5
Nono y'mondory Tamusi amyikanamon 'wa
Pa'poro mo'ko Mesias me Jesus wairy amyikanen Tamusi y'me me man. Pa'poro mo'ko jumynano pynanen mo'ko i'me pynanon enapa. Moro ky'waine mo'karon Tamusi y'makon pynary kysuku'saton ero poko: Tamusi kysipynaton. Morokon ikato'konymbo wara ro kytaijaton.
Ero wara irombo moro Tamusi pyny man: morokon ikato'konymbo kysapyijaton. Awosin pe waty man morokon ikato'konymbo. Johanes 14:15 Pa'poro Tamusi y'me irombo ero nono y'mondojan. Ero moro nono y'mondotopo: moro ky'waine Tamusi amyikary.
Noky ko ero nono y'mondonen me nan? Mo'ko Tamusi ymuru me Jesus wairy amyikanen kapyn? Mo'ko ro tuna ta, mynu ta enapa tyto man, mo'ko Jesus Kristus. Tuna ta roten kapyn, tuna ta, mynu ta enapa te tyto man. Iro amyikaponen me mo'ko a'kanano man. Mo'ko a'kanano irombo moro iporono auranano me man. Oruwa irombo moro oty amyikaponamon man:* Amykon 'wa ero po tymero man: kapu ta: mo'ko jumynano, moro auranano, mo'ko Tamusi a'kary enapa. Mo'karon oruwanokon o'win man. [8] Irombo oruwa moro oty amyikaponamon man nono tu'po: mo'ko a'kanano, moro tuna, moro mynu enapa. Morokon oruwanokon o'win man. Kari'na namyikapory pai kysapyijaton. Moro Tamusi namyikapory te poto me 'ne ka'tu rapa man. Moro Tamusi namyikapory irombo man moro tymuru poko inamyikapory. 10 Mo'ko Tamusi ymuru amyikanen ta moro Tamusi namyikapory man. Mo'ko Tamusi anamyikapyn tonapiren me Tamusi yjan. Moro tymuru poko Tamusi namyikapory anamyika'pa irombo man.
11 Ero wara te moro tamyikapomy man: i'matypyn amano tyje Tamusi 'wa man ky'waine. Moro amano ro mo'ko imuru ta man. Johanes 3:36 12 Mo'ko ekosa mo'ko ymunano man inoro ekosa moro amano man. Mo'ko ekosa mo'ko ymunano e'i'pa man inoro ekosa moro amano uwa man.
Kareta y'ma'topo auranano
13 Ero wara simeroi o'waine, ajekosaine i'matypyn amano wairy uku'to'me o'waine, amyjaron mo'ko Tamusi ymuru ety amyikanamon me. 14 Ero wara man moro enari'ma embata kywairykon: amy oty poko inisanory wara kywoturuporykon jako, kynepanamanon ky'waine. 15 Pa'poro kywoturupoto'kon 'wa iwepanamary ukutyry jako ky'waine, kysuku'saton enapa pa'poro morokon i'wa kywoturupoto'kon apo'i'san terapa ky'waine.
16 Mo'ko amy ta'sakary 'wa amy romo'no anenepypyn yja'wan oty kapyry enenenymbo nauranan Tamusi 'wa mo'ko ta'sakary emando'me. Irombo Tamusi amano ytan i'wa. Moro wara pa'poro mo'karon romo'no anenepypyn yja'wan oty ka'namon poko kynaitan Tamusi. Mondo te man, moro ro'mono ene'nen yja'wan oty. Moro poko Tamusi 'wa amy auranary man anekarity'pa wa. 17 Pa'poro yja'wan me o'to kari'na wairy, yja'wan me aino moro man. Ise'me pa'poro 'ne waty yja'wan me aino romo'no ene'san.
18 Kysuku'saton amy pairo Tamusi y'me wairy yja'wan me o'to e'i'pa. Mo'ko Tamusi ymuru te kynaijomanon. Mo'ko yja'wan i'tu'kary upijan. 19 Tamusi wyino kywairykon kysuku'saton. Pa'poro ero nono te mo'ko yja'wan ta man. 20 Kysuku'saton mo'ko Tamusi ymuru wopy'po. Tywonumengapore tyje i'wa kytaton, mo'ko inoro 'ne ro uku'to'me ky'waine. Mo'ko inoro 'ne ro ta kytaton, mo'ko imuru Jesus Kristus ta. Mo'ko ro, mo'ko Tamusi 'ne ro mo'ko man. Mo'ko ro moro i'maty'pyn amano me man.
21 Y'makon, tuwaro aitoko mo'karon ikapy'san Tamusi pona.

5:3 Johanes 14:15

*5:7 Amykon 'wa ero po tymero man: kapu ta: mo'ko jumynano, moro auranano, mo'ko Tamusi a'kary enapa. Mo'karon oruwanokon o'win man. [8] Irombo oruwa moro oty amyikaponamon man nono tu'po:

5:11 Johanes 3:36