2
Jun utzilaj rusamajel ri Cristo
Nbij c'a chawe riyit Timoteo ri can yit achi'el nuc'ajol: Can tic'oje' c'a awuchuk'a'* Ef. 6.10. riq'ui ri utzil ri nac'ul riq'ui ri Cristo Jesús. Y ri xinbij chawe chiquiwech ye q'uiy kach'alal, can ya c'a chuka' ri' tac'utu' chiquiwech ri nic'aj chic kach'alal achi'a' ri can cukul wi ac'u'x quiq'ui chi yecowin yequitijoj jabel ri nic'aj chic.
Y ma tapokonaj ta natij pokon ruma naben ri samaj ri nrajo' ri Jesucristo. Xa tacoch'o' ronojel, 2 Ti. 4.5. achi'el nuben jun utzilaj soldado. 1 Ti. 1.18. Jun soldado tek c'o pa cuartel, riya' ma ntel ta el riche (rixin) chi nberubana' jun chic rusamaj, ruma nic'atzin chi nic'oje' chiri' riche (rixin) chi nuben ri bin chare, y can c'o chi nunimaj rutzij ri uc'uayon quiche (quixin). Y que chuka' ri' jun ri oconek pa jun etz'anen.§ 1 Co. 9.25. Wi xa ma nutij ta ruk'ij chi pa ruchojmilal nuben ri etz'anen, ma nich'acon ta. Achi'el chuka' nuben jun samajel pa juyu'. Riya' riche (rixin) chi nril jun utzilaj cosecha c'o chi nisamej nabey. Tach'obo' c'a jabel ronojel re', y ri Ajaf xtuben ta c'a chawe chi xtik'ax chawech jabel.
Toka chac'u'x chi ri Jesucristo xc'astej pe chiquicojol ri caminaki', Riya' jun chique ri ye riy rumam ca ri rey David.* Ro. 1.3, 4. Y yari' ri nbij tek ntzijoj ri lok'olaj ch'abel ri niya'o colotajic. Y ruma ntzijoj ri lok'olaj ch'abel ri', 2 Ti. 4.17. ntij pokon, y hasta xixim re pa tak cárcel. Y xban chuwe achi'el jun itzel achi. Yac'a ri ruch'abel ri Dios ma ximil ta. 10 Y ruma can yenwajo' ri ye cha'on chic ruma ri Dios chi yecolotej, rumari' tek riyin ncoch' ronojel tijoj pokonal. 2 Co. 1.6. Riche (rixin) chi queri' can niquil wi ri colotajic ri nuya' ri Cristo Jesús. Y riye' xquebe chila' chicaj y can xtic'oje' quik'ij quic'ojlen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek.
11 Kas kitzij wi c'a ri nibix:
Wi riyoj ri kaniman chic ri Jesucristo can xojcom yan riq'ui Riya' tek xcom chuwech cruz,
can xkojbec'ase' chuka' riq'ui Riya',§ Ro. 6.5-8; 2 Co. 4.10. ruma Riya' can q'ues wi.
12 Wi xtikacoch' ri tijoj pokonal ruma kaniman Riya', napon na jun k'ij tek junan xkojk'ato tzij riq'ui.
Y wi xa xtikapokonaj nikabij chi yoj riche (rixin) chic Riya', chuka' Riya' xtubij chi ma yoj riche (rixin) ta.* Mt. 10.33; Lc. 12.9.
13 Astape' riyoj ma yoj choj ta riq'ui Riya', Riya' can choj wi kiq'ui riyoj.
Ruma Riya' can ma nujel ta ri ruch'abel. Nm. 23.19.
Tatija' c'a ak'ij riche (rixin) chi yatoc jun utzilaj samajel chuwech ri Dios
14 Tanataj ronojel re' chique ri kach'alal, y tabij chuka' chique pa rubi' ri Ajaf Dios chi ma tiquiben ta oyowal chrij ch'abel ri xa ma yec'atzin ta, ruma xa majun utz nuc'om pe chique. 1 Ti. 1.4. Xa nuyoj quic'u'x ri ye'ac'axan. 15 Can tatija' c'a ak'ij riche (rixin) chi yatoc jun utzilaj samajel chuwech ri Dios, y majun achique ruma chi yaq'uix, ruma can pa ruchojmil natzijoj ri kas kitzij ruch'abel ri Dios. 16 Y man c'a que'ac'ul ta ch'abel ri ma riq'ui ta ri Dios ye petenak wi, ri xa ye riche (rixin) re ruwach'ulef y majun utz niquic'om pe.§ 1 Ti. 6.20. Ruma ri winek ri jabel yequic'ul ch'abel ri achi'el ri', xa yebe más chupan ri itzel c'aslen. 17 Ri tijonic ri' can nuben achi'el nuben ri itzel yabil chi nik'ey ri ch'aculaj ruma. Y jojun chique ri yeya'o ri tijonic ri' ye ri Himeneo y ri Fileto. 18 Riye' can ye elenak chic el chupan ri kitzij, ruma niquibij chi xec'astej yan el ri caminaki', y xa ma que ta ri'. Y rumari' xquiben chique nic'aj chic chi xa xuben ca'i' quic'u'x chupan ri ruch'abel ri Dios. 19 Yac'a ri Dios rubanon c'a chake riyoj ri kacukuban kac'u'x riq'ui ri Jesucristo achi'el jun cimiento ri cof c'o, y tz'ibatajnek jun tzij chuwech ri nubij: Ri Ajaf retaman quiwech* Nah. 1.7. ri ye riche (rixin) chic Riya'. Y chuka' nubij chi que'el pe chupan ri etzelal quinojel ri yeya'o ruk'ij ri rubi' ri Ajaf.
20 Chupan c'a jun nimalaj jay q'uiy ruwech lek y bojo'y yec'o. Yec'o ri ye banon riq'ui k'anapuek, yec'o ri ye banon riq'ui sakapuek, yec'o ri ye banon riq'ui che', y yec'o ri ye banon riq'ui ulef. Yec'o ri ye'ucusex chare ri cosas nima'k quejkalen, y yec'o chuka' ri ye'ucusex chare ri ma can ta c'o quejkalen. 21 Y wi riyoj yoj-el pe chupan ronojel ri etzelal, can yoj achi'el ri cosas ri ye'ucusex chare ri nima'k quejkalen, yoj ch'ajch'ojsan chic ruma ri Ajaf, y yojc'atzin chare riche (rixin) chi nikaben ronojel ruwech utzilaj tak samaj. 22 Rumari' riyit catanmej chuwech ri itzel tak raynic ri nipe pa quic'aslen ri c'a ye c'ajola' na. Riyit xa can tatija' ak'ij chi nac'uaj ri c'aslen choj. Can tacukuba' ac'u'x riq'ui ri Dios. Que'awajo' 1 Ti. 6.11. quinojel. Y can tic'oje' uxlanibel c'u'x chicojol quiq'ui ri nic'aj chic ri can riq'ui jun ch'ajch'ojlaj cánima niquiya' ruk'ij ri Ajaf. 23 Man c'a que'ac'ul ta ch'abel ri majun quejkalen y xa majun utz niquic'om pe chawe, 1 Ti. 1.4. ruma ya tzij ri achi'el ri' ri yec'amo pe oyowal. 24 Ruma jun rusamajel ri Ajaf Dios,§ 1 Ti. 3.2, 3; Tit. 1.7. ma utz ta chi nuben oyowal. Can nic'atzin chi utz runa'oj quiq'ui quinojel. Y nic'atzin chuka' chi nicowin yerutijoj jabel ri kach'alal, y nicoch'on. 25 Y nic'atzin chi riq'ui ch'uch'ujil tubij chique ri winek ri xa itzel yech'o chrij ri ruch'abel ri Dios chi tiquijala' ri quina'oj. Riq'ui c'a juba' ri Dios xa xtuben na chique ri winek ri' chi xtitzolin pe quic'u'x y xtiquetamaj ri kitzij. 26 Riche (rixin) chi xquecolotej pe pa ruk'a' ri itzel winek. Ruma xa can yec'o wi chic pa ruk'a', y riya' can nuben chique chi niquiben xabachique ri nrajo'.

*2:1 Ef. 6.10.

2:3 2 Ti. 4.5.

2:3 1 Ti. 1.18.

§2:5 1 Co. 9.25.

*2:8 Ro. 1.3, 4.

2:9 2 Ti. 4.17.

2:10 2 Co. 1.6.

§2:11 Ro. 6.5-8; 2 Co. 4.10.

*2:12 Mt. 10.33; Lc. 12.9.

2:13 Nm. 23.19.

2:14 1 Ti. 1.4.

§2:16 1 Ti. 6.20.

*2:19 Nah. 1.7.

2:22 1 Ti. 6.11.

2:23 1 Ti. 1.4.

§2:24 1 Ti. 3.2, 3; Tit. 1.7.