Ri nabey carta ri xutz'ibaj ri apóstol San Pablo chin ri Timoteo
1
Ri Pablo nutz'om tzij
Yin Pablo, jun ru-apóstol ri Jesucristo. Quiri' xbij ri Dios Kacolonel y quiri' chuka' xbij ri Kajaf Jesucristo. Y roma c'a ri Ajaf Jesucristo, koyoben ri k'ij tok nkube chila' chicaj riq'uin rija'. Nintz'ibaj c'a e ri carta re' chave rat Timoteo. Rat cachi'el nuc'ajol, roma ataken-vi ri Jesucristo. Ri utzilüj sipanic ri nspaj-pe ri Dios, ri joyovanic y ri uxlanen ri petenük riq'uin ri Katata' Dios y riq'uin chuka' ri Kajaf Cristo Jesús nc'uje' ta c'a pan avánima.
Ri tijonic ri man ye ketzij tüj
Y cachi'el ri xinbij can chave tok yin xinpu'u chere' pa ruch'ulef Macedonia, quiri' chuka' ninbij chave vocomi, que cac'uje' na pa tinamit Éfeso, roma chiri' yec'o ri man junan tüj quitijonic pari' ri rutzij ri Dios. Y nc'atzin que nabij cheque que man tiquic'ut ri tijonic ri'. Chuka' nc'atzin que nabij cheque que man tiquinimaj ri tzij ri nyeban pari' ri quibi' ri vinük ri xec'uje' ojer can y ri ch'aka chic tzij ri xa choj ye tz'ucutajnük-pe. Tzij quiri' chi jumul yec'o-pe y man jun bey nyeq'uis tüj. Nyetzijolos, pero cheke roj man jun utz ri nucün ta pe. Y man nkuquito' tüj chubanic ri rubin can ri Dios. Roma rija' rubin can que tikaya' kánima riq'uin rija'.
Chuka' ri Dios nrajo' que ch'ajch'oj ri kánima. Rija' nrajo' que nkana' quicot pa tak kánima roma utz c'aslen ri kac'uan chuvüch rija'. Y chuka' nrajo' que ketzij k'ij-k'ij tikaya' kánima riq'uin rija'. Y riq'uin ronojel re' tiketamaj nkujo'on. Roma yec'o ch'aka vinük ri man nquibün tüj chic ronojel re'. Xaxe chic tzij ri man jun cakalen ri nyequibanala'. Rije' ncajo' nyequitijoj ri vinük chin ri ley ri xuya' ri Dios richin ri Moisés. Pero xa man nk'ax ta cheque ri nbij ri ley ri'. Xaxe nquibij ri tzij ri cac'axan.
Roj ketaman que ri ley ri' utz vi. Pero nc'atzin que nucusüs pa rubeyal. Y ketaman chuka' que ri ley man nc'atzin tüj cheque ri vinük ri choj quic'aslen. Ri ley nc'atzin cheque ri vinük ri man nquibün tüj ri nbij, xa cheque ri man nyetaken tüj tzij. Ri man utz tüj quic'aslen chuvüch ri Dios. Ri aj-maqui'. Ri c'o itzel pa tak cánima. Ri nquixolk'otij ri rubi' ri Dios. Ri nyequicamsala' quite-quitata'. Ri nyequicamsala' achique na vinük. 10 Chuka' ri ley ri xuya' ri Dios richin ri Moisés c'o pa quivi' ri achi'a' y ri ixoki' ri nquicanola-qui' richin nyemacun, y pa quivi' ri achi'a' ri man nyequijo' tüj chic ixoki', y xa quiq'uin chic achi'a' nyec'uje-vi. C'o chuka' pa quivi' ri nye'elek'an vinük, pa quivi' ri nyebin tzij ri man ketzij tüj, pa quivi' ri nyecusan rubi' ri Dios xaxe richin man tibix chiquij que man ketzij tüj ri nquibij. Y chuka' ri ley ri' c'o pa quivi' ri vinük ri nye'etzelan ri utz tak tijonic. 11 Quiri' ri nbij ri utzilüj rutzij ri Dios ri nc'amon-pe colonic. Ri Dios ri nkaya' ruk'ij. Y ri rutzij ri Dios galán jabel. Y ja tzij re' ri chilaben chuve yin roma ri Dios ri nintzijoj.
Ri Pablo juis nmatioxin roma ri Jesucristo xujoyovaj ruvüch
12 Ja ri Kajaf Jesucristo ri yo'on vuchuk'a' que ninbün ri samaj re'. Y yin ninmatioxij chin rija' roma xutz'et yan que ninya-vi vánima riq'uin y romari' xinrucha' richin xinoc rusamajel. 13 Xuya' nusamaj, stape' (aunque) xinbij itzel chirij, y stape' (aunque) chuka' xenya' pa pokonül ri vinük ri quitaken rija' y juis ri itzel ri xinbanala' chiquij. Pero ri Ajaf xujoyovaj nuvüch, roma yin chiri' man vetaman tüj ri ninbün roma man jani nutaken tüj ri Jesucristo. 14 Pero ri Kajaf Dios juis nim ri utzilüj sipanic ri xspaj-pe pa nuvi'. Roma xbün chuve que xinya' vánima riq'uin ri Jesucristo y xbün chuka' que xinjo' rija'.
15 Y ri ninbij chave vocomi, ketzij vi, y c'uluman que nnimüx coma conojel: Que ri Jesucristo xpu'u chuvüch ri ruch'ulef richin xojrucol roj aj-maqui', y ja yin ri más itzel numac ri xinbün can que chuvüch ri quimac conojel ri ch'aka chic aj-maqui'. 16 Pero stape' (aunque) juis itzel ri numac ri', ri Jesucristo xujoyovaj nuvüch y xucuy numac. Richin xuc'ut chiquivüch ri vinük que juis rucoch'onic. Xucuy numac yin richin nuc'ut chiquivüch ri vinük ri nyetaken richin, que achique na ta rubanic ri quimac, nyerucuy richin nquil ri c'aslen ri man nq'uis tüj. 17 Romari' tikaya' ruk'ij ri Dios richin chi jumul. Ja rija' ri Rey pa kavi' konojel chupan ri jaru' tiempo ri benük. Rija' man ncom tüj. Rija' man tz'etetül tüj. Xaxe rija' ri Dios y nimalüj etamanel. Y ri Dios nuc'ul ta c'a ruk'ij richin chi jumul. Quiri' ta c'a.
18 Y rat Timoteo rat cachi'el nuc'ajol, ninbij c'a chave que man tamestaj ri bin can coma ri hermanos tok xatoc jun rusamajel ri Dios. Y ri' xa bin cheque rije' roma ri Dios. Man c'a tamestaj. Xa tatija' ak'ij nabün ri samaj ri bin can chave que nabün, cachi'el nbün jun utzilüj soldado. 19 Taya' c'a avánima riq'uin ri Dios, y tana' pan avánima ri achique c'uluman que nabün. Roma yec'o hermanos ri man quiri' tüj xquibün, y romari' xquisutz ri rubanic ri quiyo'on ta cánima riq'uin ri Dios. 20 Quiri' chuka' xquibün ri Himeneo y ri Alejandro. Y romari' xenjüch pa ruk'a' ri Satanás, richin quiri' tiquetamaj que man tiquibij itzel chirij ri Dios.