jun ley pa ruvech,* Dn. 7:24, 25. ri can richin vi chi manak che'el nicolotaj. Ri achi ri', ronojel ri ni'ix Dios* 1 Co. 8:5, 6. che y ronojel ri niyo'ox ruk'ij coma ri vinak, rija' xticataj chirij y xtunimirisaj-ri' pa ruvi' ronojel.* Is. 14:12-14. Hasta xtoc pa racho ri Dios y xtitz'uye' chiri', achel can ta ja rija' ri Dios, y can xtuk'ebaj-ri' chi Dios. Rix nuka pan ivi' chi ronojel re', yin xin-ij chive tok xic'uje' chi'icojol. Iveteman ri achique k'atayon vacami richin ri achi ri', c'a terila' na ri k'ij ri k'aton chirij, c'ajari' xtik'alajin-pe. Can kitzij na vi chi q'uiy chic man utz ta najin vacami, y ri itzel ri najin man can ta nik'alajin-pe, roma c'o jun k'atayon richin. Pero tok re jun re' elesan chic e, jac'ari' xtik'alajin-pe ri achi ri man jun ley pa ruvech. Jac'a ri Ajaf Jesucristo, xaxe (xtuxupuj, xtuvupuj),* Job 4:8, 9. ja xtucamisaj, y xaxe riq'uin ri rusakil ri nitz'intz'ot tok xtipe chic jun bey, xtuq'uis ruk'ij ri itzel achi ri'. Tok xtipe, ri itzel achi ri' ruchuk'a' ri Satanás uc'uayon-pe richin, xtusamajij nimalaj uchuk'a',* Dt. 13:1-3; Mt. 24:24. xquerubanala' nimalaj tak retal y nima'k tak milagros ri man jun bey etz'eton. Pero ronojel ri yerubanala' man riq'uin ta ri Dios petenak-vi. 10 Xquerucusaj ronojel ruvech itzel no'oj richin xquerusetz ri xa pa k'ak' ebenak-vi, roma man xquijak ta ri cánima richin xcajo' ri kitzij y can ta xecolotaj. 11 Romari' ri Dios nutak-pe jun uchuk'a' richin satzoj no'oj pa quivi', richin tiquinimaj ri man kitzij ta.* Mt. 24:5; 1 Ti. 4:1. 12 Richin quiri' nika castigo pa quivi' conojel ri man xquinimaj ta ri kitzij, y ja ri man choj ta ri xka chiquivech richin xequibanala'.* Ro. 1:32; 2:7, 8.
Ri aj-Tesalónica can echa'on-vi richin yecolotaj
13 Jac'a roj nic'atzin chi jumul nikamatioxij che ri Dios ivoma rix ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin, rix ri jani na yixrojo' ri Ajaf. Roma ri Dios xe tok man jani c'o ri roch'ulef xixrucha'* Ef. 1:4; 1 P. 1:2. richin yixcolotaj, y ri' roma niya' ivánima riq'uin ri kitzij, y ni'an ch'ajch'oj che ri ic'aslen roma ri Lok'olaj Espíritu. 14 Can richin vi ri' xixroyoj ri Dios, tok xkatzijoj chive ri utzulaj ch'abel ri nu'ij achique ruchojmil yixcolotaj, richin quiri' nic'uje' ik'ij rix chupan ri nimalaj ruk'ij* 1 Ts. 2:12. ri Kajaf Jesucristo.
15 Roma c'a ri', rix ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin, cof quixc'uje', man tiya' can juc'an ruchojmil ri xivetemaj* 1 Co. 11:2. can tok xojch'o iviq'uin y tok xkatak vuj chive. 16 Nikac'utuj che ri Kajaf Jesucristo y che ri Katata' Dios ri can nkurojo'* Jn. 3:16; 15:9; Ro. 5:8; Ef. 2:4; 1 Jn. 4:10. y nuya' ruchuk'a' ri kánima richin jumul, y rubanon chi c'o jun utzulaj rajil koyo'en riq'uin ri nimalaj ru-favor, 17 chi can ta xtuya' ruchuk'a' ri ivánima* Col. 2:2; 1 Ts. 3:13. y xquixruto' chi ja ri utz ri ni'en y ri ni'ij.

*2:1 Mt. 24:31; 1 Ts. 4:17.

*2:2 Ef. 5:6.

*2:3 1 Ti. 4:1.

*2:3 Dn. 7:24, 25.

*2:4 1 Co. 8:5, 6.

*2:4 Is. 14:12-14.

*2:8 Job 4:8, 9.

*2:9 Dt. 13:1-3; Mt. 24:24.

*2:11 Mt. 24:5; 1 Ti. 4:1.

*2:12 Ro. 1:32; 2:7, 8.

*2:13 Ef. 1:4; 1 P. 1:2.

*2:14 1 Ts. 2:12.

*2:15 1 Co. 11:2.

*2:16 Jn. 3:16; 15:9; Ro. 5:8; Ef. 2:4; 1 Jn. 4:10.

*2:17 Col. 2:2; 1 Ts. 3:13.