25
Ri Pablo nuc'utuj chi ja ri César tic'ojon richin
Ri Festo ri xoc can ruq'uexel ri Félix, oxi' k'ij teka chupan ri departamento ri xtu'on-vi gobernar, jari' xel-e pa tinamit Cesarea y xjote-e pa tinamit Jerusalem. Chiri' pa Jerusalem, chuvech ri Festo xquimol-apu-qui' ri nima'k tak quik'ij sacerdotes y ri israelitas ri más c'o quik'ij richin xquisujuj ri Pablo,* Hch. 24:1. y riq'uin quemelal niquic'utuj che chi tic'amer-pe ri Pablo pa Jerusalem, roma rije' quinojin niquik'ele'ej pa bey richin niquicamisaj.* Hch. 23:12. Pero ri Festo quire' xu'ij chique: Ri Pablo tz'apel chila' pa Cesarea, y yin yitzolij yan ka cha'anin chiri'. Más utz que'icha-e ri más c'o quik'ij chi'icojol richin yebe-ka viq'uin chila'. Chiri' xtiquisujuj-vi chinuvech si c'o man utz ta rubanon ri achi ri', xcha' ri Festo.
Xaxe cami jun vakxaki' o lajuj k'ij xc'uje' ri Festo chiri' pa Jerusalem, ja xxule-ka pa Cesarea. Chuca'n k'ij, xtz'uye' ri pa rutz'uyubal ri nu'on-vi gobernar,* Mt. 27:19. y xutak c'a royoxic ri Pablo. Tok xoc-apu ri Pablo, ri israelitas ri epetenak pa tinamit Jerusalem xquimol-apu-qui' chirij, y chi ch'uti'k chi nima'k tak sujunic niqui'en-apu chirij,* Sal. 27:12; 35:1. pero man juba' xetiquer xquic'ut chi kitzij erubanon ri mac ri niqui'ij-apu. Jac'a ri Pablo quire' nu'ij richin nuto-ri': Yin man nuk'ajon ta rutzij ri ka-ley roj israelitas, ni man nukasan ta ruk'ij racho ri Dios,* Hch. 21:28. nis-ta man yin k'axnak ta pa ruvi' ri ley ri yo'on roma ri rey César, xcha'. Jac'a ri Festo roma nrojo' chi utz nitz'et* 2 Cr. 19:6, 7; Hch. 12:3; 24:27. coma ri israelitas, xuc'utuj che ri Pablo: ¿Najo' chi c'a pa Jerusalem nku'e-vi-e richin chi chiri' chinuvech nichojmirises-vi ri sujunic najin chavij? xcha' ri Festo. 10 Jac'a ri Pablo xu'ij che: Yin chuvech ri ru-gobierno ri César yinc'o-vi vacami, y can ja vi ri vave' ri utz chi yic'ojox-vi. Yin c'o ta jun itzel nubanon chique ri nuvinak israelitas, man jun, y rat mismo aveteman chi quiri'. 11 Xa ta c'o jun mac nubanon y can utz vi chi yicamises, yin man nin-ij ta chi man quicamises. Pero si ri yesujun chuvij man kitzij ta ri niqui'ij, man jun c'o ruk'a' chuve richin yirujach-e pa quik'a'. Roma c'a ri', ninjo' chi ja ri César* Hch. 26:32. nic'ojon vichin, xcha' ri Pablo che ri Festo. 12 Tok ri Festo xeruc'ulubej yan ri yeto'on richin, c'ajari' xu'ij che ri Pablo: Rat najo' chi ja ri César nic'ojon avichin, can chuvech vi c'a ri César yatintak-vi-e, xcha'.
Ri Pablo nic'amer-apu chuvech ri rey Agripa y ri Berenice
13 K'axnak chic ca'i-oxi' k'ij chiri', ri rey Agripa y ri ixok Berenice xebe-ka pa Cesarea richin xequibana' saludar ri gobernador Festo. 14 Y roma q'uiy k'ij xec'uje' ri rey Agripa y ri ixok Berenice chiri' pa Cesarea, ri Festo xuc'ulubej ri Agripa pa ruvi' ri banon can che ri Pablo. Rija' quire' xu'ij che: Vave' c'o jun achi yo'on can pa cárcel roma ri Félix, 15 ri achok chirij xesujun-vi ri nima'k tak quik'ij sacerdotes israelitas y ri nima'k quijuna' achi'a' c'o quik'ij, chupan tak ri k'ij tok xic'uje' pa tinamit Jerusalem; xquic'utuj chuve chi xe quiri' tin-ij chi tika ri camic pa ruvi'. 16 Jac'a yin xin-ij chique chi man utz ta chike roj romanos chi nikajach jun vinak pa camic ri c'a ja najin sujunic chirij,* Dt. 17:4; 19:17, 18; Pr. 18:13. tok man jani tikaya' lugar che chi nich'o richin nuto-ri' chiquivech ri yesujun chirij. 17 Roma c'a ri', tok junan viq'uin xu'uka vave' pa Cesarea, yin man xinvoyo'ej ta más, xa ja ri chuca'n k'ij xinetz'uye' ri achique lugar yic'ojon-vi, y ja xintak royoxic ri achi. 18 Jac'a tok ec'o chic apu chinuvech ri yesujun chirij, xa man jun che ri sujunic ri xqui'en-apu ri achel nunojin yin. 19 Ri sujunic ri xqui'en-apu, ja chi ri Pablo man junan ta nunojij quiq'uin rije' pa ruvi' ri qui-religión* Hch. 23:29. y pa ruvi' jun achi caminak chic rubinan Jesús,* Hch. 18:15. ri nu'ij ri Pablo chi q'ues. 20 Jac'a yin man ninvil ta achique nin-en riq'uin ri jun sujunic re', romari' xinc'utuj che ri Pablo si nrojo' chi c'a pa Jerusalem ni'e-vi richin nic'ojox. 21 Pero roma rija' xuc'utuj chi tichajix na richin chi ja ri César tinic'on ruxe' ri sujunic chirij, xin-ij chi c'a tichajix na, c'a xtintak na e pa tinamit Roma chuvech ri César, xcha' ri Festo. 22 Jac'ari' xu'ij ri rey Agripa che ri Festo: Ja jun yin ninrayij ninvac'axaj ri achi ri',* Hch. 9:15. xcha'. Y ri Festo xu'ij: Chua'k xtavac'axaj, xcha' che.
23 Chuca'n k'ij, ri rey Agripa y ri ixok Berenice yevikikiax xec'ul riq'uin nimak'ij, ja xe'oc-apu ri pa jay ri nic'atzin chi niquimol-vi-qui' quiq'uin ri achi'a' ri ec'o pa quivi' ri uc'uay quichin soldados y ri achi'a' c'o quik'ij chiri' pa tinamit Cesarea. Jac'ari' xu'ij ri Festo chi tic'amer-pe ri Pablo, y can xc'amer na vi pe. 24 Jac'ari' quire' xu'ij ri Festo: Rey Agripa y chi'ivonojel rix tata'aj ri imolon-pe-ivi' kiq'uin vacami, jare' ri achi Pablo ri nisujus coma eq'uiy israelitas pa tinamit Jerusalem y quiri' mismo ri vave', yesiq'uin chuc'utuxic chuve chi man utz ta chi c'a q'ues na.* Hch. 22:22. 25 Pero yin mismo xinvil chi ri jun achi re' man jun achique nic'utu* Hch. 23:9, 29; 26:31. chi can ta utz chi nicamises. Pero roma rija' xuc'utuj chuve chi ja ri César ri nrojo' chi nic'ojon richin, romari' yin nintak-e riq'uin ri César chila' pa tinamit Roma. 26 Y roma yin man k'alaj ta chinuvech ri achique chi mac nintz'ibaj-e chuvech ri vuj che ri vajaf César, romari' nupaban chivech ri vacami, pero más chavech rat, rey Agripa, richin quiri' tok k'alaj chic ri achique erubanon, yin c'o achique xtintz'ibaj-e che ri César. 27 Roma chinuvech yin man jun ruchojmil si nintak-e jun preso juc'an chic, y man nintak ta e rubixic ri sujunic banon chirij, xcha' ri Festo che ri rey Agripa.

*25:2 Hch. 24:1.

*25:3 Hch. 23:12.

*25:6 Mt. 27:19.

*25:7 Sal. 27:12; 35:1.

*25:8 Hch. 21:28.

*25:9 2 Cr. 19:6, 7; Hch. 12:3; 24:27.

*25:11 Hch. 26:32.

*25:16 Dt. 17:4; 19:17, 18; Pr. 18:13.

*25:19 Hch. 23:29.

*25:19 Hch. 18:15.

*25:22 Hch. 9:15.

*25:24 Hch. 22:22.

*25:25 Hch. 23:9, 29; 26:31.