5
Ri yix ancianos quiche (quixin) ri iglesias, can ruc'amon chi ye'ichajij ri kach'alal
Wacami c'o c'a nwajo' nchilabej chique ri ancianos quiche (quixin) ri iglesias. Y riyin, yin jun chuka' chique riye'. Y riyin can xintz'et* Lc. 24.48. tek xutij pokon Ro. 8.17. ri Cristo. Y yin jun chuka' chique ri xquetz'eto ri ruk'ij ruc'ojlen ri Cristo tek xtik'alajin pe. Riyix c'a ri yix ancianos quiche (quixin) ri iglesias, can que'ichajij c'a ri kach'alal. Ruma riye' ye riche (rixin) chic ri Dios, y ya ri Dios ri yayon re samaj re' chiwe. Que'ichajij c'a, can achi'el nuben jun aj yuk' quiq'ui ri tak rucarne'l. Jn. 21.16. Y can riq'ui c'a chuka' ronojel iwánima tibana'. Y ma xaxu (xaxe) ta wi ruma c'o chi niben queri'. Ni ma riche (rixin) ta chi nirayij nich'ec q'uiy irajil.§ 1 Ti. 3.3, 8. Xa can que'ichajij ri kach'alal riq'ui ronojel iraybel. Pero ma ruma ta chuka' chi yix c'a riyix ri yixchajin quiche (quixin), ruma ta ri' nik'ax ruwi' ri niben chique.* Ez. 34.4; Mt. 20.25. Ma que ta ri'. Xa can tic'uaj jun chojmilaj c'aslen chiquiwech, riche (rixin) chi queri' riye' niquetamaj niquic'uaj chuka' jun chojmilaj c'aslen. Y wi choj c'a xtiben riyix chiquiwech y jabel ye'ichajij, xtic'ul c'a jun lok'olaj sipanic ri majun bey xtiq'uis ta, y rumari' riyix xtiya'ox (xtya') c'a ik'ij tek xtoc'ulun chic ka ri Cristo, ri cajawalul ri pastores. He. 13.20.
Y queri' chuka' riyix c'ajola', tinimaj titakej c'a quitzij ri ancianos riche (rixin) ri iglesia. Y chi c'ajola' y chi rijita'k chi'iwonojel tinimaj titakej c'a iwi'. Ef. 5.21. Ma tinimirisaj ta iwi'. Ruma chupan ri ruch'abel ri Dios ri tz'iban ca, nubij:
Ri Dios nupaba' ri' chiquiwech ri niquinimirisaj qui'.
Yac'a ri niquich'utinirisaj qui', Riya' nuya' ri rutzil pa quiwi'.
Rumac'ari', can tich'utinirisaj iwi'§ Mt. 23.12; Stg. 4.10. xeruk'a' xeraken ri Dios, ruma Riya' can c'o wi ruchuk'a'. Tich'utinirisaj c'a iwi' chuwech, riche (rixin) chi queri' tek xtapon ri k'ij Riya' xtunimirisaj ik'ij. Y ronojel ri k'axon ri c'o pa tak iwánima,* Sal. 55.22; Mt. 6.25; Fil. 4.6. tiya' pa ruk'a' ri Dios, ruma Riya' can yixruchajij wi.
Can tich'obo' c'a jabel ri achique niben. Y can tichajij chuka' ri ic'aslen y ma quixwer ta ka. Ruma ri itzel winek, ri kac'ulel can nisutin pe chikij. Can achi'el nuben jun coj ri nurek pe ruchi' queri', tek nucanoj achique ri nutij. Can queri' nuben ri itzel winek Mt. 4.1-11; Jn. 8.44; Ef. 4.27; 6.11; Stg. 4.7. chake riyoj. Y can tipaba' iwi' chuwech ri itzel winek riche (rixin) chi ma nich'acon ta chiwij, y can cof quixc'oje' chupan ri icukbel c'u'x. Ruma can iwetaman chi ma xu (xe) ta wi riyix ri yixk'axan tijoj pokonal, Hch. 14.22. xa can queri' chuka' ri nic'aj chic kach'alal ri quiquiran qui' chuwech re ruwach'ulef. 10 Y tek riyix ik'axan chic ri ca'i' oxi' k'ij chupan ri tijoj pokonal ri yixc'o wi, ri Dios ri c'o ronojel ruwech utzil riq'ui y ri can yoj rusiq'uin (royon) konojel ri xa jun chic kabanon riq'ui ri Jesucristo riche (rixin) chi yojbec'oje' chupan ri nimalaj ruk'ij ruc'ojlen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek, Riya' mismo xtuchojmirisaj ta c'a ic'aslen, xtuben ta c'a chiwe chi q'uiy ri yixcowin nicoch', xtuya' ta c'a iwuchuk'a' y xtuben ta c'a chi cof yix pa'el chupan ri icukbel c'u'x. 11 Y Riya' can ta xtinimirisex ruk'ij ruc'ojlen ri ruk'atbel tzij riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek.§ 1 P. 4.11. Amén.
Ri ruq'uisbel tak ch'abel chare re wuj re'
12 Riyin cukul c'a nuc'u'x riq'ui ri kach'alal Silvano,* 2 Co. 1.19; 2 Ts. 1.1. ruma riya' can riq'ui ronojel ránima nuben ri rusamaj ri Dios. Rumari' riyin xinc'utuj c'a utzil chare riya' chi tuc'uaj el chiwe re wuj re', ri xa ma nim ta xinben el chare, He. 13.22. riche (rixin) chi nbij el chupan chi can kitzij wi ri rutzil ri Dios ri achoj riq'ui icukuban wi ic'u'x. Y rumari' majun bey tiya' ca.
13 Y wacami c'a, ri yixc'o chiri', tic'ulu' ri rutzil iwech ri niquitek el ri kach'alal ri yec'o wawe' pa tinamit ri nibix Babilonia chare, Ap. 17.15; 18.10, 21. kach'alal ri can ye cha'on wi ruma ri Dios, can achi'el ri xixrucha' riyix ri chiri'. Chuka' tic'ulu' ri rutzil iwech ri nutek el ri jun ri can achi'el nuc'ajol, ri Marcos§ Hch. 12.12. rubi'. 14 Chi'ijujunal tiyala' rutzil iwech riq'ui jun lok'olaj tz'uban (tz'uman) chi'ij, riche (rixin) chi queri' nik'alajin chi can niwajo' iwi'. Y xtic'oje' ta c'a uxlanibel c'u'x ri pa tak iwánima chi'iwonojel riyix ri xa jun chic ibanon riq'ui ri Jesucristo. Amén.

*5:1 Lc. 24.48.

5:1 Ro. 8.17.

5:2 Jn. 21.16.

§5:2 1 Ti. 3.3, 8.

*5:3 Ez. 34.4; Mt. 20.25.

5:4 He. 13.20.

5:5 Ef. 5.21.

§5:6 Mt. 23.12; Stg. 4.10.

*5:7 Sal. 55.22; Mt. 6.25; Fil. 4.6.

5:8 Mt. 4.1-11; Jn. 8.44; Ef. 4.27; 6.11; Stg. 4.7.

5:9 Hch. 14.22.

§5:11 1 P. 4.11.

*5:12 2 Co. 1.19; 2 Ts. 1.1.

5:12 He. 13.22.

5:13 Ap. 17.15; 18.10, 21.

§5:13 Hch. 12.12.