Johanes nimero'po koromono kareta
Uwapo torupamy
Uwapoto'po me terapa mo'ko Johanes wairy amyikapojan ero inimero'po kareta. Mo'ko inorombo ro Jesus maro itopoty'po nurono apojoma'po pai mo'ko tywaije man. Pyimano oty 'wa topoje man. Jesus maro itopoty'po ke, moro inimero'san otykon amyikaton mo'karon kari'na. Ero kareta ta mo'karon tywena'po ta oma'san kari'na pori'tomanon. Mo'karon Tamusi auran u'manamon pona tuwaro kynyjaton. Iwara epanopyrykon 'se man Tamusi amyikanamon me 'ne ro mo'ja ro iwaito'ko'me.
Ero kareta wota'saka'san
1:1-4 Kareta a'motopo auranano
1:5 - 2:17 Moro aweinano ta amano
2:18 - 4:6 Mo'karon Tamusi auran u'manamon
4:7 - 5:21 Aipynano Tamusi amyikary maro
1
Moro amano ynen auranano
Moro amano ynen auranano penaro terapa tywaije man. Tota na'na 'wa man. Tone aseke tanuru ke na'na 'wa man. Tywo'po'se i'wa na'na man. Tapo na'na ainary 'wa man. Moro amano tywosenepo man. Moro na'na 'wa asenepo'po, mo'ko jumynano ekosa tywaije aitoto i'matypyn amano tone na'na 'wa man. Kynamyikapojan na'na. Kynekarojan na'na o'waine. Moro tynene'po, moro tyneta'po ekarojan ro na'na o'waine enapa, na'na maro o'win awaito'ko'me amyjaron enapa. Moro o'win kywairykon, o'win kywairykon moro man mo'ko jumynano maro, mo'ko imuru Jesus Kristus maro enapa. Ero kareta merojan na'na, tawa'pore imero tywaito'me.
Tamusi wairy aweinano me
Moro iwyino tyneta'po oka ekarojan na'na o'waine. Ero wara man: Tamusi aweinano me man. Amy pairo ewa'rumy waty man ita.
Imaro o'win kywairykon ekarityry se'me ky'waine ewa'rumy ta kamamyrykon jako, konapitaton. Moro iporo aino pyndo kamanjaton. Moro aweinano ta kamamyrykon jako te, moro aseke moro aweinano ta iwairy wara enapa, o'win kytaton. Moro imuru Jesus mynuru pa'poro kyja'wanykonymbo korokanon.
Ija'wany'pa kywokarityrykon jako, aseke kytomu'maton. Moro iporo aino waty man kytaine. Morokon kyja'wanykonymbo anunemy'pa ka'taine te, Tamusi morokon kyja'wanykonymbo katan. Pa'poro yja'wan me kywe'i'san korokatan. Tamyikapore irombo man. Iporo oty ka'san. 10 Yja'wan me o'to e'i'pa kywe'i'san ekarityry jako ky'waine, tonapiren me kysyjaton. Moro auran waty man kytaine. Johanes 1:1

1:10 Johanes 1:1