A béalohe tii te Paulo
nge céii
Timoté
Atabuhi ko a tii
Woo na e tii a tii ce?
Wo Paulo, pa apostolo.
E tii éniile?
Ha awieme a jo 66 me 67, ha a béalohe bwo mu he karépu te Paulo ne Rome. Omehi Atabuhi ko a tii 1 Timoté. A bénebwéne tii na e tii, be time uce bwolihi, ke te ju é alecehen, ke e pwo me taunueng wo Néron, pa daame he lépwo Roma. Be pana e tééti lépwona lé céihi ne ko Iésu.
E tii me dee?
Te Timoté. Omehi Atabuhi ko a tii 1 Timoté.
É ko ade na e tii?
E temehi wo Paulo pie, o caa time uce bwali a mulihen, ke e pwotii nge céii Timoté, be te junihe eânimen den, pwohewiin hemepie te pace ju naîn (1.3). E tii beme e habwii a bwo pipwoééhen den, ke me e pamwoiueng ne ha a céihi ten. Ke e pii ten ni bwomunen ne ko lépwo apipune na lépwo agele.
Ade ace âne a tii ce?
Wo Paulo, ke pa apulie na te junihe ubwo nang ne ha a céihi. É ne ha a tii ce, ke e tii ni bénebwéne bwo niimihinaado ten, ke genye alihi a pwonimen, ke ana a junaado ne ten. Weengi a pune na e ne te Timoté ne ha a tii ce:
• Go te ome Iésu, ke go te âcéin taaci, dieli ha a pwonehin, pwohewiiéo (2.8−13; 4.6−8).
• Go paciitihi a mulihem (2.21−22).
• Go nemwo pwo me piwâ go heme go pwo ni penem na e ne tem wo Padaame, be e ne tem a junuun (1.6−8).
• Go tee cumang ne he ni picani me ni téé na e tuie ne kom, mu ko ana wogo, ke pa apulie te Iésu (2.3−7; 4.5).
• Go te cuwo ko piténedehi ni pwooti na juuju, na e mu ha a Tii Iitihi (1.13; 4.14−17), ke go te cuwo ko pipatemehi ke pacémuni ni apulie kon (2.15; 4.5).
• Go tahi taabwon ni cémun na gele (2.21), ke go pipwocile lépwona lé âbé pipwohuô te ni apulie te Padué (3.1−9).
• Go pipégali ni apulie na jan me lé pacémuni ni béén (2.1−2).
A bwomune a tii 2 Timoté
Pipwobwocu (1.1−2)
Nye te cumang ne he ni céihi tenye (1.3―2.13)
E pamwoiu Timoté wo Paulo (1.3−18)
Pa coda na e piténede Padaame (2.1−7)
Wo Iésu Kériso ke pa béhabwiinen denye (2.8−13)
Pipwocile nina lé piâ ité koja a juuju (2.14―3.9)
Ni cémun ne te Timoté (3.10―4.8)
Bénebwéne pwooti ke bépinelé (4.9−22)
1
Pipwobwocu
Woéo Paulo [na é pwotii lé céiiko go Timoté] woéo pa *apostolo te *Kériso Iésu, âcehi ana nime Padué kon. Be e pahedeéo ngen me é pii beetihi a pwooti ko a mulip. Be e caa pii ânebun pie, e bo ne tenye a mulip naa, na e pwaadeniin bé wo Kériso Iésu.
1.2 Apostolo 16.11; 1 Timoté 1.2Wogo pa ju naîng ne ha a céihi, go Timoté, na te junihe eânimung dem. Wâé heme e mu kom a *pipwoééhe tice ja kon me a péém na e âbé mu ko Padué henye me Padaame Kériso Iésu. Ke [wâé heme go temehi] a bwo bwala julu ne kom. Adéiko!
E pamwoiu Timoté wo Paulo
1.3 Apostolo 23.1É heme bwén ke pwang, heme é pwoiitihi, ke é mu tee cuwo ko pii a niim. Ke é pwo-olé te Padué, pali lé pipwoeabwé ten wo lépwoli ukéiu tenye. Ke é ko pipwoeabwé ten mwo, mu ha a ju *pwonimung na time uce pipé ne kong. É niimihi ali bwo é tem [he li é engen kojako]. Ke junihe nimung me é aliko mwo, ke é o te junihe pipwodéén hemepie genyu bo pitookenyu mwo.
Pwo mwo me éle a miû na e kom
1.5 Apostolo 16.1É temehi pie wogo, ke go céihi ne ko Padaame mu ha a ju pwonimem. Be go pwohewii gee tem Loïs, êgi te mi ê acéihi kojako, ke wo Eunice êgi nyaa tem. 1.6 1 Timoté 4.14É mu ko anaa kuti, na é pamwoiuko, beme go wéihi ehi a âpipati te Padué na e kom, li go hegi he li é ne lupwo ing huîim. Be caa pwohewii a miû na e caa pwo me e mele. Ke wâé heme go pwo me éle mwo* 1.6 Miû na e caa pwo me e mele…éle mwo—ai A miû, na wâé heme go pwo me junihe tole..
1.7 Roma 8.15Be a *Jenen Iitihi, na e ne tenye wo Padué, ke time e uce ne me piwâ genye, ai me mwotikenye. Be e pébé céiikenye a junuun, me a pipwoééhe, me a bwo pipwoiipikenye! É mu ko anaa, na go nemwo pwo me piwâ go me go patemehi Padaame henye. Ke go nemwo pwo me mwotiko 1.8 Go nemwo pwo me mwotiko—A pwooti tanim he pwo grek, ke a bwopiinen pie Mwotikenye ne éni, ke é ne ha a niide a tii 12 ke 16. ko a bwo mu tong éni he karépu me den! Kehe wâé heme nyu pimu ibu he ni picani, mu ko [a bwo patemehi na] a *Pwooti Wâé. [Ke go cumang ne ko Padué] be e ne tem a junuun [li é caa pii tem].
A nyebi da céii Padué na e celuimikenye
1.9 Éféso 2.8−9; Tit 3.5E caa *celuimikenye [wo Padué].
Ke e todekenye ati,
beme wogenye ni apulie ten.
Time uce wogenye
na nye pwo anaa;
Kehe te a bwo niimihinaado ten,
na e caa te mi *pajuujuhi,
he mwo te tieden a bwohemwo.
E habwii tenye a pipwoééhe ten
na e pwaadeniin bé wo Kériso.
10  1.10 Ébéru 2.14E tuiebé wo Kériso,
pa aceluimikenye;
e pwo me tieden a niihe a mele.
Ke e ne tenye a *mulie dieli mwo.
Weengaa a Pwooti Wâé ten 1.10 Weengaa a Pwooti Wâé ten—ai É mu ko a Pwooti Wâé.!
Time uce piwâ jo me é patemehieng
11  1.11 1 Timoté 2.7Wo Padué, ke e pwo me woéo pa céiu apostolo ten, beme é patemehi a Pwooti Wâé ten naa, ke me é pacémuni ni apulie kon. 12 Weengaa kuti nina é ko mu he ni picani kon jenaa. Kehe icehi ana time uce mwotiéo kon. Be é te temehi Pana é céihi ne kon. Ke é te céihi me ubwo pie, e bo te wéihi ali e ne tong§ 1.12 Ali e ne tong—Wieli a mulihe Paulo, ai wieli a Pwooti Wâé., dieli ha a *Tan Alece.
13 Go âcehi ni pwooti na juuju, na go caa hegi kojaéo, ke go mulie hen, ne ha a céihi me a pipwoééhe na e ne tenye wo Kériso Iésu. 14  1.14 1 Timoté 6.20Ke go cile ehi a [Pwooti Wâé] na ne tem. Be e bo picani tem a Jenen Iitihi na e mulie konye.
Pa béénye Onésifor
15 É ne ko lépwo acéihi mu ha a province Asia, ke go teko temehi pie, lé bitelé kojaéo; wonaa mwo ne ko lupwo bééng, wo Figèle me Ermogène. 16 Te icehi Onésifor. Ke wâé hemepie wo Padaame, ke me e ne a pipwoééhe ten me de a pwomwoiu ten. Be e tee cuwo ko picani tong, ke time uce mwotieng me e pwokarépu pwohewiiéo* 1.16 Time uce mwotieng me e pwokarépu pwohewiiéo—Grek: Time uce tanim nang ko ni itihe toki kong.. 17 Be é he e tuiebé ha a pwomwo ubwo *Rome, ke time uce mwaale nang ko haneéo ati he ni piduaan, ke e te tooéo.
18 Ke go teko temehi ehi ati ni penem na wâé na e pwo me dong ne ha amu ten é Éféso. Ke é ile Padaame me e habwii ten a pipwoééhe ten 1.18 A pipwoééhe ten—ai A pipwoééhe te Padué., ha ace Tan celi e bo tauti a bwohemwo wo Padué.

1:2 1.2 Apostolo 16.11; 1 Timoté 1.2

1:3 1.3 Apostolo 23.1

1:5 1.5 Apostolo 16.1

1:6 1.6 1 Timoté 4.14

*1:6 1.6 Miû na e caa pwo me e mele…éle mwo—ai A miû, na wâé heme go pwo me junihe tole.

1:7 1.7 Roma 8.15

1:8 1.8 Go nemwo pwo me mwotiko—A pwooti tanim he pwo grek, ke a bwopiinen pie Mwotikenye ne éni, ke é ne ha a niide a tii 12 ke 16.

1:9 1.9 Éféso 2.8−9; Tit 3.5

1:10 1.10 Ébéru 2.14

1:10 1.10 Weengaa a Pwooti Wâé ten—ai É mu ko a Pwooti Wâé.

1:11 1.11 1 Timoté 2.7

§1:12 1.12 Ali e ne tong—Wieli a mulihe Paulo, ai wieli a Pwooti Wâé.

1:14 1.14 1 Timoté 6.20

*1:16 1.16 Time uce mwotieng me e pwokarépu pwohewiiéo—Grek: Time uce tanim nang ko ni itihe toki kong.

1:18 1.18 A pipwoééhe ten—ai A pipwoééhe te Padué.