7
Re ch'abal re ximbij-yan-ka chiva, can ja re Dios biyon can. Mare' yex hermanos re camas yixinjo', nimbij chiva che takach'ojersaj 1 Jn 3.3. re kac'aslen. Can takachajij re ka-cuerpo y re kánma chach ronojel re xa man ch'ajch'oj-ta. Takaxibij-ki' chach re Dios y man chic takac'uaj re itzel c'aslen. Xa ja re c'aslen otz jare' re takac'uaj, re can ch'ajch'oj.
Re Pablo camas niqui'cot roma re hermanos aj pa tenemit Corinto xtzolaj-pa quic'o'x, mare' camas ye'rajo'
Hermanos, ninc'utuj utzil chiva che tijaka' re ivánma chakavach chin más yojijo' yoj, chin che can chupan re ivánma yojc'ue-va. Yoj man jun itzel cosa kabanon chiva. Yoj man jun re kayajon-ta runa'oj, y chuka' man jun re kak'alon-ta. 2 Co 12.17. Pero tak yen ximbij-ka re ch'abal re' chiva, man ximbij-ta che yex c'o imac. Roma yen ximbij-yan-ka che yex can yixc'o-va pa tak kánma, y man jun xtitiquir xtilisan-a re amor re' kaq'uin, 2 Co 6.11-13. re camic man nitiquir-ta y ni xe-ta re cosas re nakac'alvachij. Y yen nimbij chiva ronojel re nina' pa vánma ivoma yex, y mare' vocame nimbij chiva che yen camas niqui'cot re vánma chivij yex hermanos. 1 Co 1.4. Y itzij yex re vánma can man nibison-ta chic, y jare' re nibano chua che camas yinqui'cot chupan ronojel tijoj-pokonal. Ro 5.3; Fil 2.17.
Yoj can c'o-va tijoj-pokonal nakak'asaj, y jare' chuka' re xe'kak'asaj tak xojeka vova' pa Macedonia. 2 Co 2.13. Xa can man yojxulan-ta ba' pa ruk'a' re tijoj-pokonal, can quire' nakac'alvachij 2 Co 4.8. riq'uin ronojel, y re kaq'uin-ka yoj, re kánma nik'axo y nutaj pokan roma man jun kataman andex ibanon yex, y c'o chuka' tijoj-pokonal nakak'asaj pa quik'a' Dt 32.25. re man quiniman-ta re Jesucristo. Pero re Dios can nucukuba' quic'o'x 2 Ts 2.16. re camanak quik'ij banon chique y mare' re Dios can xucukuba' kac'o'x, che xbeka re hermano Tito kaq'uin. Re hermano Tito xbo'rcukuba' kac'o'x, man xe-ta roma xbeka kaq'uin y xkatz'at rach, man quire-ta, reja' xbo'rcukuba' kac'o'x vova' roma yex can xicukuba-va-pa ruc'o'x chila' iviq'uin. Xbo'rya' rutzijol chaka che yex can yojijo-va, che vocame yex xa yixbison roma man cha'nin-ta xiban rubiyal re xbanataj chi'icojol. Y chuka' xbo'rtzijoj chaka che yex camas nitaj ik'ij chin niban re ninjo' yen che niban. Ronojel re xya' rutzijol chua, can xuban chua che camas xqui'cot re vánma.
Vocame, yen can man nina-ta chic che c'ayef ximban roma re carta re xintak-a chiva, roma tak xintak-a re carta re' chiva, can xuban-va chua che c'ayef xina' y camas xinojij che man-ta quire' rubanic ximban-a cha, roma can xixinya' pa bis. Ex 5.22, 23; Jer 20.7-9; 2 Co 2.4. Vocame, can man c'ayef-ta chic nina', roma xa ba-oc tiempo re xixruya' pa bis re carta re'. Vocame can yinqui'cot, pero man roma-ta re carta re xintak iviq'uin y xixruya' pa bis, man quire-ta, yinqui'cot roma re bis xuban jun samaj iviq'uin, y re samaj re' can xuban chiva che xjalataj ic'aslen. Is 55.7. Can ja-va c'a quire' xrajo' re Dios chin che xixc'ue' pa bis, roma man-ta xixc'ue' pa bis, c'ayef-ta xuban chiva, roma man-ta xjalataj re ic'aslen, y xe-ta yex man-ta xjalataj re ic'aslen, katzij-ta yoj, roma man jun tzij xkabij chiva. 10 Roma tak ja re Dios re nirayin che nipa bis kaq'uin, re bis re' can nuban cha xabanchique vinak che nijalataj ruc'aslen, y riq'uin re' nicolotaj Jer 31.18-20; Ez 18.27-30. chach re rumac. Y re xtibano quire' man jun bey c'a xtitzolaj chij, roma ronojel cosa rion otz nuc'am-pa cha chupan re ruc'aslen. Jac'a re bis re c'o quiq'uin re vinak re man niquijo-ta niquinimaj re Dios, xa man nuban-ta chique che nijalataj quic'aslen Mt 27.4. y xa chupan re camic chin jumul ye'ruc'uaj-va. 11 Xaxe titzu' Jer 50.4, 5; Zac 12.10. andex che samaj xuban pa tak ic'aslen re bis re xuya' re Dios chiva yex. Roma cha'nin xiban rubiyal ronojel. Can cha'nin xibij-pa chua che xa mana-ta yex re c'o imac. Can man xka-ta chivach re rumac rubanon re jun re kejnak pa mac. Can xixibij-ivi' roma xk'ax pan ive' re andex banatajnak chi'icojol. Can yojijo-va. Can nitaj ik'ij chin nibanala' re nurayij re Dios, y can jare' chuka' xilisaj-a re xmacun chi'icojol. Ronojel pa sakil xiban-va rubiyal y xk'alajin che man jun imac. 12 Tak yen ximban-a re carta y xintak-a chiva, man xe-ta roma re jun re xbano re mac. Y chuka' man xe-ta roma re jun re anchok cha xban-va re mac. Man xe-ta coma reje'. Xa can chin che yex niya' pa cuenta y nitamaj che yoj camas nakajo' yixkato', chin che man-ta quire' nibanataj 2 Co 2.4. chi'icojol. 1 Co 5.1. Re Dios can nutz'at-va-pa che quire' re karayin.
13 Y roma xiban-yan rubiyal ronojel mare' yojqui'cot, 1 Co 16.18. roma jare' re karayin yoj. Pero más xojqui'cot Ro 15.32; 2 Ti 1.16; Flm 20. tak xkatz'at re hermano Tito che camas niqui'cot ránma xbeka tak tzolojnak-pa chila' iviq'uin. Yex xa can xiya-pa ruchuk'a' re ránma. 14 Vocame can man yinq'uex-ta 2 Co 10.8. chic chach re Tito, roma tak c'amaje-na tiba iviq'uin, yen xintzijoj 2 Co 9.2. cha che yex camas yix otz. 2 Co 8.24. Yen nojel tiempo ja re katzij re nbin chiva, y vocame can katzij-va chuka' re ximbij-a cha re Tito chivij yex, y man chak ximbij-ta quire' chivij, sino que can katzij-va che yix quire'. 15 Mare' vocame re hermano Tito camas yixrajo', más que chach tak c'amaje-na tapon iviq'uin, 2 Co 6.12. roma reja' ne'ka chuc'o'x che yex can riq'uin ximbire' Fil 2.12. xic'ul. Can iyaben c'a re andex che ch'abal re je'ruc'uan-a reja' chiva. Y chuka' can ne'ka-va c'a chuc'o'x che yex camas yixniman tzij. 2 Co 2.9; 10.5, 6. 16 Yen camas yinqui'cot, roma ntaman che yex can ninimaj tzij. 2 Ts 3.4

7:1 1 Jn 3.3.

7:2 2 Co 12.17.

7:3 2 Co 6.11-13.

7:4 1 Co 1.4.

7:4 Ro 5.3; Fil 2.17.

7:5 2 Co 2.13.

7:5 2 Co 4.8.

7:5 Dt 32.25.

7:6 2 Ts 2.16.

7:8 Ex 5.22, 23; Jer 20.7-9; 2 Co 2.4.

7:9 Is 55.7.

7:10 Jer 31.18-20; Ez 18.27-30.

7:10 Mt 27.4.

7:11 Jer 50.4, 5; Zac 12.10.

7:12 2 Co 2.4.

7:12 1 Co 5.1.

7:13 1 Co 16.18.

7:13 Ro 15.32; 2 Ti 1.16; Flm 20.

7:14 2 Co 10.8.

7:14 2 Co 9.2.

7:14 2 Co 8.24.

7:15 2 Co 6.12.

7:15 Fil 2.12.

7:15 2 Co 2.9; 10.5, 6.

7:16 2 Ts 3.4