5
Kysuku'saton irombo moro nono tu'pono kamando'kon auto utapy'poto, Tamusi ekosa kapu ta amy kautykon wairy. Kari'na nikapy'po kapyn moro man. Kynaijan roten moro auto. Ero nono tu'pono auto ta ro kypu'ni'waton. Moro kapu wyinono kautykon apyiry 'se irombo kytaton amy wo'mynano wara. Moro koromono auto so'ka'poto 'kare iwo'my'ma kywairykon 'se kytaton. Ero nono tu'pono auto ta kypu'ni'waton. Awosin pe kamamyrykon kysepojaton. Kywo'myngarykon 'se'pa irombo kytaton. Kywo'myndorykon 'se rapa te kytaton, moro romo'no e'mo'to'me moro amano 'wa. Moro wo'ka'to'me ro iru'pa tyje kytaton Tamusi 'wa. Mo'ko a'kanano irombo tyje i'wa man ky'waine, moro tynyry man oty yry a'moto'me.
Iro ke ro mo'ja ro tyturu'po apyijan na'na. Ja'munano ta amandonon me tyse mo'ko Jopoto wyino tamamyry uku'san na'na. Tamusi amyikary ta irombo na'na kynemanjan, enery ta kapyn te. Tyturu'po apyijan na'na. Ero ja'munano wyino tywomimary 'se rypo na'na man, mo'ko Jopoto ekosa tywaito'me. Iro ke ro apokupe tywairy 'se imero na'na man, auto po aitonon me pai, kurando aitonon me pai. 10 Pa'poro irombo moro Jopoto me iwaitopo Kristus apo'ny uwapo kywoneporykon man. Moro po ro pa'poro kari'na 'wa moro ja'munano ta tynikapy'po epety apyiry man, iru'pa tywaito'me, yja'wan me tywaito'me pai. Rome 14:10
Moro Tamusi maro rapa iru'pa aino
11 Mo'ko Jopoto nendory wairy uku'namon me na'na mo'karon kari'na wonumengary u'mary poko man. O'to na'na wairy uku'san imero Tamusi. O'waine enapa aturu'san ta o'to ywairy ukutyry 'se rypo wa. 12 Tywotamyikary poko kapyn rapa na'na man. Oma yjan te na'na o'waine typoko awotamyikato'ko'me. Iwara atundy'mapo'pa maita'ton mo'karon onetoto poko atamyikatonon 'wa, mo'karon onepyn poko atamyika'non 'wa, wykaje irombo. 13 Moro Tamusi a'kary 'wa na'na apo'i'po Tamusi 'wano me man. Moro tywonumengapore na'na wairy o'wanokon me man. 14 Mo'ko Kristus pyny na'na undymanon imero. Ero uku'san irombo na'na: O'win amy tyromo'se man pa'poro kari'na 'wano me. Pa'poro kari'na yry iro ke man iromby'san me. 15 Pa'poro kari'na 'wano me tyromo'se man, ty'wanokon me noro emamy'pa mo'karon kari'na waito'me. Emamyrykon te man mo'ko ty'wanokon me tyromo'se man inoro 'wano me, mo'ko tawonje rapa man inoro 'wano me.
16 Iwara ero nono emery wara noro amy pairo kari'na poko aurana'pa na'na man. Ero nono emery wara enapa mo'ko Kristus poko taurana'poto ro rypo ty'wa, erombo po ro moro wara ipoko aurana'pa na'na man. 17 Kristus ta amy a'ta, amy asery me ikapy'po mo'ko man. Moro penatombo tyto man. Moro asery te tywo'ka'se man. 18 Pa'poro moro Tamusi wyino man. Mo'ko ro iru'pa rapa tywaije man kymaroine mo'ko Kristus ta. Iru'pa rapa kari'na maro tywaitopo amaminano tyje Tamusi 'wa man na'na ainaka. 19 Kristus ta irombo iru'pa rapa kari'na maro kynaijan, morokon ija'wanykonymbo poko noro o'poty'pa tywairy ta. Moro iru'pa rapa kari'na maro tywairy ekari'nen auranano tyje i'wa man na'na turu'po taka.
20 Iwara Kristus ekataka apojoma'san me na'na man. Ero wara Tamusi na'na 'wa ajurupojaton: “Kristus ekataka na'na kynoturupojan o'waine: Iru'pa rapa Tamusi ypotoko amaroine.” 21 Mo'ko Kristus yja'wan me aino anukuty'pa tywaije man. Kupu'san me te tyja'wangen me tyje man Tamusi 'wa, ita ija'wany'pa kywaito'ko'me.

5:10 Rome 14:10