2
Mo'karon amepanen waikamon
Penaro terapa Tamusi auran uku'ponen waikamon tywaije mandon mo'karon Tamusi wyinonokon kari'na ra'na. Iwara enapa ara'naine amepanen waikamon kynaita'ton. Mo'karon ro kari'na any'manamon omepano ene'ta'ton maname ara'nakaine. Mo'ko tapeka'namonymbo tyjopotorykon urumenata'ton. Iwara ro aseke tytu'ponakaine ko'i uta'no ene'ta'ton. Yja'wangon emerykon wena'po ta pyime kari'na kyny'ta'ton. Mo'karon amepanen waikamon ro moro iporono oma ejupota'ton kari'na 'wa. Tykumingon ta apokoine pyrata ka'ta'ton aseke tynikapy'san auranano ke. Penaro terapa moro ipokoine tymy a'wembono auranano kynemaminanon. Moro uta'kato'kon aimomo'po'pa man.
Tamusi irombo mo'karon yja'wan me e'i'san tapojongon anikota'ma'pa e'i'pa enapa tywaije man. Nono koro'na ewa'rumy ta tymypo i'wa mandon. Tyra'kere'topo i'wa mandon. Moro po ro moro typokoine tymy a'wembono auranano momokyry i'waine man. Moro uwapono nono anikota'ma'pa e'i'pa enapa tywaije man. Oko-to'imanokon kari'na maro roten te mo'ko tamambore aino ekari'nen Noe tunenje i'wa man, moro emambo'non waitopo nono tu'ponaka poto 'su kumano enepyry jako ty'wa. Genesis 6:1–7:24 Morokon aito'kon Sodom, Gomora enapa weru'no'po me tyje i'wa mandon. Moro uta'karykon man a'wembono auranano me tyje tywaije i'wa man. Iwara oty 'wa nendoto'pa aitonon epory man tanepo i'wa man. Genesis 19:24 Mo'ko tamamboren Lot te tunenje i'wa man. Moro emepo'pa mo'karon undyma'pa ytotonon kari'na emamyry 'wa tamiromo'ka imero tywaije man mo'ko Lot. Genesis 19:1-16 Tamamboren me irombo kurita wararo morokon inikapyrykon yja'wangon otykon enery 'wa, etarykon 'wa enapa ta'karyka tywaije man. Tamusi mo'karon nendoto aitonon unemyry uku'san moro u'kuto'kon wyino. Mo'karon yja'wangon kari'na kota'mary uku'san. Erandoporykon uku'san enapa moro a'wembono auranano ytopo kurita taronaka. 10 Mo'karon tyja'wanganamon ja'munano nisanory ka'namon, mo'karon topoine amy wairy enu'kanamon enapa kota'manon 'ne ka'tu rapa. Nendoto'pa mandon. Senu'ka pe mandon. Kawonokon atywano ejunamon me etytyka'pa pairo mandon. 11 Inaron ko'po pana'pe, typori'toke tywairykon se'me, mo'karon kapu tanokon apojonano morokon kawonokon atywano ejuru 'se'pa pairo mandon, moro ipokoine Tamusi nyry man a'wembono auranano ekarityry jako ty'waine.
12 Mo'karon te mo'karon tapyito'ko'me, tywoto'ko'me o'kapy'san tonomy wara mandon onumenga'pa. Tynukuty'torykon ejujaton. Mo'karon tonomy utapyry wara enapa kynuta'ta'ton. 13 Morokon tynikapy'san yja'wangon otykon epemata'ton. Apokupeine man poto 'su kurita iweserepekarykon. Oty ewa'mary jako moro awendamerykon yja'wangaton. Moro amu'mato iwairykon 'wa iserepekaporykon apy'i'topojaton. 14 Woryijan poko imero enusasame mandon. Yja'wangon otykon kapyry poko aike'kaporykon tupi me man. Ru'mangon kari'na arojaton yja'wan oma taka. Enumene tywairykon poko tywotamorepa mandon. Uta'tonon man mo'karon mandon.
15 Moro sapatorono oma tynonda i'waine man. Tuta'se mandon mo'ko Bosor ymuru Bileam wekena'po ke ty'waine. Mo'ko 'wa ro moro tynikapyry yja'wan oty epety typyna tywaije man. Numeri 22:4-35 16 Moro ija'wany poko te to'mapo'se tywaije man. Amy erupopyn parito taurana man kari'na wara, mo'ko Tamusi auran uku'ponen nikapyry yja'wan oty a'kototo'me.
17 Mo'karon ro, aruta'san tuna undykon mo'karon mandon. Pepeito narorykon kamerita mo'karon mandon. Mo'karon 'wano me man moro tawa'rumanymbo ewa'rumy. 18 Tauranarykon jako kynaijaton 'ne. Aronge roten moro aurangon man. Moro ke ro, moro ja'munano nisanory ke enapa, morokon yja'wangon tamerykon ke enapa mo'karon yja'wan me amandonon wyino etuwarika'senangon arojaton yja'wan oma taka. 19 Pyitonano me e'i'pa iwairykon man tajato i'waine man. Aseke te mo'karon moro wara tauronamon uta'no pyitorykon me mandon. Amy oty upi'no ta'ta irombo moro oty pyitory me kari'na man. 20 Mo'ko Kapano'namon Kyjopotorykon Jesus Kristus ukutyry ke ero nono yja'wany wyino etuwarika'san woma'sando irombo moro ija'wany taka rapa, upi'no tywaito'ko'me, moro koromonombo ko'po yja'wan me moro emamyrykon kynaitan. 21 Moro tamambore aino emary anukuty'pa iwairykon manombo rypo tywaije man. Moro ro iru'pa 'ne ka'tu rapa nairy moro ukuty'po wyino moro ty'waine yry'po kurano Tamusi wykatopombo wyino iwotu'marykon ko'po. 22 Topoje mandon erokon iporonokon tauroto'kon 'wa: ‘Amy pero kyneramanon moro tuwenarymbo 'wa rapa. Amy ikupi'po pyiruku kyneramanon moro tywoturingapo'topo akuru taka rapa.’ Spreuken 26:11

2:5 Genesis 6:1–7:24

2:6 Genesis 19:24

2:7 Genesis 19:1-16

2:15 Numeri 22:4-35

2:22 Spreuken 26:11