24
Ri Pablo y ri yesujun chirij je-pa'l-apo chech ri gobernador Félix
Wo'o' yan k'ij tic'ue-ka ri Pablo chiri' pa Cesarea, cuando xapon-ka ri Ananías ri sacerdote ri más c'o ruk'ij y chuka' jujun chique ri rijilaj tak achi'a' ri c'o quik'ij, y chuka' jun abogado rubinan Tértulo. Reje' xe'apon-ka chech ri gobernador Félix, chi xbequisujuj ri Pablo. Y cuando xwoyox ri Pablo chech ri gobernador, ja' cuando ri Tértulo xutz'om-apo ri sujunic chirij ri Pablo. Ri Tértulo quiere' ri xeru'ij-apo che ri Félix: Nimalaj gobernador, roj nakaya' matiox chawe, roma pa katenemit jojquicot, y manak ayowal; quiri' kabanon roma c'o ano'j (ana'oj), y riq'uin ri' jojac'uan-wi. Nakaya' matiox chawe ret nimalaj achi, roma ronojel ri abanon kaq'uin siempre xabachique (xama'anchique) lugar. Y man nakajo' ta nakalesaj q'uiy tiempo chawe, pero xe roma keta'n chi ret can jabel ano'j (ana'oj), romari' nakajo' chi nac'oxaj juba' ri jun jani' oc tzij ri nakajo' naka'ij chawe. Roma ri jun achi re', can keta'n chi jun itzel achi. Ja raja' ri nibano chi ri israelitas yecataj pa ronojel lugar. Raja' c'o ruk'ij chiquicojol ri winak ri quiniman rubi' ri Jesús aj-Nazaret. Y ja raja' chuka' ri xrojo' ta xu'on chi can man jun ruk'ij ri rocho ri Dios ri c'o pa Jerusalem. Romari' roj xkatz'om chi naka'an juzgar anche'l nu'ij ri ka-ley. Pero ri comandante rubinan Lisias xoc chikacojol, y riq'uin ruchuk'a' xumaj chikak'a'. Y xu'ij chi ri ye'in chi ri Pablo c'o rumac, quiepe c'a chawech ret. Y cuando xtac'utuj ri rumac ri jerubanon, xtatemaj chi can ketzij ri naka'ij chawe chirij ri Pablo, xcha' ri Tértulo.
Y ri winak ri jec'o riq'uin ri Tértulo, can niqui'ij chi ketzij ri xu'ij. 10 Y ri gobernador Félix xu'on-pe retal riq'uin ri ruk'a' che ri Pablo chi tich'o'n. Y raja' xch'o'n-apo, y xu'ij: Ren weta'n chi ret c'o yan juna' ri abanon juzgar ri tenemit re'. Romari' man xtinxi'j ta wi' xquich'o'n-apo, chi nink'alajij chi ren can man jun ex itzel ri nubanon. 11 Y ret jatiquier natzu' xa ketzij ri niqui'ij chuij o manak. Roma ren xa c'aja' cablajuj k'ij quinoka chic jun mej (bey) pa Jerusalem, y xipe chi nonya' ruk'ij ri Dios. 12 Y cuando xinquiwil, man jun ayowal yinajin riq'uin tzij, ni man jenuyacon ta chuka' ri winak chi niqui'en ayowal chiri' pa rocho ri Dios, ni pa tak sinagogas anchi' nitzijos-wi rutzij ri Dios. Ni man jun chuka' ex itzel yinajin pa tenemit. 13 Y ri winak ri ye'in chi ja numac ri' ri jenubanon, man xquietiquier ta xtiqui'ij chi can ketzij, xa ta can nic'utux chique chi tiquik'alajij. 14 Pero ri can nubanon-wi y can nink'alajij-apo chawe, ja chi ren can nutzekleben-wi ri Jesús, ri utzilaj Bey, ri niqui'ij reje' chi can man utz ta. Y roma nutzekleben ri Jesús, can ja ri rusamaj ri Dios nin-en, ri qui-Dios chuka' ri ojer tak kati't-kamama' roj israelitas. Can ninnimaj-wi ronojel ri tz'iban can chupa ru-ley ri Moisés, y chupa chuka' ri quitz'iban can ri achi'a' ri xquik'alajij rutzij ri Dios ojer can. 15 Y ren can weta'n y ninya' wánima riq'uin ri Dios chi ri caminaki' c'o na jun k'ij ri xquiec'astaj-pe. Can xquiec'astaj-pe ri choj y ri man choj ta quic'aslen ri xqui'en we' chech-ulef. Y ri nuwinak chuka' jari' ri quiyoben. 16 Y romari' ren can nintaj nuk'ij chi quiri' man jun ex itzel nin-en chech ri Dios y chiquiwech ri winak. Y quiri' ri wánima can utz nuna'.
17 Ren c'o yan juna' ri man jin-okaninak ta we'. Y cami xinoka, nuc'amon-pe ri sipan-pe chi nonya' chique ri nuwinak ri can nic'atzin chique, y chuka' nuc'amon-pe ri nu-ofrenda ren chi pa rocho ri Dios. 18 Jari' yinajin chiri' pa rocho ri Dios, cuando ri nuwinak israelitas ri je aj pa rech-ulef Asia xinquitzu'. Ren nuch'ajch'ojin chic wi', anche'l nu'ij ru-ley ri Moisés, pero man jun winak jenumolon, ni man jun chuka' ayowal yinajin.* Hch 21:17-28 Xa ja ri jujun israelitas ri' ri xetz'ucu-ka ronojel. 19 Y ja' ta reje' jec'o ta pe we' chawech cami y niqui'ij-apo chawe xa c'o ri niquijo' niquik'alajij chuij, xa c'o numac ri nubanon chiquiwech. 20 Y roma man jec'o ta pe reje', ja ri jec'o-pe we' quie'in xa c'o numac xquiwil cuando xipobex-apo chiquiwech ri autoridades quichi ri israelitas. 21 O tal vez reje' niquinojij chi mac ri xin-en cuando xich'o'n riq'uin wuchuk'a' chiri' chiquicojol y xin-ij: Yiniben juzgar cami roma ren ninnimaj chi ri caminaki' can xquiec'astaj-wi-pe,* Hch 23:6 xicha'. Quiri' xu'ij ri Pablo.
22 Ri gobernador Félix can reta'n-wi anchique rubanon ri quic'aslen ri niquitzeklebej ri Jesucristo ri utzilaj Bey. Romari', cuando xuc'oxaj ri tzij ri xu'ij ri Pablo, ja xupoba' ri sujunic y xu'ij chique conojel: C'a xtipe na ri Lisias ri comandante, c'ajari' xtintemaj más chirij ri jun sujunic ri niben.
23 Y ri Félix xu'ij che ri capitán chi tuchajij utz ri Pablo, pero chuka' man titz'ape' jumul, xa tuya' juba' lugar che chi ntel juba'. Y man quieruk'at ri ye'apon riq'uin ri c'o anchique niquijo' niquiya' che o ne'quitz'eta'.
24 Y cuando xk'ax yan jun jani' k'ij, xpe chic ri gobernador Félix y ri Drusila ri raxayil, jun ixok israelita, ja xutak royoxic ri Pablo, roma raja' nrojo' nuna'ej anchique modo naya' awánima riq'uin ri Jesucristo. 25 Y ri Pablo xapon quiq'uin, y xutz'om rubixic chique anchique modo nu'on jun winak chi nuc'uaj jun chojmilaj c'aslen, y anchique modo nitiquier nuk'il-ri' chi quiri' man nu'on ta mac. Chuka' xu'ij chique chi pa ruq'uisbel k'ij ri Dios xquieru'on juzgar ri winak. Y ri Félix xuxi'j-ri' roma ri xuc'oxaj, y xu'ij che ri Pablo: Cami c'o modo jabe. Y cuando xtijamataj chic juba' nuech, xcatinwoyoj chic, xcha' ri Félix.
26 Y ri gobernador ri' q'uiy mej (bey) xroyoj ri Pablo chi nich'o'n riq'uin, roma xuyobej chi ri Pablo xusuj ta mero che chi nucol-e. Pero ri Pablo man jun xusuj che. 27 Y ca'i' juna' tic'ue' ri Pablo chiri' pa cárcel, cuando ri Félix ri gobernador xjal-e y xpe ri Porcio Festo pa ruq'uiexel. Y ri Félix xe chi utz nitz'et coma ri winak israelitas, c'a xuya' can pa cárcel ri Pablo.

*24:18 Hch 21:17-28

*24:21 Hch 23:6