2
Mo'karon Tamusi wyinonokon emamyry
Ajaike'toko pa'poro yja'wan me aino poko, pa'poro amu'mato aino poko, tonapire aino poko, amyne aino poko, pa'poro tyworupake aino poko enapa. Oma'senangon pitanikon wara moro a'kanano wyinono i'kaimapyn manaty aikuru 'se aitoko. Moro 'wa ro etuwaro'mapotoko. Iwara uta'no wyino matunenda'ton, iru'pa mo'ko Jopoto wairy apo'poto o'waine. Ware 34:8
O'toko 'ne I'wa, mo'ko nurono topu 'wa. Kari'na 'wa ro rypo toma man. Tamusi ekosa te typo yry'po me man. Tapene ekosa man. Aseke enapa nuronokon topu me atamytoko a'kanano wyinono auto me. Kurangon Tamusi pokonokon me aitoko. A'kanano wyinonokon tymy, morokon Jesus Kristus upu'po me Tamusi apokupe man irokon ytoko Tamusi 'wa.
Moro Tamusi karetary ta irombo tymero man: Jesaja 28:16 (LXX)
Eneko. Moro Sion po amy ynapo'i'po, tapenen, auto pori'tomanen topu syja. Moro amyikanen ro epy'i'to'pa kynaitan.
 
O'waine Tamusi amyikanamon me tapene man. Mo'karon Tamusi anamyika'non 'wa te ero wara man: Moro auto amynamon nema'pombo topu moro auto pori'tomanen me tywaije man. Ware 118:22 Kari'na wepu'tu'motopo topu me tywaije man. Kari'na womapo'topo topu me tywaije man. Moro auranano pona ro irombo kynepu'tu'mojaton, anamyika'pa iwairykon ke. Moro waton me ro enapa tyje mandon. Jesaja 8:14-15
Amyjaron te Tamusi napo'i'san kari'na me mandon. Jopoto 'wanokon Tamusi pokonokon me mandon. Tamusi wyinonokon kari'na me mandon. Tamusi naporemyndo'san kari'na me mandon. Iwara mo'ko ewa'rumy wyino moro anumengapoto aitoto taweiry taka ako'manamonymbo nikapy'san potonon amaminano mekarota'ton. Exodus 19:5-6, Jesaja 43:20 (LXX), Exodus 19:5, Deuteronomium 4:20, 7:6, 14:2, Titus 2:14, Jesaja 43:21, Jesaja 9:2 10 Penaro Tamusi pyitorykon me kapyn tywaije mandon. Erome te ipyitorykon me mandon. Penaro moro akotanorykon anene'pa Tamusi tywaije man. Erome te moro akotanorykon enejan. Hosea 2:23
Aturuto'kon
11 Typynamon yja'sakarykon, kurujaton atundymapo'pa awaito'ko'me moro aja'mungon nisanory 'wa tauranworonokon ra'na amandonon me. Moro aja'mungon nisanory ro moro aja'karykon maro kyno'wo'manon. 12 Iru'pa ajemandoko mo'karon Tamusi anamyika'non ra'na. Yja'wangon kari'na me pai ajekari'saton. Morokon kurangon anikapyrykon amaminano enery poko te moro Tamusi ety awongata'ton moro i'wa kari'na etawatopo kurita.
13 Mo'ko Jopoto upu'po me pa'poro kari'na nyry'san jopotokon upi'no aitoko. Mo'ko poto 'su jopoto upi'no aitoko, ajepoine iwairy ke. 14 Mo'ko poto 'su jopoto y'petakangon upi'no aitoko, i'wa emoky'san ke mo'karon yja'wangon kari'na kota'ma, mo'karon iru'pyngon kari'na ety awonga. 15 Ero wara irombo moro Tamusi nisanory man: Iru'pa awairykon 'wa mo'karon oty anukuty'non onumengapo'non yndapu'topory man. 16 Kari'na naporemyndo'torykon me ajemandoko. Moro kari'na naporemyndo'torykon me awairykon te amy pairo yja'wan me aino unenen. Tamusi naporemyndo'san me aitoko. 17 Pa'poro amandonon ety awongatoko. Mo'karon aja'sakarykon ipynatoko. Mo'ko Tamusi inendotoko. Mo'ko poto 'su jopoto apyitoko kawo.
18 Amyjaron pyitonano, mo'karon ajopotorykon upi'no atytoko. Inendotoko imero, mo'karon iru'pyngon, typotaporamon roten kapyn, mo'karon ipotapo'non enapa te. 19 Kurano me man Tamusi poko iwo'potyry 'wa amy epanopyry moro typo roten tykota'mary apyito'me ty'wa.
20 One wara ko ajetykon mawongapota'ton, yja'wan oty ka'namon me opoky'marykon ta aweja'nakarykon jako? Iru'pyn oty ka'namon me te awota'karykarykon ta aweja'nakarykon kurano me man Tamusi ekosa. 21 Moro me ro irombo tyko'ma mandon. Mo'ko Kristus enapa irombo o'wanokon me tywota'karyka man. O'to awairykon man enepotopo tyno i'wa man, tywena'po ta awytoto'ko'me. 22 Yja'wan me o'to e'i'pa tywaije man. Amu'mato aino epory'pa tywaije man inda. Jesaja 53:9 23 Tajuru jako, mo'ko tajunen aneju'pa rapa tywaije man. Tykota'mary jako, yja'wan oty 'wa mo'ko tykota'manen epory man anekarity'pa tywaije man. Mo'ko iporo kari'na poko a'wembono auranano ynen 'wa te tywo'po'se man. Jesaja 53:7 24 Morokon kyja'wanykonymbo moro tyja'mun ta taro i'wa man moro wakapu pokonaka, moro kyja'wanykonymbo wyino tymboka kywaito'ko'me moro tamambore aino 'wanokon me. Moro imynga'po 'wa tykura'ma mandon. Jesaja 53:5-6 (LXX) 25 Uta'tonon kapara wara irombo penaro tywaije mandon. Erome te mo'ko kapara enenen 'wa, mo'ko aja'karykon enenen 'wa tywotu'ma mandon.

2:3 Ware 34:8

2:6 Jesaja 28:16 (LXX)

2:7 Ware 118:22

2:8 Jesaja 8:14-15

2:9 Exodus 19:5-6, Jesaja 43:20 (LXX), Exodus 19:5, Deuteronomium 4:20, 7:6, 14:2, Titus 2:14, Jesaja 43:21, Jesaja 9:2

2:10 Hosea 2:23

2:22 Jesaja 53:9

2:23 Jesaja 53:7

2:24 Jesaja 53:5-6 (LXX)