3
Ri Jesús más c'o ruk'ij chech ri Moisés
Romari', rix lok'olaj tak wach'alal ri xixwoyox chuka' anche'l roj roma ri Dios, chi jojbec'ue' chicaj riq'uin raja', can titzu' rusamaj ri Cristo Jesús. Can ja raja' kaniman, y nakak'alajij chi raja' can ja-wi ri Dios xtako-pe richi, y chuka' ja raja' ri Sacerdote ri más c'o ruk'ij. Ri Jesús can xu'on-wi ri samaj ri xuya-pe ri Dios che, anche'l xu'on ri Moisés. Ri Moisés xu'on rusamaj ri Dios y man xerumalij ta can ri ralc'ual ri Dios.* Nm 12:7 Romari' ri Moisés can c'o-wi ruk'ij. Pero ja ri Jesús ri kaya' más ruk'ij, roma ri Jesús can anche'l jun achi banoy-jay. Y keta'n chi ja ri achi banoy-jay ri más c'o ruk'ij chech ri jay. Ronojel jay, winak yebano, pero ronojel ri nimalaj tak ex ri can jec'o-wi, ja ri Dios xbano. Ri Moisés jun utzilaj rusamajel ri Dios, romari' man xerumalij ta can ri ralc'ual ri Dios. Ri Moisés xeruk'alajij yan ri c'a man jani quiebanataj chupa ri tiempo ri'. Ri Cristo chuka' man yerumalij ta can ri ralc'ual ri Dios. Raja' man choj ta quiri' rusamajel ri Dios, anche'l ri Moisés, roma ri Cristo can Ralc'ual-wi ri Dios. Y roj chuka' can joj ralc'ual-wi ri Dios, xa nakaya' kánima riq'uin raja', y can jojquicot nakayobej-apo ri k'ij cuando raja' xtuya' chake ri ru'in chi xtuya'.
Kojniman che ri Dios chi quiri' jojoc chupa ri uxlanen ri nuya' raja'
Romari' kabana' anche'l nu'ij ri Espíritu Santo chupa rutzij ri Dios ri tz'iban can:
Xa xtic'oxaj rutzij ri Dios cami,
man tiben cof che ri iwánima anche'l xqui'en ri iwati't-imama' ojer can, cuando xecataj chirij ri Dios pa tz'iran rech-ulef.
Y xquijo' ta xquitzu' xa can ketzij nika ri castigo pa quiwi'.
Y romari' ri Dios xu'ij: Cuarenta juna' xinc'ut chiquiwech ronojel ri yitiquier nin-en.
Pero reje' can xqui'en-wi ri itzel tak ex, roma xquijo' xquitzu' xa ren can ketzij ninya' ri castigo pa quiwi'.
10 Romari' xcataj woyowal chique ri xebano quiri'.
Y ren xin-ij: Reje' siempre je-satzinak (je-sachinak) riq'uin ronojel ri niquinojij.
Can niqui'en anche'l man quieta'n ta ri utzilaj bey ri nuc'utun chiquiwech.
11 Y xin-en jurar roma woyowal y xin-ij:
Reje' can manak xquie'oc chupa ri uxlanen ri ninya' ren.* Sal 95:7-11
Quiri' xu'ij ri Dios.
12 Wach'alal, tibana' cuenta iwi' chi'ijunal, chi quiri' siempre niya' iwánima riq'uin ri Dios y man jun ta itzel ex pa iwánima, chi quiri' man niya' ta can ri c'aslic Dios. 13 Nic'atzin chi k'ij-k'ij niya' ruchuk'a' iwánima chi'iwonojel, roma cami c'a c'o tiempo. Quiri' tibana', chi quiri' man jun chiwe xtika pa ruk'a' ri mac, y xticowir ta ránima romari'. 14 Roj xe jun kabanon riq'uin ri Cristo, roma can xkaya' kánima riq'uin cuando xkanimaj. Pero nic'atzin chi roj man nakaya' ta can, y siempre kaya' kánima riq'uin.
15 Roma chupa rutzij ri Dios nu'ij:
Xa xtic'oxaj rutzij ri Dios cami,
man tiben cof che ri iwánima anche'l xbanataj cuando ri winak xecataj chirij ri Dios ojer can.* Sal 95:7-8
16 ¿Anchique winak ri xecataj chirij ri Dios más que can quic'oxan chic rutzij? ¿Man ja' ta como conojel ri xe'el-pe pa rech-ulef Egipto, ri xecol-pe roma ri Moisés? 17 ¿Anchok quiq'uin ri can cuarenta juna' xcataj ruyowal ri Dios? ¿Man quiq'uin ta como ri xqui'en mac y xecom can chiri' pa tz'iran rech-ulef? 18 ¿Anchok chique x-an-wi jurar roma ri Dios chi can man xquie'oc ta chupa ri uxlanen ri nuya' raja'? ¿Man chique ta como ri winak ri man xeniman ta?* Nm 14:1-35 19 Romari' roj nakatzu' chi reje' man xetiquier ta xe'oc chupa ri uxlanen ri' roma man xquinimaj ta ri xu'ij ri Dios.

*3:2 Nm 12:7

*3:11 Sal 95:7-11

*3:15 Sal 95:7-8

*3:18 Nm 14:1-35