3
Ri Juan ri Bautista nutzijoj ri ruch'abel ri Dios
(Mt. 3:1-12; Mr. 1:1-8; Jn. 1:19-28)
C'o yan quince juna' toc rey ri jun achi Tiberio César rubi', y chiquicojol ri gobernadores ri ec'o pa ruk'a', c'o ri Poncio Pilato ri nu'on gobernar pa departamento Judea. Jun chic, ja ri Herodes ri nu'on gobernar pa departamento Galilea. Jun chic, ja ri Felipe* Mt. 14:1, 3. ri runimal ri Herodes ri nu'on gobernar pa quivi' ri lugares quibinan Iturea y Traconite. Jun chic, ja ri Lisanias ri nu'on gobernar pa ruvi' ri lugar rubinan Abilinia. Ri tiempo ri', ja ri Anás y ri Caifás* Jn. 11:49; 18:13; Hch. 4:6. ri enimalaj tak sacerdotes chiri' pan Israel, y ja tiempo ri' xch'o ri Dios che ri Juan ri ruc'ajol ri Zacarías pa chakijlaj tz'iran ulef. Ri Juan ronojel tinamit ri ec'o chunakaj ri rakan-ya' Jordán xk'ax-vi. Rija' nutzijoj chique ri vinak chi tiquijala' quino'oj, tiquiya' can ri mac y tiquibana' bautizar qui' richin chi ri Dios nu'on perdonar ri quimac.* Mt. 3:1, 2; Mr. 1:4; Lc. 1:77; Hch. 13:24; 19:4. Ri nutzijoj ri Juan, ja achel ri rutz'iban can ri profeta Isaías ojer, ri quire' nu'ij:
Pa chakijlaj tz'iran ulef c'o jun ri xtich'o riq'uin ruchuk'a' y xtubila':
Tibana-apu rubanic ri bey ri xtik'ax-vi ri Ajaf,
Utz-utz tichojmij-apu.* Is. 40:3; Mt. 3:3; Mr. 1:3; Jn. 1:23.
Ronojel sivan nic'atzin chi yenojses;
Chi ch'uti'k chi nima'k tak juyu' quekases.
Ri cotocak tak bey, choj ti'an chique,
Y ri cujcak tak bey, li'an ti'an chique.
Y conojel vinak xtiquitz'et ri achique nu'on ri Dios richin nicolon.* Sal. 98:2; Is. 52:10.
Quiri' ri rutz'iban can ri Isaías.
Y ri Juan quire' nu'ij chique ri nequimolo-qui' riq'uin richin ye'an-e bautizar: Rix xa rix achel itzel tak cumatz. ¿Achique xyo'on rutzijol chive chi quixenimaj chuvech ri castigo ri xtutak-pe ri Dios más chikavech apu? Rix nic'atzin nik'alajin iviq'uin chi kitzij ijalon ino'oj y iyo'on can ri mac.* Is. 1:16; Ez. 18:27; Hch. 26:20; 2 Co. 7:10. Y man iyon titz'uc-ka runojixic pan ivánima chi roma rix riy-rumam can ri Abraham, romari' xquixcolotaj. Roma yin nin-ij chi xa ta ri Dios nrojo', rija' yeru'on riy-rumam ri Abraham chique ri abaj ri ye'itz'et vave'. Jac'a rix xa rix achel ri che' ri yo'on chic apu icaj chirij ri quixe'; xa achique na che' xe xa man nuya' ta utzulaj ruvech, nichoy-e y nic'ak pa k'ak',* Jn. 15:2, 6. xcha' ri Juan. 10 Jac'ari' tok ri quimolon-apu-qui' xquic'utuj che: Si quiri', ¿achique nic'atzin chi nika'an?* Hch. 2:37. xecha'. 11 Y ri Juan xu'ij chique: Ri c'o ca'i' rutziak, tuya' jun che ri manak rutziak. Y ri c'o pan riq'uin, tuya' che ri manak oc nutij,* 2 Co. 8:14; 1 Ti. 6:18; Stg. 2:15, 16; 1 Jn. 3:17. xcha' chique. 12 Quiri' mismo ec'o jujun c'uluy tak impuestos* Mt. 21:32. xe'eka riq'uin ri Juan richin ye'an-e bautizar, ri quire' xquic'utuj che: Tijonel, y roj, ¿achique nic'atzin chi nika'an? xecha'. 13 Ri Juan xu'ij chique: Rix man tic'utuj ruvi' ri impuestos, xaxe ri bin chive, xe ri' tic'utuj, xcha'. 14 (Chuka', ka) ec'o soldados ri quire' xquic'utuj-apu che ri Juan: Y roj, ¿achique nic'atzin chi nika'an? xecha'. Rija' xu'ij chique: Man roma ta chi rix soldados ye'imajla' qui-cosas ri vinak,* Pr. 28:16. ni man jun achique tik'ebaj chiquij,* Ex. 23:1; Lv. 19:11, 12. y ticuker ic'u'x riq'uin ri ajani nich'ec, xcha' ri Juan.
15 Ri israelitas coyo'en chi nik'alajin chiquivech achique chi achi ri Juan, y niquibila' pa tak cánima chi riq'uin juba', ja rija' ri Jun ri takon-pe chucolic rutinamit ri Dios.* Jn. 1:19, 20. 16 Jac'a ri Juan quire' xu'ij chique conojel ri ec'o-apu chiri': Can kitzij na vi chi yin pa ya' yixin-en-vi bautizar. Pero c'o Jun xtipe ri más c'o ruk'ij y más c'o uchuk'a' pa ruk'a' que chinuvech yin. Rija' riq'uin ri Lok'olaj Espíritu y riq'uin k'ak' xquixru'on bautizar.* Mt. 3:11; 1 Co. 12:13. Y nis-ta chusolic ximibel ruxajab, man nuc'ul ta chi ja yin yibano. 17 Rija' rubanon chic rubanic richin yerelesaj-e ri yeniman ri Dios chiquicojol ri man yeniman ta, achel tok jun achi ruc'uan chic jun che' pa ruk'a' richin nuc'ak pa cak'ik' ri ru-trigo ch'eyon chic. Rija' xtuyec ri trigo, jac'a ri (ruxeq'uelal, rupuxq'uil) xtuporoj chupan ri k'ak' ri man jun bey xtichup, xcha' ri Juan. 18 Riq'uin ch'abel achel re' y riq'uin q'uiy chic más ri xubila', ri Juan xutzijoj ri utzulaj ruch'abel ri Jesucristo chique ri vinak.
19 C'o c'a jun k'ij ri Herodes ri nibano gobernar ri rucaj parte richin ri roch'ulef ri c'o-vi, xch'olix roma ri Juan,* Pr. 28:15, 16; Mt. 14:3, 4; Mr. 6:17, 18. roma ri Herodes rubanon-ka rixayil che ri Herodías rixayil ri Felipe ri mismo runimal ri Herodes, y (chuka', ka) roma ch'aka' chic itzel tak no'oj ri rubanalo'n. 20 Y pa ruvi' ri' ri Herodes xutz'apij ri Juan pa cárcel.
Ri Jesús ni'an bautizar
(Mt. 3:13-17; Mr. 1:9-11)
21 Tok ri Juan yeru'on bautizar ri vinak, ja jun ri Jesús x-an bautizar, y tok ri Jesús najin riq'uin oración chiri', xjakataj ri rocaj. 22 Y ri Lok'olaj Espíritu can k'alaj achel ru-cuerpo jun paloma ri xka-pe pa ruvi'. Y xc'axataj jun kulaj petenak c'a chicaj ri quire' xu'ij: Ja rat ri Nuc'ajol; yin can yatinjo' y niquicot vánima aviq'uin,* 2 P. 1:17. xcha' ri ch'abel ri'.
Ri quibi' ri rati't-rumama' ri Jesús
(Mt. 1:1-17)
23 Jun cami treinta rujuna'* Nm. 4:3, 35, 39, 47. ri Jesús chiri' tok (xutz'om, xuchop) ri samaj ri yo'on-pe che roma ri Dios. Chiquivech ri vinak, ri Jesús xa ruc'ajol ri José.* Mt. 13:55; Jn. 6:42.
Y ri José ruc'ajol can ri Elí.
24 Ri Elí re', ruc'ajol can ri Matat,
y ri Matat ruc'ajol can ri Leví,
y ri Leví ruc'ajol can ri Melqui,
y ri Melqui ruc'ajol can ri Jana,
y ri Jana ruc'ajol can jun chic achi xubinaj José.
25 Ri José re', ruc'ajol can ri Matatías,
y ri Matatías ruc'ajol can ri Amós,
y ri Amós ruc'ajol can ri Nahum,
y ri Nahum ruc'ajol can ri Esli,
y ri Esli ruc'ajol can ri Nagai.
26 Ri Nagai re', ruc'ajol can ri Maat,
y ri Maat ruc'ajol can jun chic achi xubinaj Matatías,
y ri Matatías re', ruc'ajol can ri Semei,
y ri Semei ruc'ajol can jun chic achi xubinaj José,
y ri José re', ruc'ajol can ri Judá.
27 Ri Judá re', ruc'ajol can ri Joana,
y ri Joana ruc'ajol can ri Resa,
y ri Resa ruc'ajol can ri Zorobabel,
y ri Zorobabel ruc'ajol can ri Salatiel,
y ri Salatiel ruc'ajol can ri Neri.
28 Ri Neri re', ruc'ajol can jun chic achi xubinaj Melqui,
y ri Melqui ruc'ajol can ri Adi,
y ri Adi ruc'ajol can ri Cosam,
y ri Cosam ruc'ajol can ri Elmodam,
y ri Elmodam ruc'ajol can ri Er.
29 Ri Er re', ruc'ajol can ri Josué,
y ri Josué ruc'ajol can ri Eliezer,
y ri Eliezer ruc'ajol can ri Jorim,
y ri Jorim ruc'ajol can jun chic achi xubinaj Matat.
30 Ri Matat re', ruc'ajol can jun chic achi xubinaj Leví,
y ri Leví ruc'ajol can ri Simeón,
y ri Simeón ruc'ajol can jun chic achi xubinaj Judá,
y ri Judá ruc'ajol can jun chic achi xubinaj José,
y ri José ruc'ajol can ri Jonán,
y ri Jonán ruc'ajol can ri Eliaquim.
31 Ri Eliaquim re', ruc'ajol can ri Melea,
y ri Melea ruc'ajol can ri Mainán,
y ri Mainán ruc'ajol can ri Matata,
y ri Matata ruc'ajol can ri Natán.* 2 S. 5:14; 1 Cr. 3:5; Zac. 12:12.
32 Ri Natán re', ruc'ajol can ri David,
y ri David ruc'ajol can ri Isaí,* 1 S. 17:58; 1 Cr. 2:12, 13; Sal. 72:20; Is. 11:1, 2; Mt. 1:5, 6; Hch. 13:22.
y ri Isaí ruc'ajol can ri Obed,* Rt. 4:17.
y ri Obed ruc'ajol can ri Booz,
y ri Booz ruc'ajol can ri Salmón,
y ri Salmón ruc'ajol can ri Naasón.
33 Ri Naasón re', ruc'ajol can ri Aminadab,
y ri Aminadab ruc'ajol can ri Aram,
y ri Aram ruc'ajol can ri Esrom,
y ri Esrom ruc'ajol can ri Fares,
y ri Fares ruc'ajol can jun chic achi xubinaj Judá.
34 Ri Judá re', ruc'ajol can ri Jacob,
y ri Jacob ruc'ajol can ri Isaac,
y ri Isaac ruc'ajol can ri Abraham,
y ri Abraham ruc'ajol can ri Taré,
y ri Taré ruc'ajol can ri Nacor.* Gn. 11:24, 25.
35 Ri Nacor re', ruc'ajol can ri Serug,
y ri Serug ruc'ajol can ri Ragau,
y ri Ragau ruc'ajol can ri Peleg,
y ri Peleg ruc'ajol can ri Heber,
y ri Heber ruc'ajol can ri Sala.
36 Ri Sala re', ruc'ajol can ri Cainán,
y ri Cainán ruc'ajol can ri Arfaxad,
y ri Arfaxad ruc'ajol can ri Sem,* Gn. 11:10, 11.
y ri Sem ruc'ajol can ri Noé,
y ri Noé ruc'ajol can ri Lamec.
37 Ri Lamec re', ruc'ajol can ri Matusalén,
y ri Matusalén ruc'ajol can ri Enoc,
y ri Enoc ruc'ajol can ri Jared,
y ri Jared ruc'ajol can ri Mahalaleel,
y ri Mahalaleel ruc'ajol can jun chic achi xubinaj Cainán.
38 Ri Cainán re', ruc'ajol can ri Enós,
y ri Enós ruc'ajol can jun achi xubinaj Set,
y ri Set ruc'ajol can ri Adán,
y ri Adán ralc'ua'l ri Dios.* Gn. 1:26, 27; 2:7; 5:1, 2; Is. 64:8.

*3:1 Mt. 14:1, 3.

*3:2 Jn. 11:49; 18:13; Hch. 4:6.

*3:3 Mt. 3:1, 2; Mr. 1:4; Lc. 1:77; Hch. 13:24; 19:4.

*3:4 Is. 40:3; Mt. 3:3; Mr. 1:3; Jn. 1:23.

*3:6 Sal. 98:2; Is. 52:10.

*3:8 Is. 1:16; Ez. 18:27; Hch. 26:20; 2 Co. 7:10.

*3:9 Jn. 15:2, 6.

*3:10 Hch. 2:37.

*3:11 2 Co. 8:14; 1 Ti. 6:18; Stg. 2:15, 16; 1 Jn. 3:17.

*3:12 Mt. 21:32.

*3:14 Pr. 28:16.

*3:14 Ex. 23:1; Lv. 19:11, 12.

*3:15 Jn. 1:19, 20.

*3:16 Mt. 3:11; 1 Co. 12:13.

*3:19 Pr. 28:15, 16; Mt. 14:3, 4; Mr. 6:17, 18.

*3:22 2 P. 1:17.

*3:23 Nm. 4:3, 35, 39, 47.

*3:23 Mt. 13:55; Jn. 6:42.

*3:31 2 S. 5:14; 1 Cr. 3:5; Zac. 12:12.

*3:32 1 S. 17:58; 1 Cr. 2:12, 13; Sal. 72:20; Is. 11:1, 2; Mt. 1:5, 6; Hch. 13:22.

*3:32 Rt. 4:17.

*3:34 Gn. 11:24, 25.

*3:36 Gn. 11:10, 11.

*3:38 Gn. 1:26, 27; 2:7; 5:1, 2; Is. 64:8.