10
Re Pablo nubij che c'o autoridad yi'on pa ruk'a' roma re Dios
Yen Pablo can je q'uiy c'a re ye'tzijon chuij y niquibij: Tak re Pablo c'o kaq'uin, can nuban che manak ruk'ij y camas ch'a'l, Is 42.2. jac'a tak naj c'o-va, xa man quire-ta chic nuban kaq'uin. Reja' xa can man rue' ye'rutz'ibaj-pa re tzij chaka, ye'cha'. Pero xa man quire-ta re nimban yen. Roma tak yen c'o jun cosa nimbij chiva che niban, Ro 12.1. can nimban che manak nuk'ij y riq'uin ch'o'l vánma ninc'utuj, can ancha'l xuban re Jesucristo. 1 P 2.23. Re ninjo' yen ja che ibanon-ta chic rubiyal ronojel, roma vo xa c'amaje-na tiban rubiyal tak yen xquinapon iviq'uin, 1 Co 4.21. ja yen re xquimbano rubiyal ronojel. Y yen man ninjo-ta nincusaj re autoridad c'o pa nuk'a'. Ancha'l re ninojin che nimban chique re ye'bin chuij che xa ja re ninrayij yen jare' re nimban, y mana-ta re nurayij re Ajaf. Y can katzij-va che xa yoj vinak, pero yoj man nakaban-ta ancha'l nuban xabanchique vinak, che xa ja re runa'oj reja' nucusaj. Yoj man quire-ta nakaban tak nakaban ayoval riq'uin re etzelal. Yoj ja re ru-poder re Dios re nakacusaj chin nakaban ayoval riq'uin re etzelal. Roma re ru-poder re Dios nitiquir nuch'ac re itzel, Ef 6.13; 1 Ts 5.8. astapa' re itzel can nuna' che ja reja' re nich'acon, pero can nich'acataj-va. Yoj can ye'kach'ac-va c'a re vinak re niquina' che c'o quina'oj y ye'kach'ac chuka' conojel re can c'o-va quik'ij niquina' y man niquijo-ta niquitamaj rach re Dios. Yoj can ye'katz'am-va c'a re vinak re c'o na'oj qui tak re' quiq'uin, y ye'kaya' pa ruk'a' re Jesucristo chin niquinimaj-ta rutzij y niquiban-ta re ruc'amon che niquiban. Re vocame jec'o re man ye'niman-ta tzij chi'icojol, pero tak reje' can xtiquinimaj tzij 2 Co 7.15. y xtiquiban re andex nubij re ruch'abal re Dios chique, c'ajare' tak man xtakapokonaj-ta xtakaya' jun castigo pa quive' 2 Co 13.2. re nic'aj chic re cama-va niquijo-ta che nika quik'ij chin niquinimaj tzij.
Yex, xaxe re nitz'at chij jun vinak re nibij, Jn 7.24; 2 Co 5.12. pero man itaman-ta re anchique cosa c'o pa ránma. Y vo xa c'o jun ninojin che reja' can richin-va re Jesucristo, can quire' chuka' tunojij-ka chakij yoj, che yoj can yoj richin-va chuka' re Jesucristo. 1 Co 14.37; Ga 1.11, 13; 3.29; 1 Jn 4.6. Yoj can yoj rusamajela-va re Ajaf Jesucristo roma can ruyi'on-va autoridad pa kak'a'. Y chuka' nimbij chiva che c'a c'o más autoridad re yi'on pa kak'a', chin nakacusaj chivij chin che yixq'uiy riq'uin re ic'aslen 2 Co 13.10. y man chin-ta che yixkaq'uis. Yoj man yojq'uex-ta nakabij quire' chiva, roma can katzij-va che c'o más autoridad yi'on pa kak'a'. Yen man ninjo-ta che nak'ax pan ive' che re cartas re ye'ntak-a iviq'uin xaxe chin che yixinxibij, man quire-ta. 10 Roma jec'o chiva yex re ye'tzijon che tak yen c'o cartas ye'ntak-a chiva, rion tzij camas cof y je pokan re ye'ntz'ibaj-a chiva. Y jac'a tak yinapon iviq'uin Ga 4.13. xa man jun ruchuk'a' re nuch'abal, 1 Co 1.17. y chuka' man jun rajkalen. 11 Pero re ye'tzijon quire' xaxe ninjo' nimbij chique che can ancha'l rubixic re tzij re nbin-a chupan re cartas re je'ntakon-a, can quire' chuka' xte'mbana' tak xquinapon chila'. Roma man xe-ta tak man yinc'o-ta-apo iviq'uin yintiquir nimban quire' chupan re cartas. Yen y re je vichibil can xtakaban-va re ruc'amon che nakaban iviq'uin.
12 Yoj man nakaban-ta ancha'l niquiban reje'. Roma reje' xa quion niquiya-ka quik'ij. 2 Co 10.18. Reje' can man otz-ta re niquiban, roma xa quina'oj reje' nibin quire' chique. Chiquivach-ka reje', ja reje' re más je otz, 2 Co 5.12. mare' manak modo che ye'oc kachibil roma man yoj junan-ta quiq'uin. 13 Yoj can man xtakaban-ta c'a ancha'l niquiban reje', roma reje' c'ac'anaj je'binak-va, xaxe chin che nibex chique che camas quik'ij. Re kasamaj yoj xaxe napon re anche' nrajo-va re Dios y man nakamoj-ta quisamaj re nic'aj chic samajela'. Re samaj re ruyi'on re Dios chua yen y re je vichibil chin che nakaban, chuka' napon c'a iviq'uin yex. 2 Co 10.15, 16. 14 Yoj man c'a yojbinak-ta naj roma yoj can xya' k'ij chaka che yojsamaj chi'icojol yex. Jac'a yoj re xojapon nabey iviq'uin, y xojapon c'a chila' iviq'uin, roma kac'uan-apo re utzulaj ch'abal chin re Jesucristo 1 Co 3.6; 9.1. re nibex evangelio cha. 15 Y man jun c'a ndoc-va che yoj nakaya-ka kak'ij roma re samaj banon coma re nic'aj chic samajela'. Re kayaben yoj ja-ta che yixq'uiy riq'uin re ic'aslen y can-ta ibanon confiar-ivi' riq'uin re Dios. Chin quire' yoj c'o modo nakatzijoj re ruch'abal re Dios nic'aj chic lugares Ro 15.20. re anche' nrajo' re Dios che nakatzijoj-va. 16 Y mare' yoj can xtakatzijoj re utzulaj ch'abal chin re Dios re nibex evangelio cha, más c'a quila cha re itenemit yex. Y riq'uin re' yoj man yojapon-ta anche' jec'o chic samajela' ye'samaj y c'o chic samaj quibanon. Yoj man ruc'amon-ta che nakaya-ka kak'ij roma re samaj banon coma re nic'aj chic samajela'.
17 Y vo xa c'o jun re nibin che camas nima'k tak samaj re je'rubanalon, más-ta otz che man ye'rubila-ta quire', xa más otz tubij che ja re Ajaf banayon ronojel. Is 65.16; Jer 9.23, 24; 1 Co 1.31. 18 Roma re vinak re nubij che c'o ruk'ij, man ndel-ta che tzij che can quire' chach re Dios. C'aja-na re Dios xtibin, vo xa can quire' o xa man quire-ta. Pr 27.2; Ro 2.29.

10:1 Is 42.2.

10:1 Ro 12.1.

10:1 1 P 2.23.

10:2 1 Co 4.21.

10:4 Ef 6.13; 1 Ts 5.8.

10:6 2 Co 7.15.

10:6 2 Co 13.2.

10:7 Jn 7.24; 2 Co 5.12.

10:7 1 Co 14.37; Ga 1.11, 13; 3.29; 1 Jn 4.6.

10:8 2 Co 13.10.

10:10 Ga 4.13.

10:10 1 Co 1.17.

10:12 2 Co 10.18.

10:12 2 Co 5.12.

10:13 2 Co 10.15, 16.

10:14 1 Co 3.6; 9.1.

10:15 Ro 15.20.

10:17 Is 65.16; Jer 9.23, 24; 1 Co 1.31.

10:18 Pr 27.2; Ro 2.29.