Timoteus 'wano koromono kareta
Uwapo torupamy
Mo'ko Timoteus amy Paulus emaminary a'sakary me tywaije man. Efese 'wa tomo'se Paulus 'wa man, mo'karon moro ponokon Tamusi amyikanamon ra'na amy yja'wan omepano wairy ke. Iwara Timoteus moro po a'si'ko tamamina man. Mo'ko pori'tomato'me ro Paulus 'wa ero kareta tymero man. One wara amy pyito Tamusi amyikanamon jopotory me emaminary man poko kynurujan.
Ero kareta wota'saka'san
1:1-2 Kareta a'motopo auranano
1:3-20 Yja'wan omepano wopyry man
2:1 - 3:16 One wara oty wairy man mo'karon Tamusi amyikanamon ekosa
4:1 - 6:10 One wara Timoteus wairy man
6:11-21 Mo'ja ro emaminato'me Timoteus ururu
1
Kareta a'motopo auranano
Paulus, mo'ko Kapano'namon Tamusi wyka'po wara ro, mo'ko kynimomokyrykon Kristus Jesus wyka'po wara ro enapa Kristus Jesus napojoma'po ero kareta merojan mo'ko Tamusi amyikary ta tymuru wara 'ne ro tynenary 'wa. Mo'ko jumynano Tamusi turu'popory, mo'ko Kyjopotorykon Kristus Jesus turu'popory enapa amaro nainen. Akotanory enesen. Sara'me enapa ajysen. Apojoma'san 16:1
Omepano u'manamon amepanamon
Moro Masedonie 'wa ywytory jako wykan o'wa Efese po awaito'me, amykon kari'na e'mato'me amy terapa omepano yry pona i'waine. Ikapy'san auranano poko kapyn, i'maty'pa imero'san kari'na tangonymbo etykon a'pemy'san poko kapyn enapa iwairykon man. Morokon otykon asauranakano ene'san, mo'ko Tamusi 'wa mo'karon tamyikanamon undymary enepyry ko'po. Moro o'mano kari'na arory 'se man amy ikoroka'po turu'ponano wyinono aipynano 'wa, amy otykon 'wa atamiromo'kapopyn turu'ponano wyinono aipynano 'wa, amy enapi'pa Tamusi amyikary wyinono aipynano 'wa enapa. Morokon otykon amonopyry a'mo'po mero ty'waine, amykon kari'na tywoma mandon aronge roten aitoto auranano taka. Moro omenano mero'po poko amepanamon me tywairykon 'se mandon. O'to tykarykon anukuty'pa te mandon. Tynukuty'torykon otykon ekarityry ta kyneja'nakaton.
Iru'pa moro omenano mero'po wairy kysuku'saton, moro ikary wara 'ne a'kuru jako. Mo'ko a'kunen 'wa ero ukutyry man: mo'ko tamamboren 'wano me kapyn moro omenano mero'po man, mo'karon eme'non 'wano me te, mo'karon Jopoto upi'no tywairykon 'se'non 'wano me, mo'karon nendoto e'i'non 'wano me, mo'karon tyja'wangamon 'wano me, mo'karon Tamusi wyino e'i'non 'wano me, mo'karon ekoroka'non 'wano me, mo'karon tyjumykon wonamon 'wano me, mo'karon tysanokon wonamon 'wano me, mo'karon kari'na wonamon 'wano me, 10-11 mo'karon wara ro wokyry, woryi maro aitonon 'wano me, mo'karon wokyryjan maro ytotonon wokyryjan 'wano me, mo'karon kari'na mona'tonamon 'wano me, mo'karon tonapiramon 'wano me, mo'karon Tamusi ety ejatory ta tykato'konymbo any'manamon 'wano me, pa'poro mo'karon amykon terapa, mo'karon iru'pyn omepano y'tu'kanamon me moro y'wa yry'po sara'man Tamusi kuranory ekapory ekari'saton inaron 'wano me enapa.
Mo'ko Paulus 'wano Tamusi turu'popory
12 Mo'ko ypana'tomanenymbo Kyjopotorykon Kristus Jesus ety sawongaje, moro i'wa tamyikapore yjepory'po poko. Typyitory me irombo tyje i'wa wa, 13 moro uwapo y'wa taju'po se'me, moro yjerekuru 'wa tywekena'po se'me, moro y'wa tykota'ma'po se'me enapa. Ykotanory te tone i'wa man, oty anukutypyn me, Tamusi anamyikapyn me o'to ywe'i'po ke. Apojoma'san 8:3, 9:4-5 14 Mo'ko Kyjopotorykon turu'popory poto me tywaije man. Tamusi amyikanen me tyje i'wa wa. Tamusi wyinonokon pynanen me tyje i'wa wa. 15 Tamyikapore, tapyiry taro enapa imero ero auranano man: Kristus Jesus ero nono tu'ponaka tywo'se man tyja'wangamon unenje uta'no wyino. Awu 'ne ka'tu rapa tyja'wange wa. 16 Ykotanory te tone mo'ko Kristus Jesus 'wa man, ypoko 'ne ka'tu moro ensi'ma tywairy enepory 'se tywairy ke. Iwara mo'karon amyikanamon manombo 'wano me, mo'karon i'matypyn amano apyinamon manombo 'wano me enapa one wara iwairykon man enepotopo me yjyry 'se tywaije man. 17 Mo'ko i'matypyn me Jopoto me man inoro, mo'ko utapypyn enepyn o'wino Tamusi ety kawo, kurano me enapa nainen i'matypyn me imero. Iwara ro nainen.
18 Moro kari'na e'mary ro ajainaka syja, ymuru Timoteus, morokon uwapo apoko Tamusi nekari'po'san auranano wara ro. Morokon poko ro tuwaro aja'ta, iru'pa mo'wo'matake, 19 Tamusi amyikary ta, otykon 'wa atamiromo'kapopyn turu'ponano maro enapa. Moro moro wara atuku'no tamapo amykon 'wa man. Irombo mero Tamusi amyikanamon me tywotany'ma mandon. 20 Imaroine ro mo'ko Himeneus, mo'ko Aleksander enapa man. Mo'karon ro mo'ko Satan ainaka syton, Tamusi ejuru poko iwore'no'to'ko'me.

1:2 Apojoma'san 16:1

1:13 Apojoma'san 8:3, 9:4-5