Tii te Paulo
nge céii lépwo
Filipi
Atabuhi ko a tii
Woo na e tii a tii ce?
Wo Paulo, pa apostolo. Ke e mu pelen wo Timoté.
E tii éniile?
Ha awieme a jo 60 me 62, ha a bécéiuhe bwo mu he karépu te Paulo ne Rome (Apostolo 28.30−31). Ha a benaamwon naa, ke e tii ni tii na paa: a tii ce, nge céii lépwo Filipi; ke a tii nge céii Filémon; ke ni béé tii mwo nge céii lépwo Éféso; me lépwo Kolosé.
E tii me dee?
Te lépwo acéihi ha a pwomwo ubwo Filipi me lépwo apihuô telé. E pwotii nge céiilé wo Paulo he na 12 ni jo alecehe a bwo mi pipatemehi telé a Pwooti Wâé.
É ko ade na e tii?
Te junihe eânime Paulo te lépwo Filipi (1.8), ke e tii, beme e pii a pipwoééhe ten ne kolé, ke me e ne telé a jepule kon. E pipwo-olé telé ko ni âpipati na lé ne ten (4.10−15). E pamwoiulé beme lé cumang ne he ni céihi telé, ke me lé pipenem ibu ha a pwonime na céiu (1.27). Ke e pii telé pie, me lé tee pipwodéén taaci heme lé mu ko Padaame (4.4).
Ade ace âne a tii ce?
A tii ce, ke pii kon pie, ‘Tii ko pipwodéén’, be e piohiwon ko tii a pipwodéén ne hen wo Paulo. A ju pipwodéén, ke time e uce âbé mu ko ni naado na élé pwomwo kojakenye. Kehe e âbé mu ko a péém de Padué na e mu he ni pwonimenye, mu ko a bwo wogenye he Kériso.
Be nye alihi ne ha a mulihe Paulo pie, pana e te junihe mu he ni picani me ni téé ko Kériso. E tii mu he karépu ne Rome, kehe mwo time e uce ju temehi ce huô kon, be wieli e o mele (1.7; 2.17,23). Ke hiwon lépwona lé téétieng, ke cubwonieng (3.2), kehe te ju mehin ni acéihi na lé picani ten (2.20,21).
Kehe icehi ana e te pipwodéén taaci wo Paulo, ke e hegi nina e tooeng na ati he ni piduaan, ke é ati he ni benaamwon. E pii pie «Tai jan ne kong ati ninaa, é mu ko Kériso na e pamwoiuéo» (4.13).
E tii mwo pie, ana a junaado, ke a bwo temehi Iésu Kériso, Padaame henye. Ke te piticenaado ne ko ati ni béé naado koja anaa (3.8).
Wâé heme nye pipwohewii Iésu ne ha ati ni naado. E pwo me piwahin nang, ke e pineeng me e mele me denye ne ko a kuricé. Ke wâé heme nye pinekenye, ke genye muko pipwoeabwé tenye, ne ha a piwahin pwohewiieng.
A bwomune a tii Filipi
Pipwobwocu ke pipwo-olé (1.1−11)
E piân a Pwooti Wâé (1.12−18)
A mulihe Paulo me de Kériso (1.19−26)
Ni pihuô te Paulo ne te lépwo Filipi (1.27―2.18)
E pahede Timoté me Épafrodite (2.19−30)
A junaado ke me nye temehi Kériso (3.1−21)
Ni béé pihuô te Paulo ke bépinelé (4.1−23)
1
Pipwobwocu
1.1 Apostolo 16.12−40Woéo* 1.1 Woéo—Grek: Wogemu. Wo Paulo na e pwotii, kehe icehi ana e habwii pie, céiu pwonimelu me Timoté he e mu pelen. Paulo na é pwotii, he wogemu me Timoté, be lupwo apenem de *Kériso Iésu. É pwotii lé céiikewé, wogewé lépwo apulie te Padué na geé mu Filipi, me lépwo apihuô me lépwo dikone. Wogewé lépwo apulie te Padué, be geé mu he Kériso Iésu.
Wâé heme e mu pelewé a *pipwoééhe tice ja kon me a péém na e âbé mu ko Padué Caa tenye, me Iésu Kériso, Padaame henye. Adéikewé!
E pwo-olé te Padué wo Paulo
É ati he ni benaamwon na é niimikewé hen, ke é pwo-olé te Padué kowé. Be é te pipwodéén taaci, ne he ni pwopwoiitihi tong me dewé. Be geé picani tong ko a bwo patemehi na a *Pwooti Wâé, tabuhi he geé mi céihi, dieli jenaa.
1.6 1 Korénit 1.8Wo Padué, ke e tabuhi a penem na te nihe wâé ne he ni pwonimewé. Ke é céihi me mwoiu pie, e bo nihe penem kowé, ke e bo panebwénihi ha ace tan celi e bo mwojuia mwobé hen wo Kériso Iésu.
Nihe eânimung dewé! Ke wonaa a pwonimung kowé ati, be geé te nihe picani tong ne he ni penem na e ne tong wo Padué. [Ke genye tai hegi neibuhi a *adéihi ten] jenaa, he é mu he karépu; pwohewiin ânebun [he mwo time uce téele cieéo].
É ha a benaamwon naa, ke é pwopahi a Pwooti Wâé, ke é patemehi te ni apulie beme lé céihi ne kon. Éa, e te temehi wo Padué pie, é pii a juuju. Be é nihe tai pipwoééhewé pwohewii a bwo pipwoééhewé te Kériso Iésu.
Wonaa a pwopwoiitihi tong, beme o piubwo da a pipwoééhe tewé. Wâé heme geé temehi ehi [a céihi na e mu konye]. Ke wâé heme geé temehi pineitééhi aceli wâé me aceli ta. 10  1.10 1 Tésalonik 5.23Ke me wonaa, ke geé o alihi temehi ana wâé me ana juuju, [beme geé mulie hen]. Ke é ha a tan na e bo mwojuia mwo hen wo Kériso, ke o te tice ta kowé celi me tautikewé kon. 11 Ke e o te nihe wâé ke hején ni acehi ni penem dewé, é mu ko ana e mulie kowé wo Iésu Kériso. Ke [wo lépwo apulie, ke lé] bo alihi *a wâé te Padué, ke lé bo pipaunueng.
E piân a Pwooti Wâé
12 Lépwo bééng acéihi, nimung me geé temehi pie, a bwo mu he karépu tong, ke [pwo a naado na wâé hen. Be] é mu ko anaa, ke e te nihe piân a Pwooti Wâé. 13-14  1.13 Apostolo 28.30Be wo lépwo coda na lé mu ha a pomwa te pa gupéno, ke ati ni apulie éni, ke lé caa temehi pie, é mu he karépu ko a bwo penem dong ne ko Kériso. Ke hiwon ni acéihi na e nihe pamwoiulé wo Padaame, beme time uce abwobwo jélé me lé patemehi a pwooti ten.
15-17 Be hiwon nina lé pwojepule ko Kériso mu he ni pwonimelé na wâé. Be lé temehi pie, é mu he karépu mu ko a bwo *pajuujuhi na a Pwooti Wâé. Ke lé temehi pie, [wo Padué na e] ne tong a penem ce.
Kehe pwo lépwo béén na lé patemehi a pwooti é mu ko a pipwokon delé. Be nimelé me lé wédeniéo. Ke lé pwo me é mu he ni picani, he é mu éni.
18 É hemepie lé pwo ni penem de Kériso mu he ni ju pwonimelé, ai é heme lé te piniimilé cehi, ke te ju piticenaado ne kon. Be patemehi a nii Kériso mu ko nina lé pwo. Ke é pipwodéén jenaa ko ninaa. Éa, é te cuwo ko pipwodéén.
A mulihe Paulo me de Kériso
19  1.19 2 Korénit 1.11É pipwodéén, be é temehi pie, geé pwoiitihi me dong, ke e nihe picani tong a *Jenen Iitihi te Kériso [ke e wéihi a jenung]. É mu ko anaa, na é céihi pie, o bo tuwoéo [mu he karépu].
20 Nihe nimung me [woéo pa apenem ehi te Kériso. Ke] me o time uce tanim jo [ko ni penem dong] ke me time uce piwâ jo me é habwii pie, te nihe ubwo Kériso 1.20 Me é habwii pie, te nihe ubwo Kériso—Grek: Me pipaunu Kériso ne ha a ééng., é hemepie é mulie, ai é hemepie é mele. 21  1.21 Galat 2.20Be é hemepie é mulie, ke é mulie me de Kériso. Ke é hemepie é mele [me de Kériso] ke nihe wâé mwo. 22-23  1.23 2 Korénit 5.8Be caa nihe nimung me é mu pele Kériso dieli mwo, be a naado na te junihe wâé wéden.
Kehe icehi ana te nihe hiwon ni bwo niimihinaado tong 1.22−23 1re phrase—Grek: Time é uce temehi ana é pipégali. Be piteéo ne ko lupwo piduaan.. Be é hemepie é tee mulie éni pwo bwohemwo§ 1.22−23 Éni pwo bwohemwo—Grek: Ha a éé apulie., ke é o tee pwo ni penem na wâé me den. 24-25 Ke o wâé me dewé, heme é mu éni pwo bwohemwo, beme é picani tewé, beme o piubwo ngen a céihi me a pipwodéén dewé. Ke é mu ko anaa, na é céihi pie e o mwo te ne tong wo Padué, me é mwo te mu éni. 26 Wonaa, hemepie é âdé céiikewé, ke geé o pipwodéén me pipaunu Kériso Iésu, é mu ko nina e pwo me dong.
Ni pihuô te Paulo ne te ni Filipi
Geé tee cumang
27  1.27 Éféso 4.1; 1 Tésalonik 2.12Ana wâé me dewé, ke me geé mulie cehi a Pwooti Wâé te Kériso. Ke é hemepie é âdé caniêkewé, ai é hemepie time é uce âdé, ke é o bo téne pie, geé cumang ne he ni céihi tewé, ke me geé pipenem ibu ne ha a pwonime na céiu. Be geé [pwohewii lépwona lé] pwopa, ke wâé heme geé penem me mwoiu, beme ubwo a céihi tenye na e âbé mu ko a Pwooti Wâé* 1.27 Dernière phrase—Grek: Geé pwopa…me de a céihi [tenye] ne ko a Pwooti Wâé..
28 Geé nemwo pwo me mwotikewé ko lépwona lé cuwodekewé. Be [é hemepie geé mwoiu] ke lé o alihi pie lé o patieden ati dieli mwo. Ke geé o temehi pie [geé piwéden, ke] e o bo celuimikewé wo Padué.
29  1.29 Apostolo 16.19−40Be weeng, ke e ne tewé a céihi ne ko Kériso, ke weeng mwo, ke e ne me geé mu he ni picani be wogewé lépwo apulie ten.
30 Be woéo mwo, ke é te nihe mu he ni picani me den, jenaa ni, pwohewiin ânebun, [he é mwo mu pelewé]. Be geé caa alihi a bwo pwopahi nen dong [a Pwooti Wâé]. Ke a penem naa, ke tai ni penem denye ati 1.30 Grek: Be genye pwo a pa na céiu. Be li geé alihi pie [é pwo a pa naa]. Ke é jenaa ni, ke geé téne mwo pie é mwo teko pwo..

1:1 1.1 Apostolo 16.12−40

*1:1 1.1 Woéo—Grek: Wogemu. Wo Paulo na e pwotii, kehe icehi ana e habwii pie, céiu pwonimelu me Timoté he e mu pelen.

1:6 1.6 1 Korénit 1.8

1:10 1.10 1 Tésalonik 5.23

1:13-14 1.13 Apostolo 28.30

1:19 1.19 2 Korénit 1.11

1:20 1.20 Me é habwii pie, te nihe ubwo Kériso—Grek: Me pipaunu Kériso ne ha a ééng.

1:21 1.21 Galat 2.20

1:22-23 1.23 2 Korénit 5.8

1:22-23 1.22−23 1re phrase—Grek: Time é uce temehi ana é pipégali. Be piteéo ne ko lupwo piduaan.

§1:22-23 1.22−23 Éni pwo bwohemwo—Grek: Ha a éé apulie.

1:27 1.27 Éféso 4.1; 1 Tésalonik 2.12

*1:27 1.27 Dernière phrase—Grek: Geé pwopa…me de a céihi [tenye] ne ko a Pwooti Wâé.

1:29 1.29 Apostolo 16.19−40

1:30 1.30 Grek: Be genye pwo a pa na céiu. Be li geé alihi pie [é pwo a pa naa]. Ke é jenaa ni, ke geé téne mwo pie é mwo teko pwo.