Ri ruca'n carta ri xutz'ibaj ri apóstol San Pedro
1
Ri Pedro nitz'iban-e
Ren Simón Pedro, jun rusamajel y ru-apóstol ri Jesucristo, nintak-e ri carta re' chiwe rix ri can iyo'n chuka' iwánima riq'uin ri Jesucristo anche'l kabanon roj, y ri' yalan jabel. Quiri' kabanon konojel, roma ri Dios can choj-wi y chuka' ri Kajaf Jesucristo ri nicolo kachi. Can q'uiy ta ri bendición y ri uxlanen ri xtuya' ri Dios pa iwánima, roma can utz iweta'n rech ri Dios y ri Kajaf Jesucristo.
Anchique modo niquic'uaj jun utz c'aslen ri quiniman chic ri Cristo
Ri Dios, riq'uin ri ruchuk'a' ruyo'n ronojel ri nic'atzin chake chi nijalataj ri kac'aslen y chi nakac'uaj jun c'aslen utz chech raja'. Nuya-pe ri' chake, roma can keta'n chic rech ri xwoyon kachi. Raja' can xojroyoj riq'uin ri nimalaj ruchuk'a' y ruk'ij. Y roma ronojel ri', can c'o chuka' ri ru'in chi nuya' chake. Ri ru'in raja' chi nuya' chake, can utz y nim quikalen. Raja' xu'ij chake chi can jojrucol chech ri itzel tak ex ri jec'o we' chech-ulef, anche'l ri itzel tak ex ri nakarayij. Y xu'ij chuka' chake chi nujal ri kac'aslen y jojoc anche'l raja'. Romari' rix ri iniman chic ri Jesucristo, titija' ik'ij chi tik'alajin ri ruchuk'a' ri Dios pa ic'aslen. Y cuando k'alaj yan ri ruchuk'a' ri Dios pa ic'aslen, titija' ik'ij nitemaj más chirij ri je-tz'iban can chupa rutzij ri Dios. Y cuando iweta'n yan ri je-tz'iban can chupa rutzij ri Dios, titija' ik'ij chuka' nik'il-iwi' chech ri mac. Y cuando jixtiquier yan nik'il-iwi' chech ri mac, titija' ik'ij nic'ue' i-paciencia. Y cuando c'o chic i-paciencia, titija' ik'ij nic'uaj ri c'aslen anche'l nrojo' ri Dios. Y cuando ic'uan chic ri c'aslen anche'l nrojo' ri Dios, titija' ik'ij chuka' ye'ijo' ri kach'alal. Y cuando ye'ijo' yan ri kach'alal, titija' ik'ij chuka' ye'ijo' conojel winak.
Y xa c'o ronojel re' iwiq'uin, man xe ta quiri' xquixc'ue', xa xtitemaj más rech ri Kajaf Jesucristo, y ri ic'aslen más jabel xtu'on. Pero xa c'o jun ri manak ronojel re' riq'uin, xumestaj yan ka chi raja' xech'ajtaj yan ri rumac. Xa ntoc anche'l jun moy o jun ri man nitiquier ta nitzu'n naj. 10 Y romari' wach'alal ri jix-woyon y ri jix-cha'on chic roma ri Dios, can titija' ik'ij chi can cof quixc'ue' riq'uin raja'. Y siempre tibana' ronojel re', chi quiri' man jixtzak ta. 11 Xa quiri' xtiben, can jabel xtic'ul iwech chicaj y can xquixoc chiri', anchi' can ja ri Kajaf Jesucristo ri xcolo kachi ri nibano gobernar chi ronojel tiempo.
12 Romari' ren can man xquitane' ta ninnataj chiwe, más que rix iweta'n yan y chuka' can iyo'n iwánima riq'uin ri ketzij, ri anchok riq'uin xixtijox-wi. 13 Pero ya que cami c'a jin q'ues we' chech-ulef, ren nin-ij chi can nic'atzin ninnataj ronojel re' chiwe chi quiri' jixnojin utz. 14 Roma ren can weta'n chi xe chic jun jani' k'ij jin q'ues we' chech-ulef, roma quiri' xuk'alajij chinuech ri Kajaf Jesucristo. 15 Ren can nintaj nuk'ij nin-ij ronojel re' chiwe, chi quiri' más que ren manak chic jinc'o we' chech-ulef, rix c'a xtoka pa iwi' ronojel ri jenu'in can.
Ri xetz'eto ri nimalaj ruk'ij ri Cristo
16 Y man tz'ucun tak no'j (na'oj) ri xkatzijoj chiwe chirij ri ruchuk'a' ri Kajaf Jesucristo, y chuka' ri xka'ij chiwe chi ri Jesucristo xtipe chic jun mej (bey). Roma roj can xkatzu' chi ri Jesucristo can c'o-wi nimalaj ruk'ij. 17 Roj can jojc'o-wi riq'uin ri Jesús cuando ri Dios ri Rutata' xu'ij chi ri Jesús can c'o ruk'ij. Y can xkac'oxaj cuando ri Dios ri c'o nimalaj ruk'ij xu'ij: Jare' ri Walc'ual y yalan ninjo'; can niquicot wánima riq'uin, xcha'. 18 Roj can xkatzu-wi ronojel. Can xkac'oxaj chi ri Dios xch'o'n-pe chicaj, xkac'oxaj cuando xojc'ue' riq'uin ri Jesucristo chiri' parui' ri lok'olaj juyu'.* Mt 17:1-5; Mr 9:2-7; Lc 9:28-35
19 Y re' nuk'alajij chi can ketzij-wi ri je-tz'iban can chupa rutzij ri Dios, anchi' nu'ij-wi ronojel ri xquiebanataj. Y can utz-wi chi nakac'oxaj ri', roma can anche'l nu'on jun k'ak' nuya' rusakil chupa jun k'eku'm, quiri' nu'on ri tzij ri', romari' can tic'oxaj. Roma xtoka ri k'ij chi ri Cristo xtuya' sakil che ri iwánima, anche'l nu'on ri ch'umil cuando ya nisakar-pe. 20 Y rix titemaj utz re': Man jun winak xtitiquier xtuk'alajij anchique nu'ij rutzij ri Dios ri tz'iban can coma ri xquik'alajij rutzij raja' ojer can, xa manak ri Espíritu Santo riq'uin. 21 Roma can ja' ri Espíritu Santo ri x-in chique ri lok'olaj tak achi'a' ojer can, cuando xqui'ij ronojel ri xquiebanataj. Can man quiq'uin ta reje' xtz'ucutaj-wi-ka ri xqui'ij.

*1:18 Mt 17:1-5; Mr 9:2-7; Lc 9:28-35