Ri ruca'n carta ri xutz'ibaj ri apóstol San Pablo chin ri Timoteo
1
Ri Pablo nutz'om tzij
Yin Pablo, ru-apóstol ri Jesucristo roma jari' ri rurayibül ri Dios. Rija' xinrucha' c'a richin que nintzijoj ri nusuj cheque ri vinük. Y ri' ja ri c'aslen ri nuya' cheque ri vinük ri nquiya' cánima riq'uin ri Jesucristo, ri Jun cha'on-pe y takon-pe roma ri Dios. Y nintz'ibaj c'a e ri jun chic carta re' chave rat Timoteo, ri rat cachi'el nuc'ajol y juis ncatinjo'. Y ri utzilüj sipanic ri nspaj-pe ri Dios, ri joyovanic y ri uxlanen ri petenük riq'uin ri Katata' Dios y ri Kajaf Jesucristo nc'uje' ta c'a pan avánima.
Nc'atzin que nak'alajrisaj ri Cristo
Yin chi jumul ninbün orar avoma. Chi pak'ij chi chak'a' ninbün orar. Y chuka' ninmatioxij c'a chin ri Dios avoma rat. Yin ninmatioxij c'a chin ri Dios ri ninsamajij riq'uin jun ch'ajch'ojilüj vánima, cachi'el xquibün ri kaxquin-kamama' can roj israelitas, ri ojer can tiempo. Y ninbij chuka' chave rat Timoteo que juis nka-pe chinuc'u'x que xinavok'ej tok xinel-pe aviq'uin. Y juis ninjo' nquinapon jun bey chic aviq'uin richin quiri' nquicot jun bey chic ri vánima. Y chuka' nka-pe chinuc'u'x que ayo'on-vi avánima riq'uin ri Dios, cachi'el ri xquibün ri avati' Loida y ri ate' Eunice. Rije' quiyo'on cánima riq'uin ri Dios. Y yin vetaman que rat chuka' ayo'on-vi avánima riq'uin ri Dios.
Y romari' ninbij chave que taya' avuchuk'a' chubanic ri samaj ri yo'on chave roma ri Dios. Roma ja ri Dios ri xbanun chave que ncatiquer nabün ri samaj ri', y jari' ri xac'ul tok xinya' ri nuk'a' pan avi'. Y ri Espíritu ri ruyo'on ri Dios cheke roj ri kataken chic rija', man nbün tüj cheke que nkaxbij-ki'. Xa nuya' kuchuk'a', y nbün cheke que nkujo'on y man nkaya' tüj k'ij chin ri mac. Man caq'uix c'a nak'alajrisaj ri rutzij ri Kajaf. Ni man caq'uix chuka' nabij que avetaman nuvüch yin, roma yin yinc'o pa cárcel roma ri rubi' rija'. Y man tapokonaj nac'usaj pokonül roma ncatzijoj ri utzilüj tzij richin colonic. Xa tacoch'o' c'a ronojel, riq'uin ri uchuk'a' ri yo'on chave roma ri Dios. Ri Dios xojrucol chupan ri kamac, y xojrucha' richin nkac'uaj jun lok'olüj c'aslen. Y ronojel ri xbün man roma tüj ri utz ri kabanun roj. Xa roma ri utzilüj sipanic ri nspaj-pe rija', y roma chuka' quiri' runucun pa kavi'. Ojer-ojer can tok man jani c'o tüj ri ruch'ulef, ri Dios xunuc yan que nutük-pe ri Jesucristo richin nuya' ri utzilüj rusipanic cheke. 10 Y vocomi xc'ulun yan pe ri Kacolonel Jesucristo. Rija' xrelesaj ri ruchuk'a' ri camic. Rija' xuc'ut chikavüch ri utzilüj tzij richin colonic, y riq'uin ri' xuk'alajrisaj chikavüch ri c'aslen ri man nq'uis tüj, y xojrelesaj chuka' pa ruk'a' ri camic.
11 Ri Dios xinrucha' yin richin xinoc apóstol y richin nintzijoj ri utzilüj tzij ri' cheque ri vinük ri man ye israelitas tüj, y richin nyentijoj chuka'. 12 Y romari' nintij ri pokonül re'. Pero man nquiq'uix tüj. Roma vetaman-vi ri achique nutaken y nuyo'on vánima riq'uin rija' que nuchajij ri vánima ri nujachon pa ruk'a'. Y vetaman chuka' que nchajij-apu, c'a tok napon ri k'ij tok npu'u chic jun bey rija'.
13 Y rat Timoteo, ninbij c'a chave que cachi'el ri utzilüj tak tijonic ri nuyo'on chave, quiri' c'a chuka' taya' cheque ri ch'aka chic. Roma jun c'a abanun riq'uin ri Jesucristo, ayo'on avánima riq'uin, y ncajo'on chuka'. Man c'a taya' can ri'. 14 Xa tachajij ri samaj ri yo'on chave roma ri Dios. Y ja ri Lok'olüj Espíritu ri c'o pa tak kánima ri nto'on avichin.
15 Rat avetaman que jubama conojel ri hermanos ri yec'o pa tak tinamit richin ruch'ulef Asia yin quiyo'on chic can. Cachi'el ri Figelo y ri Hermógenes. 16 Pero ri hermano Onesíforo man quiri' tüj xbün. Ri Ajaf c'a nujoyovaj ta quivüch ri yec'o pa racho, roma rija' man xq'uix tüj xinrutz'eta-pe chere' pa cárcel. Xa q'uiy mul xuya-pe quicot pa vánima. 17 Pero tok ri hermano Onesíforo xka-pe chere' pa tinamit Roma, juis xinrucanoj q'uiy vuelta xuc'uaj hasta c'a xinril. 18 Y rat jabel avetaman chuka' que rija' juis xojruto' tok xojc'uje' aviq'uin pa tinamit Éfeso. Ri Ajaf c'a nujoyovaj ta ruvüch chupan ri k'ij tok npu'u jun bey chic ri Jesucristo.