Tesalonika ponokon 'wano koromono kareta
Uwapo torupamy
Penaro 'ne waty moro Tesalonika po Tamusi na'nanopy'san apyimy tywaije man. Moro Tamusi amyikary ta iwetuwaro'marykon noro tywaije man. Moro Kristus wopyry man poko rapa tywonumenga imero tywaije mandon. Amykonymbo 'wa ko'i terapa iwopyry man tamyika man. Amykonymbo rapa tywonumenga mandon mo'karon iromby'san ja'mun awomyry man poko. Morokon otykon ekari'to'me ro iru'pyn me mo'ko Paulus 'wa ero kareta tymero man. Mo'karon Tamusi amyikanamon pori'tomanon. Iporo moro Kristus wopyry man wairy amyikapojan i'waine.
Ero kareta wota'saka'san
1:1 Kareta a'motopo auranano
1:2 - 3:13 Mo'karon Tesalonika po Tamusi na'nanopy'san
4:1-12 Mo'karon Tamusi amyikanamon emamyry
4:13 - 5:11 Moro Jesus weramatopo kurita
5:12-28 Kareta y'ma'topo auranano
1
Kareta a'motopo auranano
Paulus, Silvanus maro, Timoteus maro enapa ero kareta merojan mo'karon Tesalonika po Tamusi na'nanopy'san apyimy 'wa, mo'karon jumynano Tamusi ta, mo'ko Jopoto Jesus Kristus ta enapa mandon inaron 'wa. Tamusi turu'popory, sara'me aino enapa amaroine nainen. Apojoma'san 17:1
Moro Tamusi auranymbo wairy typori'toke
O'kapyn roten Tamusi ety awonganon na'na pa'poro apokoine. O'kapyn roten irombo na'na ajejatojaton moro Tamusi 'wa tauranary jako. Aikepy'pa roten na'na kynonumenganon moro Tamusi amyikanamon me ajemaminarykon poko, moro aipynano ta awo'mikarykon poko, mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus wopyry momokyry ta aweja'nakarykon poko enapa mo'ko kyjumykon Tamusi embata. Moro Tamusi 'wa ajapo'i'san uku'san irombo na'na, Tamusi nipynarykon na'na a'sakarykon. Moro na'na nekarityry iru'pyn oka auranano me roten kapyn tywo'se man o'waine, typori'toke enapa te, Tamusi a'kary maro enapa, tamyikapore enapa imero. Muku'saton irombo one wara ara'naine na'na we'i'po ajupu'san me.
Amyjaron ro na'na wara, mo'ko Jopoto wara enapa tywaije mandon. Moro Tamusi a'kary nyry awa'ponano maro moro auranano tapyije o'waine man, aja'karykarykon ta awairykon se'me imero. Apojoma'san 17:5-9 Iwara moro one wara iwairykon man menepojaton mo'karon Masedonie po, Akaje po enapa Kristus amyikanamon 'wa. Awyinomboine irombo mo'ko Jopoto auran tywota man moro Masedonie po roten kapyn, moro Akaje po roten kapyn enapa. Wararo te moro o'waine Tamusi amyikary ekary tywotaripa'se man. Moro poko amy oty ekarityry upijan noro na'na. Aseke irombo one wara o'waine na'na ewa'ma'po ekari'saton. One wara mo'karon ikapy'san tamusi wyino awotu'ma'san ekari'saton, mo'ko nurono Tamusi 'ne ro ety awongato'me. 10 Mo'ko iromby'san wyino inawonga'po imuru, mo'ko o'toto Tamusi erekuru wyino kaijomanamon Jesus wopyry momokyry ekari'saton o'waine kapu wyino.

1:1 Apojoma'san 17:1

1:6 Apojoma'san 17:5-9