Korinte ponokon 'wano koromono kareta
Uwapo torupamy
Paulus jako moro Korinte po amy poto 'su kurijarakon tundatopo tywaije man. Tyse wyino otykon ekaramanamon, otykon epeka'namon enapa tundatopombo tywaije man moro Korinte 'wa. Tameronokon roten ikapy'san tamusi amyikatopombo tywaije man moro po mo'karon kari'na 'wa. Nurija me mo'karon kari'na emery tywaije man. Mo'karon Korinte po Tamusi na'nanopy'san ra'na pyime Kristus amyikanamon Simosu me e'i'non tywaije mandon. Paulus 'wa na'nen Korinte po kari'na emamyry tu'mapo tywaije man Tamusi wyinonaka. Mo'karon Tamusi na'nanopy'san ra'na yja'wan me oty wairy eta'po ke ty'wa, ero kareta tymero i'wa man. Iwara epanopyrykon 'se tywaije man iru'pa ase'wa emando'ko'me Kristus amyikanamon me.
Ero kareta wota'saka'san
1:1-9 Kareta a'motopo auranano
1:10 - 4:21 Mo'karon Tamusi na'nanopy'san wotaripapyry
5:1 - 6:20 Mo'karon Tamusi na'nanopy'san ra'na yja'wan me imero oty wairy
7:1-40 Aimy'san emamyry
8:1 - 11:1 Mo'karon ikapy'san tamusi 'wa tymy tonomy
11:2 - 14:40 Mo'karon Tamusi amyikanamon emamyry
15:1-58 Kari'na awomyry man rapa
16:1-24 Kareta y'ma'topo auranano
1
Kareta a'motopo auranano
Paulus, mo'ko Tamusi nisanory wararo Jesus Kristus napojomary me iko'ma'po, mo'ko ka'sakarykon Sostenes maro ero kareta merojan mo'karon Korinte po Tamusi na'nanopy'san 'wa, mo'karon Kristus Jesus ta Tamusi wyinonokon me yry'san 'wa, mo'karon Tamusi niko'ma'san 'wa, pa'poro mo'karon wararo Kyjopotorykon Jesus Kristus ety ejatonamon 'wa enapa. Apojoma'san 18:1
Oro mo'ko kyjumykon Tamusi, mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus enapa tyturu'poporykon eneposen o'waine. Oro sara'me ajysen.
Tamusi ety awongary Paulus 'wa
O'kapyn roten Tamusi ety sawongaje apokoine, moro Kristus Jesus ta o'waine inyry'po ituru'popory poko. Kristus ta irombo pa'poro oty ta kurano tapyije o'waine man, iru'pyn me pa'poro oty ekari'to'me o'waine, iru'pyn me pa'poro oty uku'to'me o'waine. Moro Kristus amyikapotopo oka irombo tywotandy'mo man aturu'san ta. Iro ke ro amy pairo Tamusi a'kary nyry oty anamonopy'pa mandon, mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus wopyry momo'namon me. Mo'ko ro i'matyry 'wa ro apori'tomata'ton. Iwara amy pairo ajemendo'paine kynaitan mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus wo'topo kurita. Tamusi tamyikapore man. Mo'ko 'wa ro tyko'ma mandon, o'win awaito'ko'me mo'ko tymuru Jesus Kristus, mo'ko Kyjopotorykon me man inoro maro.
O'win e'i'pa aino
10 Kurujaton te mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus ety ta, yja'sakarykon, o'win ajaurangon waito'me, typo typo ataripapy'pa awaito'ko'me. O'win te imero awonumengarykon wairy man. O'win aturu'san wairy man. 11 Amykon Kloe a'sakarykon irombo ase'wa waty awairykon ekari'ton y'wa. 12 Pa'poro amyjaron amy me terapa o'to mykaton, wykaje irombo. Mo'ko o'win amy kynganon: “Awu Paulus wyino wa”. Mo'ky terapa kynganon: “Awu Apolos wyino wa”. Mo'ky terapa: “Awu Kefas wyino wa”. Mo'ky terapa kynganon: “Awu Kristus wyino wa”. Apojoma'san 18:24
13 Kristus ka'tu tywota'saka nan? Paulus 'kare ajupu'san me moro wakapu poko tywo nan. Paulus ety ta 'kare tatyka mandon. 14 Tamusi ety sawongaje amy pairo ara'nanokon anetyka'pa ywe'i'po poko. Krispus roten setykan Gajus maro. Apojoma'san 18:8, Apojoma'san 19:29, Rome 16:23 15 Amy 'wa pairo irombo yjety ta tatyka ajekarityrykon 'se'pa we'i. 16 Ky! Mo'ko Stefanas enapa e'ka setykan, ran, mo'karon auty tanokon maro. Ynetyka'po me te amy rapa wairy anukuty'pa wa. 1 Korinte 16:15 17 Kristus irombo kari'na etyka yjemoky'pa kynainen. Moro iru'pyn oka ekari'se te yjemo'nen. Omepa'san auran ta kapyn te yjemo'nen ekari'se. Ijako irombo auranano me roten moro wakapu poko Kristus romby'po nairy.
Kristus wairy Tamusi pori'tory me
18 Moro wakapu poko Kristus romby'po ekary irombo to'mere'samon auran me roten man mo'karon uta'tonon man 'wa. Ky'karon utapy'pa aitonon man 'wa te amy Tamusi pori'tory me man. 19 Tymero irombo man: Jesaja 29:14 (LXX)
Mo'karon omepa'san 'wa oty ukutyrymbo sany'matake. Mo'karon oty uku'namon wonumengarymbo sa'kototake.
 
20 O'to ko iro ke ero nono tu'po amy oty uku'nen naitan? O'to ko amy Tamusi karetary uku'nen naitan? O'to ko amy auranano uku'nen naitan? Tamusi 'kare moro ero nono tu'po oty ukutyry anyry'pa tywaije nan oty anukuty'pa aino me. Job 12:17, Jesaja 19:12, 33:18, Jesaja 44:25 21 Tukuty'pa amy pairo ero nono tu'po oty uku'nen we'i'po mero, mo'ko oty uku'nen Tamusi mo'karon tamyikanamon epano'pory 'se tywaije man moro oty anukuty'pa aino nenepyry iru'pyn oka 'wa.
22 Mo'karon Simosu irombo kapu wyinonokon otykon enery 'se mandon. Mo'karon Griek te oty ukutyry 'se mandon. 23 Na'na te ko'wu wakapu poko Kristus romby'po ekari'san. Iro ro mo'karon Simosu ere'kojaton. Mo'karon Simosu me e'i'non ko'wu to'mere'samon auran me roten kynyjaton. 24 Mo'karon iko'ma'san 'wa te, Simosu 'wa, Griek 'wa enapa, mo'ko Kristus Tamusi pori'tory me man. Mo'ko Kristus oty uku'nen me Tamusi wairy enepojan. 25 Moro Tamusi wonumenga'tory irombo oty uku'san 'ne ka'tu rapa kari'na ko'po. Moro Tamusi rupory pari'pe 'ne ka'tu rapa man kari'na ko'po.
26 Onumengatoko roten, yja'sakarykon, one wara awe'i'san poko moro Tamusi 'wa ako'marykon jako. Pyime 'ne waty oty uku'namon ikato'kon ara'naine kynatokon. Pyime 'ne waty typori'tokamon ara'naine kynatokon. Pyime 'ne waty tywaikamon ara'naine kynatokon. 27 Mo'karon oty anukuty'non me ero nono tu'ponokon nekarityrykon 'wa ro Tamusi mo'karon oty uku'namon py'i'topory 'se tywaije man. Mo'karon ru'mangon me ero nono tu'ponokon nekarityrykon 'wa Tamusi mo'karon pari'pyngon py'i'topory 'se tywaije man. 28 Mo'karon amy oty me waty ero nono tu'ponokon nekarityrykon 'wa, mo'karon uwam'ponokon me ero nono tu'ponokon nekarityrykon 'wa, mo'karon e'i'non me ero nono tu'ponokon nekarityrykon 'wa Tamusi mo'karon tywaikamon aike'kary 'se tywaije man.
29 Iwara amy pairo kari'na tywotamyikary upitan Tamusi embata. 30 Tamusi te ajemangapojaton Kristus Jesus ta. Mo'ko ro kupu'san me Tamusi 'wa tyje man oty ukutyry undy me. Mo'ko 'wa ro Tamusi kypojaton tamamboramon me, tywyinonokon me, imboka'san me. 31 Tymero irombo man: Jeremia 9:24
Tywotamyikary 'se amy a'ta, oro Tamusi poko natamyikan.

1:2 Apojoma'san 18:1

1:12 Apojoma'san 18:24

1:14 Apojoma'san 18:8, Apojoma'san 19:29, Rome 16:23

1:16 1 Korinte 16:15

1:19 Jesaja 29:14 (LXX)

1:20 Job 12:17, Jesaja 19:12, 33:18, Jesaja 44:25

1:31 Jeremia 9:24