A bécéiuhe tii te Paulo
nge céii
Timoté
Atabuhi ko a tii
Woo na e tii a tii ce?
Wo Paulo, pa apostolo.
E tii éniile?
Ha awieme a jo 62 me 66, alecehe a bwo tabuhi mu he karépu te Paulo ne Rome, ana tii ne ha a Apostolo pwahamii tii 28. Wieli bwo é alecehen na e bo engen pitihi ni béé amu (wieli é die ha amu Espagne) beme e pipatemehi mwo a Pwooti Wâé. Wieli e tii mu Macédoine a tii ce. Ke é alecehen, ke lé imwieng mwo wo lépwo Roma, ke lé taunueng.
E tii me dee?
Te Timoté. Wo pa caa ten, ke pa Grek; ke wo nyaa ten, ke ê toomwo Juif, êna e céihi ne ko Iésu Kériso. E too Timoté wo Paulo ha a béalohe bwo engen den, he e mu Listre, ha a jo 49. Ke wo Timoté, ke e caa â acémun den (Apostolo 16.1−3). É alecehen, ke wo Paulo, ke e pahedeeng nge Tésalonik, ke é Korénit (1 Korénit 4.14−17), ke é nge Éféso, beme e pwoiipi ni acéihi lang (1 Timoté 1.3).
É ko ade na e tii?
E téne wo Paulo pie, wo lépwo béén, ke lé ko pacémuni ni acéihi ne Éféso ko ni naado na gele. Ke e tii nge céii Timoté, beme e bo pwopune te lépwo acéihi me lépwo apihuô telé.
Ade ace âne a tii ce?
Weengi ni béé pune na e ne te Timoté wo Paulo, ne ha a tii ce:
• Go cumang ne ha a bwo engen dem, âcehi a Tii Iitihi.
• Go mwoiu ne ha a penem dem ko a Pwooti Wâé.
• Go pii te lépwo acéihi pie, wâé heme lé te cuwo ko pwoiitihi ibu.
• Go pwoiipi ni acéihi.
• Go pipégali lépwoce awéihi nen.
A bwomune a tii 1 Timoté
Pipwobwocu (1.1−2)
Pipwocile ni apwopune na lé gele (1.3−20)
A pwooti ko a bwo pwoiitihi (2.1―3.13)
Ni bwomu tenye heme nye pwoiitihi ibu (2.8−15)
Lépwo apihuô me lépwo dikone (3.1−13)
A pihuô te Paulo ne te Timoté (3.14―4.16)
Lé bo piâ ité wo lépwo béén (4.1−5)
Wo pana e penem ehi me de Kériso (4.6−11)
Go pipwocile a bwo mulie tem (4.12−16)
A bwo pacémuni ni pétaapwo acéihi (5.1―6.2)
Bénebwéne pwooti ke bépinelé (6.2−21)
1
Pipwobwocu
1-2  1.2 Apostolo 16.1−3; Tit 1.4Woéo Paulo na é pwotii lé céiiko, go Timoté. Woéo pa apostolo te *Kériso Iésu, pa watihe a céihi tenye. Be lu pahedeéo ngen, woilu me Padué, pa *aceluimikenye [beme é patemehi a pwooti te Kériso]. Wogo pa ju naîng ne ha a céihi ne ko Kériso. Wâé heme e mu kom a *pipwoééhe tice ja kon, me a péém na e âbé mu ko Padué henye me Padaame Kériso Iésu. [Ke wâé heme go temehi] a bwo wâé julu ne kom.
Pipwocile ni apwopune na lé gele
Pa bééng, é te ju paniimihi tem ali é pii he li é engen kojako me é â ha a province Macédoine. Be é pii tem pie, wâé heme go tee mu ha a pwomwo ubwo Éféso, beme go pacuwo lépwo apwopune na lé gele. 1.4 1 Timoté 4.7; Tit 1.14Lé te cuwo ko cihe ko ni jemaa na gele, ke ni jame jepule ko ni nii lépwo watihenye. Ke go pii telé pie me lé necu ninaa. Be ninaa kuti na bo taapwii ni pitaacunaado* 1.4 Ni pitaacunaado—ai Ni bwo picihe na piticenaado ne kon., ke time lé uce picani ko ni penem de Padué, a penem na nye pwo ne ha a céihi 1.4 Penem na nye pwo ne ha a céihi—ai A penem den, ke a bwo celuimi lépwo apulie. Ke genye temehieng cehi ko a céihi..
É pii tem pie, me go pwo anaa, [go Timoté, ke me go pacémuni ni acéihi] beme lé pipwoééhelé mu he ni ju pwonimelé. A pipwoééhe, ke e âbé mu ko a bwo piténedehi nen denye a *pwocihe na e âbé mu he ni pwonimenye. Ke e âbé mwo mu ko a bwo céihi nen denye na juuju.
Kehe icehi ana wo lépwo apwopune na lé gele 1.6 Lépwo apwopune na lé gele—Grek: Wo lépwo béén., ke lé piâ ité koja a pwaaden na wâé. Ke lé pipatieden ne he ni jepule telé na te ju piticenaado ne kon. Be nimelé me lé pacémuni ni apulie ko ni *patén de Moosé. Kehe icehi ana time lé uce temehi nina lé tee ko mwoiu ko pacémunihi!
Ni patén ke wâé, heme nye mulie hen
1.8 Roma 7.12,16Genye te temehi pie te wâé ni patén, heme nye mulie ehi hen. Be time e uce ne ni patén [wo Padué] me de lépwona wâé ni mulihelé. Kehe e ne, beme de lépwona lé te cuwo ko pwo nina ta. Be muhi telé me lé piténedehi, ke lé caada ni pihuô ten:
Lé bitelé koja Padué, ke muhi telé me lé pipaunueng;
Lé pihoonihi ni naado na iitihi;
Lé taunuhi apulie die ko ni nyaa me caa telé;
10 Lé cibe mwa;
Lé pipule hauli me ni béén, die ko ana wo lépwo aiu, ke lé te pipule mwo me ni aiu;
Lé pwo âicu ko ni apulie§ 1.10 Lé pwo âicu ko ni apulie—Trafiquants d’esclaves. Lé imwi ni apulie, ke lé iculé beme lépwo apenem tice ja kon de lépwo béén.;
Lé gele;
Lé pipé ne ko ni béén ne he ni mwopitautinaado.
 
Be [e ne ni patén wo Padué me de lépwona wonaa jélé] me ati lépwona lé pwo ni béé huô na ta. Be time lé uce piténedehi ni pune na mwomwon na genye hegi, 11 ke e âbé mu ko a *Pwooti Wâé, na e ne tong wo Padué [beme é wéihi, ke me é patemehi]. Ke wâé heme nye pipaunueng* 1.11 Wâé heme nye pipaunueng—ai E ne tenye a péém me a pipwodéén., be te junihe wâé nang.
Pwo-olé te Kériso na e celuimikenye
12  1.12 Apostolo 9.15; 1 Korénit 15.9−10; Galat 1.15−16É pwo-olé te Padaame henye Kériso Iésu. Be e niimihi pie jan ne kong me é pwo a penem na e ne tong, ke e ne tong mwo a niihen beme é pwo. 13  1.13 Apostolo 8.3, 9.1−5Kehe é ânebun, ke é mu cihe me ta ne kon. Ke é mu pwotahinaado [ne ko ni apulie ten]. Kehe icehi ana e pipwoééhung, [ke time e uce pwocuhinaado tong. Be e alihi pie] é wonaa be time é uce temehi, be time é uce téele céihi ne kon.
14 Nihe ubwo a pipwoééhe tice ja kon de Padaame Padué ne konye; a pipwoééhe na e pieda me dong. Ke e pwo me é céihi ne ko Kériso Iésu, ke e pwo me é pipwoééhe ni apulie ko a pipwoééhe na e âbé mu kon. 15  1.15 Luka 19.10Be [nye mu pii pie]: «E âbé ne pwo a bwohemwo wo Kériso Iésu, me e celuimi nina ta jélé.» Ke weengaa a pwooti na juuju, ke nina wâé heme genye céihi ne kon.
Ke te woéo kuti pana é te nihe pwo nina ta! 16 Kehe icehi ana e pipwoééhung wo Padué, beme e habwii pie e picani ne kong wo Iésu Kériso. Be, heme e wonaa tong, woéo pa apulie na junihe ta jo, ke o bo a cémun de ni béé apulie. Ke lé bo céihi ne kon, ke lé o bo hegi mu pelen a *mulie dieli mwo.
 
17 Me genye pipaunu Padué me pipii den!
Be weeng Padaame ne ha a wâé ten;
Pana te tice anebwén kon;
Pana te mulie dieli mwo;
Pana time nye uce alieng;
Pana te céiu nang!
Me genye pipwoun den dieli mwo!
Wâé heme wonaa! Amen!
Go cumang ne ha a céihi
18 Ana é pii tem, go Timoté pa naîng, ke te ju piwien me ali lé pii wo lépwo péroféta [he li lé pébé a pwooti te Padué] ne kom. Ni pwooti naa, ke e bo ne ace niihem, beme go pwopahi [a Pwooti Wâé]. 19 Wâé heme go *cumang ne ha a céihi tem [ne ko Kériso]. Ke go pipwocile, beme go mulie ehi âcehi ni pwooti na e âbé mu ha a pwonimem.
Be wo lépwo béén, ke muhi telé me lé piténedehi a pwocihe na e âbé mu he ni pwonimelé. Ke lé caa patieden a céihi telé. 20  1.20 1 Korénit 5.5; 2 Timoté 4.14−15Woilu pelelé wo Iméné me Alexandre. Ke é caa nelu te *Caatana 1.20 É caa nelu te Caatana—Wieli a bwopiinen pie, e pawielu wo Paulo mu ha a puco te ni acéihi, ucéihi a benaamwon na lé taatééhi ni mulihelé., be me wonaa, ke me lu temehi pie, lu nemwo pii pie lu cihe ne he nii Padué 1.20 Pii pie lu cihe ne he nii Padué—ai Pii me ta a nii Padué (blasphémer).!

1:1-2 1.2 Apostolo 16.1−3; Tit 1.4

1:4 1.4 1 Timoté 4.7; Tit 1.14

*1:4 1.4 Ni pitaacunaado—ai Ni bwo picihe na piticenaado ne kon.

1:4 1.4 Penem na nye pwo ne ha a céihi—ai A penem den, ke a bwo celuimi lépwo apulie. Ke genye temehieng cehi ko a céihi.

1:6 1.6 Lépwo apwopune na lé gele—Grek: Wo lépwo béén.

1:8 1.8 Roma 7.12,16

§1:10 1.10 Lé pwo âicu ko ni apulie—Trafiquants d’esclaves. Lé imwi ni apulie, ke lé iculé beme lépwo apenem tice ja kon de lépwo béén.

*1:11 1.11 Wâé heme nye pipaunueng—ai E ne tenye a péém me a pipwodéén.

1:12 1.12 Apostolo 9.15; 1 Korénit 15.9−10; Galat 1.15−16

1:13 1.13 Apostolo 8.3, 9.1−5

1:15 1.15 Luka 19.10

1:20 1.20 1 Korénit 5.5; 2 Timoté 4.14−15

1:20 1.20 É caa nelu te Caatana—Wieli a bwopiinen pie, e pawielu wo Paulo mu ha a puco te ni acéihi, ucéihi a benaamwon na lé taatééhi ni mulihelé.

1:20 1.20 Pii pie lu cihe ne he nii Padué—ai Pii me ta a nii Padué (blasphémer).