3
Ri nic'atzin chi niqui'en ri kach'alal
Can ta'ij chique ri kach'alal chi can quieniman che ri gobierno y chique ri ch'aka chic autoridades. Can riq'uin ronojel cánima tiquibana' ronojel utzilaj samaj ri ni'ix chique. Y ta'ij chuka' chique chi can man jun itzel ex tiqui'ij chirij jun chic winak, y chuka' man tiqui'en ayowal. Xa utz quino'j (quina'oj) tiquibana' quiq'uin conojel winak, y co'l oc quik'ij tiquibana' chiquiwech.
Roma ojer can, roj chuka' can joj nacanak xka'an-pe, man xojniman ta, can joj-satzinak (joj-sachinak), man xojtiquier ta xkak'il-ki' chech ri mac, xa can xka'an ronojel ri itzel tak ex ri xkarayij y yalan xojquicot roma ri ex ri jec'o chech-ulef. Can itzel ri kac'aslen xkac'uaj, itzel xekatzu' ri ch'aka chic roma utz jec'o, itzel xojtz'et roma man utz ta ri kac'aslen y itzel xkatzu-ki' konojel. Pero cuando ri Dios ri xcolo kachi xuc'ut ri utzilaj runo'j (runa'oj) chakawech, y xkana'ej chi conojel winak yerojo'; c'ajari' roj can xkanimaj y ja xojrucol-pe chech ri kamac. Xojrucol, pero man roma ta utz ri kac'aslen kac'uan. Raja' xojrucol xe roma xujoyowaj kawech y chuka' roma xuch'ajch'ojij ri kac'aslen. Can c'ac'ac' c'aslen xuya' chake. Ri Espíritu Santo xoc pa tak kánima, y quiri' xjalataj ri kac'aslen. Ri Dios xuya' ri Espíritu Santo chake, roma ri Jesucristo ri xcolo kachi. Y ri Espíritu Santo can q'uiy samaj nu'on pa kánima. Y romari' man jun kamac nakakalej chech ri Dios, y ri' roma ri favor ri xu'on ri Dios chake. Romari' cami keta'n chi can xtiyo'x chake ri utzilaj c'aslen ri can manak xtiq'uis.
Ronojel re' can ketzij-wi, can utz-wi, y can nic'atzin-wi che ri quic'aslen conojel winak. Romari' ninjo' chi ret man tamalij ye'atijoj riq'uin ronojel re' ri quiniman chic ri Dios, chi quiri' can tiquitija' quik'ij niqui'en ri utz. Pero ri tzij ri xa man jun quikalen, anche'l ri tzij ri ye'an chiquij ri quibi' winak ri xec'ue' ojer can, man quie'ac'oxaj. Y chuka' ri ayowal ri yequi'en ri winak ri man junan ta niquinojij chirij ri nu'ij ru-ley ri Moisés, man quie'ac'oxaj, roma ronojel tzij anche'l ri' man jun yec'atzin-wi.
10 Y xa c'o jun ri yeruc'ut tzij ri man je ketzij ta, y romari' ri kach'alal niquijachala-ka-qui', ta'ij che que man tu'on chic quiri'. Y xa xa'ij yan che jun mej (bey) y man jatrunimaj ta, ta'ij chic jun mej (bey) che. Y xa can man niniman ta, man tac'ul chic rech. 11 Roma jun ri nibano quiri', can k'alaj-wi chi xa yujtajinak runo'j (runa'oj) roma ri etzelal, can mac-wi ri nu'on, y romari' ruyon raja' nroyoj ru-castigo pa ruwi'.
Ri nurayij ri Pablo
12 Y ren xtintak-e ri kach'alal Artemas awiq'uin o ri kach'alal Tíquico.* Hch 20:4; Ef 6:21-22; Col 4:7-8; 2 Ti 4:12 Y cuando xtapon awiq'uin jun chique reje', tatija' ak'ij jatapon pa tenemit Nicópolis. Roma nunojin chi yibec'ue' chiri' pa ru-tiempo ri job. 13 Y ri kach'alal Zenas ri abogado y ri kach'alal Apolos,* Hch 18:24; 1 Co 16:12 taya' ronojel ri nic'atzin chique richi ri quibey, chi quiri' man jun ta anchique xtu'on falta chique. 14 Y quiri' ri kach'alal tiquitemaj niqui'en ri utz. Quiequito' conojel ri c'o nic'atzin chique, chi quiri' can niwachin utz ri quic'aslen chech ri Dios.
Ri ruq'uisbel tak tzij
15 Conojel ri kach'alal ri jec'o wiq'uin niquitak-e ruxnakil-awech. Y taya' chuka' ruxnakil-quiwech ri xe jun kabanon quiq'uin roma kaniman ri Jesucristo. Ri ru-bendición ri Dios xtic'ue' ta iwiq'uin chi'iwonojel. Amén.

*3:12 Hch 20:4; Ef 6:21-22; Col 4:7-8; 2 Ti 4:12

*3:13 Hch 18:24; 1 Co 16:12