A bécéiuhe tii
te
Pétéru
Atabuhi ko a tii
Woo na e tii a tii ce?
Wo Simon Pétéru, pa apostolo, ke pa apulie na piubwo nang ne hadenii ni acéihi. E picani ten wo Silas (omehi 5.12), be wieli e temehi pwotii he pwo grek.
E tii éniile?
Ha awieme a jo 62 me 64, ha a benaamwon na wo pa daame he lépwo Roma wo Néron, ke e pwotahi ne ko lépwo acéihi ne ko Iésu. Wieli e tii mu Rome wo Pétéru (he na pii kon lang pie ‘Babulona’ ne ha a niide a tii 5.13).
E tii me dee?
Te lépwo acéihi ne ko Iésu Kériso na time uce lépwo Juif, na lé mulie ha a province Asia te lépwo Roma, ha a duaan na pii kon pie Turki jenaa. Ke e pwotii nge céii mwo ati lépwo acéihi na pwotahi ne kolé.
É ko ade na e tii?
Wo lépwo acéihi, ke lé mu ha a péém he ni jo na hiwon. Kehe icehi ana pwo ni apulie na lé tabuhi cubwonilé, ke lé pwotahi ne kolé. Ke lé cine pa daame he lépwo Roma, wo Néron, beme e pwotahi ne kolé mwo. E tii wo Pétéru, beme e pamwoiu lépwo acéihi ne he ni picani na lé mu hen.
Ade ace âne a tii ce?
Wogenye na genye céihi ne ko Iésu, ke genye caa apulie ne ha a bele te Padué, mu ko a bwo pwoâpwailo ko Iésu Kériso. Caa puukenye ne he nii Kériso, ke wâé heme nye mulie ha a mulie na iitihi ati he ni tan. Hemepie pwotahi ne konye, ke wâé heme nye niimihi pie junihe pwotahi ne ko Iésu, ke wâé heme nye picani ha a pipwodéén pwohewiieng. Be me wonaa, ke e o mu konye ni adéihi mu jeda he miiden na e o tee mu dieli mwo (1.3−4, 5.12).
A bwomune a tii 1 Pétéru
Pipwobwocu (1.1−2)
E celuimikenye wo Padué, ke e adéikenye (1.3−12)
Mulie ha a mulie na iitihi (1.13―2.10)
A mulihenye ne pele nina time lé uce temehieng (2.11−25)
A pwooti ne te lu aadomwin (3.1−7)
Nye adéilé heme lé pwotahi ne konye (3.8―4.19)
A pwooti ne te lépwo apihuô (5.1−4)
Bénebwéne pwooti ke bépinelé (5.5−14)
1
Pipwobwocu
Woéo Pétéru, na é pwotii, woéo pa *apostolo te Iésu *Kériso. [Be e neéo ngen beme é patemehi a pwooti ten.] É pwotii lé céiikewé lépwo apulie te Padué, na geé mu he ni pétaapwo province: Pont , Galat, Kapados, Asia ke Bitini* 1.1 Pont…Bitini—Ati ni province naa, ke lé mu ha amu Turki jenaa.. 1.2 Roma 8.29; 2 Tésalonik 2.13Wo Padué Caa, ke e caa pipégalikewé, be weengaa a âniimihinaado ten na caa te bwolihi. Ke a *Jenen Iitihi ten, ke e ne me wogewé a puapulie ten, na iitihi. Ke wo [pa Naîn] Iésu Kériso, ke e caa pétaabwon ni ta pwo tewé, ko a bwo tée na a cewéhen 1.2 3e phrase—Grek: A bwo puukewé ko a cewéhe Iésu Kériso. Wo lépwo Juif, ke lé taunuhi a paaci, ke lé puu ni apulie ko a cewéhen, beme lé pétaabwon ni ta pwo telé. Jenaa ni, ke a bwo mele te Kériso, ke e âpwailo beme pétaabwon ni ta pwo tenye. A ocine mwo ko a piapwo tenye me Padué. Omehi Exode 24.5−6, me Ébéru 9.18−21.. Ke caa wogewé lépwo apulie na geé piténedehi.
Wâé heme etewé a pipwoééhe me a péém na piwéden!
E celuimikenye wo Padué
Pipaunu Padué, pa Caa te Padaame henye, Iésu Kériso! Be te nihe ubwo wéden a pipwoééhe ten me denye. Ke e ne tenye a mulie na mwo coho mu ko a bwo mulie cemwo mu ha amele te Iésu Kériso. Ke é mu ko anaa, ke etenye a céihi na mang, 1.4 Kolosé 1.12é ne ko ati ni *adéihi na nye ucéihi. Ke weengi: Ke o tai ni de ni naî Padué a mulie na e jeda he miiden 1.4 A mulie na e jeda he miiden—Grek: A tau, héritage, a bwopiinen pie: Adéihi na e ne wo Padué dieli mwo., é he na time uce ta ni naado nelang, ke time uce alili, ke time uce tieden, be e mu dieli mwo!
1.5 Ioane 10.28, 17.11Be e celuimikenye wo Padué mu ko a céihi tenye [ne ko Iésu Kériso]. Ke e wéikenye ko a niihen ke a junuun, beme nye bo hegi ati ni adéihi ten§ 1.5 Ati ni adéihi ten—Grek: A bwo celuimikenye., na e bo habwii tenye ha a *Tan Alece* 1.5 Tan Alece—A tan na e bo mwojuia mwo wo Iésu Kériso, beme e pihuô ne ko ati ni naado ne éni pwo bwohemwo, ke é jeda he miiden. Ke wo Padué, ke e bo pwo me mwo coho ati ni naado..
1.6 Cang 1.2; 1 Pétéru 5.10É mu ko ati ninaa, ke wâé heme geé pipwodéén, heme geé muko pétaapwo mu he ni picani na téé. Be wâé heme wonaa ha a benaamwon ce te ju bahin, 1.7 Proverbes 17.3; Zakari 13.9; Malachie 3.3; Cang 1.3beme e tacebwénihi a céihi tewé. Be pwohewii a mwani megele na cini ne pwo miû, beme pétaabwon ana alili mu kon 1.7 Pwohewii mwo a bwo tole na a miida ne pwo miû.. Ke a céihi, ke te nihe a junaado koja a mwani megele, be o tieden ha ace céiu tan. Ke mepie te mang a céihi tewé, ke [é alecehe ni tacebwén] ke geé bo hegi a pipwowâé na nihe ubwo ke piwéden, ha a tan na e bo pihabwiieng de ati ni apulie wo Iésu Kériso.
8-9  1.8 Ioane 20.29; 2 Korénit 5.7Time geé mu uce ali Iésu, kehe icehi ana o eânimewé ten. Ke time geé uce téele alieng, kehe icehi ana geé tee ko céihi ne kon. Ke é mu ko anaa, ke e celuimikewé wo Padué, ke o te junihe ubwo wéden a pipwodéén dewé, na pwocoon me nye pii.
Patemehi ânebun a bwo celuimikenye
10-11  1.10 Mataio 13.16−17 1.11 Psaume 22; Ésaïe 53; Luka 24.26−27Lé mi pébé a pwooti te Padué wo lépwo *péroféta bwolihi, ke lé cihe ko a âpipati na genye bo hegi: a bwo celuimikenye. Be e mu kolé, ke a Jenen Iitihi te Kériso, ke e ne me lé pii pwaatihi a bwo picani ke a bwo mele te Kériso, me a bwo ubwo na a wâé ten alecehen. [Kehe icehi ana time lé uce temehi a pwooti na lé pébé] ke lé te nihe hane me lé temehi pie o [wooélé, ke] éniile, ke o woté.
12 Be e pii telé wo Padué pie, ati ni naado na lé pii pwaatihi ne he niin, ke e bo pacuwohi alecehelé, me denye jenaa. Ke [weengaa ana e tuiebé. Be] li apulie [li e pahedelé ngen wo Padué] ke lé caa patemehi tewé a *Pwooti Wâé, ne ha a junuu a Jenen Iitihi na e âbé mu he miiden. Ke a Pwooti Wâé naa, ke te nihe nime lépwo *âcélo me lé temehi [ke me lé alihi aceli e o bo âbé alecehen].
Mulie ha a mulie na iitihi
13 É mu ko anaa, ke geé pipwoiipikewé, ke geé tee ûmiê, ke geé tee niimihi ni adéihi na e bo ne tewé ha a tan na e bo pihabwiieng hen wo Kériso. 14  1.14 Roma 12.2; Éféso 2.3, 4.17−18Geé piténedehi, be wogewé ni naîn, ke geé nemwo âcehi nina te nimewé kon na ta ânebun, he time geé uce téele temehi Kériso. 15 Geé pipaciitikewé ne he ni huô tewé, be wo Padué na e todekewé, ke Padué na e iitihi. 16  1.16 Lévitique 11.44−45; Mataio 5.48Be caa te tii ne he ni *tii iitihi pie: Geé pipaciitikewé, be é iitihi.Lévitique 19.2
Paciiti Padué
17  1.17 Roma 2.11; Pii Beetihi 2.23Geé pwoiitihi te Padué, ke geé pii kon pie Caa. Ke [wâé heme geé tee niimihi pie] te weeng na e bo muko tautikenye ko nina nye pwo, ke time e uce pipwoinen ne ko ni apulie. Ke é ko anaa na me geé paciitieng he geé mwo ko mulie éni pwo bwohemwo.
18 Be geé te temehi ehi pie [wogewé ni apulie ten jenaa. Be] e pwocuhikewé ko a cuhin na te junihe ubwo. E celuimikewé mu ha a mulihewé ânebun na geé pé koja lépwo watihewé; a mulie na time uce jan me e ne tewé a ju adéihi 1.18 Na time uce jan me e ne tewé a ju adéihi—Grek: Na ticenaado ne kon..
Time e uce pwocuhikewé ko mwani megele ai mwani pwojo, ai ko ce béé naado celi nyaale, ke muti. 19  1.19 Apostolo 20.28; Ébéru 9.12−14Ûhu! E celuimikewé ko a cewéhe Kériso [na e tée he li e mele me dewé]: a cewéle na nihe ubwo wéden a cuhin. Wo Kériso, ke te tice ta kon, pwohewii a nahi muto na *pwoâpwailo kon, na te tice alili me cunu kon.
20  1.20 Éféso 1.4Be e caa mi pipégalieng wo Padué, ânebuhe a bwo tabuhi na a bwohemwo [beme e bo mele, ke me e tuwokenye mu he ni ta pwo tenye]. Ke e habwiieng tewé wo Padué he ni benaamwon ce, be caa *ni bénebwéne tan. 21  1.21 Ioane 14.6; Roma 5.1−2É mu ko Kériso na geé céihi ne ko Padué na e caa pwo me e mulie cemwo mu ha amele, ke e ne ten a bwo ubwo na a wâé. Weengaa ana me geé temehi pie, wo Padué, ke e bo ne tewé ana e caa te pii. Ke geé *ucéihi ne ha a céihi§ 1.21 Dernières phrases—Espérance en Dieu..
Geé pipwoééhewé
22  1.22 Ioane 13.34; Roma 12.10Geé caa hegi a [pwooti na] juuju: [a Pwooti Wâé ko Iésu Kériso] ke geé piténedehi, ke caa ciitili taabwon ni ta pwo tewé mu he ni pwonimewé. Ke é mu ko anaa, ke caa jan me geé pipwoééhe lépwo acéihi bééwé mu he ni ju pwonimewé. Ke te nihe wâé heme geé te cuwo ko wonaa. 23 Be geé caa âbeele cemwo, ke a mulie na geé caa hegi, ke te nihe piwéden koja ana geé hegi koja lu nyaa me caa tewé! Be anaa, ke o nyaale ke tépu* 1.23 1re & 2e phrases—Grek: A bwo piâbeele tewé mwo, ke time uce é mu ko a âdaanu na o muti; kehe te é mu ko a âdaanu na e mu dieli mwo.. Kehe te icehi a mulie na mwo coho na é pii, ke e o mu dieli mwo, be e âbé mu ko a pwooti te Padué, a pwooti na e *mulie dieli mwo.
 
24  1.24 Ésaïe 40.6−8Ati ni apulie,
ke lé pwohewii ni muu meté.
O meiu jélé ati.
O tieden a bwo wâé jélé,
pwohewii a muu buké
na caa meiu, ke e tupwo.
25  É ne ko a pwooti te Padaame,
ke e o te mu die ha a pwonehin!
Ke e o tee cumang dieli mwo.
Ésaïe 40.6−8
 
A pwooti naa, ke a Pwooti Wâé na caa patemehi tewé!

*1:1 1.1 Pont…Bitini—Ati ni province naa, ke lé mu ha amu Turki jenaa.

1:2 1.2 Roma 8.29; 2 Tésalonik 2.13

1:2 1.2 3e phrase—Grek: A bwo puukewé ko a cewéhe Iésu Kériso. Wo lépwo Juif, ke lé taunuhi a paaci, ke lé puu ni apulie ko a cewéhen, beme lé pétaabwon ni ta pwo telé. Jenaa ni, ke a bwo mele te Kériso, ke e âpwailo beme pétaabwon ni ta pwo tenye. A ocine mwo ko a piapwo tenye me Padué. Omehi Exode 24.5−6, me Ébéru 9.18−21.

1:4 1.4 Kolosé 1.12

1:4 1.4 A mulie na e jeda he miiden—Grek: A tau, héritage, a bwopiinen pie: Adéihi na e ne wo Padué dieli mwo.

1:5 1.5 Ioane 10.28, 17.11

§1:5 1.5 Ati ni adéihi ten—Grek: A bwo celuimikenye.

*1:5 1.5 Tan Alece—A tan na e bo mwojuia mwo wo Iésu Kériso, beme e pihuô ne ko ati ni naado ne éni pwo bwohemwo, ke é jeda he miiden. Ke wo Padué, ke e bo pwo me mwo coho ati ni naado.

1:6 1.6 Cang 1.2; 1 Pétéru 5.10

1:7 1.7 Proverbes 17.3; Zakari 13.9; Malachie 3.3; Cang 1.3

1:7 1.7 Pwohewii mwo a bwo tole na a miida ne pwo miû.

1:8-9 1.8 Ioane 20.29; 2 Korénit 5.7

1:10-11 1.10 Mataio 13.16−17

1:10-11 1.11 Psaume 22; Ésaïe 53; Luka 24.26−27

1:14 1.14 Roma 12.2; Éféso 2.3, 4.17−18

1:16 1.16 Lévitique 11.44−45; Mataio 5.48

1:17 1.17 Roma 2.11; Pii Beetihi 2.23

1:18 1.18 Na time uce jan me e ne tewé a ju adéihi—Grek: Na ticenaado ne kon.

1:19 1.19 Apostolo 20.28; Ébéru 9.12−14

1:20 1.20 Éféso 1.4

1:21 1.21 Ioane 14.6; Roma 5.1−2

§1:21 1.21 Dernières phrases—Espérance en Dieu.

1:22 1.22 Ioane 13.34; Roma 12.10

*1:23 1.23 1re & 2e phrases—Grek: A bwo piâbeele tewé mwo, ke time uce é mu ko a âdaanu na o muti; kehe te é mu ko a âdaanu na e mu dieli mwo.

1:24 1.24 Ésaïe 40.6−8